05 април 2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Габрово по дело на координатора на ПДИ за Габрово – Емилия Димитрова срещу частичен отказ на секретаря на община Севлиево.

 

Със заявление от началото на декември 2017 е поискана следната информация:

- Информация за задграничните командировки на служители на община Севлиево през 2017 по длъжност на командирования служител, точните дати на командировката, цел на пътуването, начин на пътуване (със самолет, автомобил, автобус и др.), и брой дни престой зад граница;

- информация за направените разходи по всяка от командировките за визи, транспорт и изплатени командировъчни;

- информация за посещенията на чуждестранни делегации и гости в община Севлиево през 2017 по дати, цел на посещението, длъжността на гостите, брой дни престой и разходи, направени от общината за обезпечаване съответното посещение.

 

С решение от 20 декември 2017 секретарят на общината предоставя частичен достъп до исканата информация – общият размер на средствата, изразходвани от общинския бюджет за командировки на общински служители в чужбина и общият размер на средствата за обезпечаване на посещения на официални чуждестранни делегации в община Севлиево. Останалата информация – детайлите по всяка командировка и чуждестранно посещение е отказана с мотив, че представлява защитени лични данни.

 

С Решение № 25 от 09.03.2018 на АС – Габрово частичният отказ е отменен и преписката е върната на секретаря на общината за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че отказът с мотив лични данни е незаконосъобразен, тъй като исканата информация касае дейността на органите на местно самоуправление и местна администрация, а това означава, че реализираните командировки, за които се търсят данни, са служебни и визира конкретни дейности, свързани с реализирането на дейността на самата община, а тя касае гражданите и техните организации. Тези пътувания и гостувания се финансират от бюджета на общината, а тя ги набира от средства, заплащани от данъци на гражданите и юридическите лица. Последните имат право на такава информация, за да могат да установят как работи администрацията как, за какво и къде, в крайна сметка, отиват индиректно техните пари, по какъв начин се създават и поддържат международните отношения на общината, в тази връзка – какви хора са били канени като гости на същата и посрещани от нея, с каква цел са тези визити, за какъв период. В решението е отбелязано, че органът не е провел процедура за търсене на съгласие на трети лица, нито е отчел възможността да предостави частичен достъп със заличавания. Решението подлежи на обжалване.