09 февруари 2018 г.

С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени отказ на Столична община (СО) да предостави информация, свързана с проекта за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“. Информация за проекта бе поискана от Данита Заричинова (ЕС „За земята“) със заявление, подадено през март 2017. Конкретно бе поискана следната информация:

  1. Актуализиран идеен проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“;
  2. Предпроектно проучване към проекта;
  3. Анализ на разходи/ползи към проекта;
  4. Анализ за съответствието с политиката на ЕС за изменение на климата за проекта;
  5. Анализ на осъществимостта (feasibility analysis) за проекта;
  6. Анализ за наличието на държавни помощи при реализацията на проекта.

С решение от 27.03.2017 зам. кметът на СО - Йоана Христова отказва  информацията по т. 1 от заявлението и уведомява заявителката, че общината не разполага с окончателни актуализирани анализи по отношение на информацията по т. 2 – 6 от заявлението. В решението е посочено, че проектът за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“ не е преминал през процедура по съгласуване и одобряване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Посочено е, че идейният проект съдържа мнения по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ и ще бъде база за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). На последно място е отбелязано, че не е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на идейния проект, тъй като от една страна информацията не е окончателна, а от друга може да има за последица нарушаване на принципа за равнопоставеност по ЗОП. По отношение на информацията по т. 2 – 6 от заявлението в решението на зам. кмета е посочено, че тези документи са предмет на отношения между ЕИБ/Джаспърс и трето лице, а СО ще бъде ползвател на тези документи след окончателното им изготвяне. Посочено е, че към момента СО не разполага с окончателни актуализирани анализи.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван. В резултат с Решение № 612 от 2.02.2018 АССГ отменя отказа и връща преписката на зам. кмета на СО за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че отказът по т. 1 от заявлението - да бъде предоставено копие от актуализирания идеен проект "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък" с мотив, че е налице ограничението по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ - е незаконосъобразен, тъй като тази информация представлява информация за околната среда по смисъла на ЗООС, поради което основание за отказ би могло да е налице само, ако е сред изброените в чл. 20 от ЗООС. Относно информацията по т. 2-6 от заявлението - анализите за съответствие на проекта - съдията приема, че е налице мълчалив отказ, тъй като в мотивите на решението са изложени основания за отказ, но липсва диспозитив/ разпоредителна част, с която да се отказва достъп до тази информация. Решението подлежи на обжалване.