12 ноември 2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС като втора инстанция по дело на „Господари на ефира“ срещу отказ на кмета на Благоевград да предостави информация за договор от 2012, сключен от община Благоевград, за предоставяне на общински имоти - петна, за поставяне на търговски обекти от веригата Lafka.

 

Параметрите на исканата информация бяха за броя на предоставените петна, финансовите условия и конкретно начина на определяне на петната при сключване на договора и неговия срок. Информацията бе поискана в началото на 2016. Първоначално кметът удължи срока за произнасяне за търсене на съгласие на трето лице, а впоследствие с решение от февруари 2016 предостави частичен достъп, тъй като третото лице изрично е отказало предоставяне на договора в цялост. С решение от юни 2016 Административен съд – Благоевград отмени частичния отказ и задължи кмета на Благоевград да предостави договора в цялост като прие, че е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на тази информация. Решението на съда бе атакувано от кмета с касационна жалба до ВАС.

 

С Решение № 10784 от 04.09.2018 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Съдиите приемат, че първоинстанционният съд правилно е приел, че аргументите на задължения субект, базирани на отказа на контрагента по договора, не оборват презумпцията на § 1, т. 5 от ДР на ЗДОИ, поради което не могат да бъдат противопоставени и да преодолеят обществения интерес. Съдът правилно се е позовал на § 1, т. 5, б. "е" от ДР на ЗДОИ, съгласно който не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3 от ЗДОИ, какъвто безспорно е кметът на община Благоевград. Решението на съда е окончателно.

 

В края на септември кметът на Благоевград предостави на „Господари на ефира“ исканата информация в цялост.