05 юни 2018 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) срещу отказ на директора на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

 

Със заявление от септември 2017 БИПИ искат от АСП да им бъде предоставено копие от декларацията за конфликт на интереси на бивш служител на агенцията, който към момента на подаване на заявлението е бил номиниран и е участвал като единствен кандидат в процедура по избор за управител на Националния осигурителен институт (НОИ). Директорът на АСП отказва информацията с мотив, че същата не е обществена по ЗДОИ, а има единствено вътрешно административен характер. В отказа е посочено още, че заявлението не съдържа описание на исканата информация, тъй като с него се иска копие от документ.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда.

 

С Решение № 3021 от 04.05.2018 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на изп. директор на АСП за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът намира за неоснователен довода на АСП, че исканата информация не е обществена по смисъла на ЗДОИ. Според съда исканата информация безспорно е служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ, тъй като същата се събира, създава и съхранява от задължения субект по повод дейността му. Съдът намира за неоснователен и другия довод на АСП, че когато се иска достъп до документ, а не се претендира информация като описание на сведение или знание за някого или нещо, то информация не се дължи. Според съда предоставянето на информация под формата на копие от документ на електронен носител е легална форма за достъп до информация, изрично уредена в ЗДОИ.

 

Решението подлежи на обжалване.