05 април 2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Таня Петрова (в. „Сега“). Със заявление от март 2016 журналистката иска от МФ да й бъде предоставен достъп до копия от приложената финансова обосновка и от изготвената стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта по три решения на МС, както и копия от финансовите обосновки по две постановления на МС.

 

Директорът на Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ (ДЧРАО) при МФ отказва с мотив, че търсената информация има подготвителен характер и няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ).

 

С Решение № 4562/29.06.2016 АССГ отменя отказа и връща преписката на директора на  ДЧРАО като го задължава да предостави исканата информация. Съдът приема, че тя е обществена и представлява документи, създадени и съхранявани от МФ. Съдът намира, че исканата информация в частност представлява служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ, тъй като е създадена по повод дейността на МФ и неговата администрация. Информацията действително представлява подготвителна информация, която няма самостоятелно значение по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, но въпреки това достъпът до нея не следва да бъде ограничаван, тъй като е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето й. Съдът отчита като пропуск на административния орган това, че не е извършил проверка за наличие на надделяващ обществена интерес. Според съда по отношение на поисканата служебна информация е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне, тъй като с узнаването й се цели повишаване на прозрачността и отчетността на задължен субект по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ. Решението е обжалвано от МФ пред ВАС.

 

С Решение № 4393 от 03.04.2018 на ВАС, Пето отделение решението на първата инстанция е оставено в сила. Съдът приема за правилно прието от АССГ, че съгласно чл. 13, ал. 1 ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация е свободен и доколкото административният орган сочи основанията на чл. 13, ал. 2, т. 1 ЗДОИ, предвиждащи ограничения на достъпа до тази информация, е следвало да прецени дали по отношение на поисканата информация не е налице основанието по чл. 13, ал. 4 вр. § 1, т. 6 ДР на ЗДОИ - надделяващ обществен интерес, в които случаи достъпът до нея не може да се ограничава, което не е направено. Съдебният състав намира, че за административния орган е налице задължение да обсъди липсата и наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 ДР на ЗДОИ независимо дали заявителят се е позовал на цитирания текст, предвид липсата, доколкото разпоредбата на чл. 13, ал.4 ЗДОИ не поставя условие тази преценка да бъде извършена само при позоваване на наличието на такъв интерес от заявителя и предвид задължението на органа да постанови акта си при спазване на задължението си по чл. 35 АПК - след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая и принципите за законност (чл. 4 АПК), истинност (чл. 7 АПК) и служебното начало в административния процес (чл. 9 АПК). Решението е окончателно.