05 декември 2018 г.

С този мотив Административен съд – Бургас отмени мълчалив отказ на зам.-кмета на община Бургас да предостави на Чавдар Генов (гр. Бургас) информация, свързана с договори по обществени поръчки за ремонт и поддържане на пътищата на територията на общината.

 

В Решение № 1955 от 02.11.2018 на Административен съд – Бургас се приема, че разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от ЗДОИ изисква достъпът до обществена информация да се предостави въз основа на писмено или устно запитване. Когато достъпът е поискан в писмена форма, според чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ заявлението за предоставяне на достъп трябва да съдържа: 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 2. описание на исканата информация; 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация и 4. адрес за кореспонденция със заявителя. Законодателят изрично е предвидил в ал. 2, че ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане. При съобразяване на съдържанието на заявлението, подадено от жалбоподателя, се вижда, че то напълно отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ, както е посочил и самият административен орган в писмо от 04.06.2018 г., с оглед на което липсват отрицателните предпоставки, предвидени в чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ, които биха позволили на задължения субект да остави заявлението без разглеждане.

 

На следващо място, съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ в случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. От доказателствата по делото безспорно се установява, че в изпълнение на дадените от органа указания, от жалбоподателя е постъпило заявление на 06.06.2018, в което е направено исканото уточнение, като е посочено, че договорите, до които се търси достъп, са за територията на община Бургас за периода 01.01.1998  – 01.01.2018. В конкретния случай, жалбоподателят Г. не е бездействал, а с подаденото допълнително заявлениее конкретизирал предмета на исканата обществена информация в законоустановения срок, т.е. и в този случай не са налице предпоставките на чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ заявлението му да бъде оставено без разглеждане.

 

При тази законова уредба, двете възможни хипотези на оставяне на искането без разглеждане, в случая не са налице.

 

След първите дадени указания с писмо от 04.06.2018 и последвалото въз основа на тях допълнителното заявление от 06.06.2018 от жалбоподателя, не е налице правна уредба, при която административният орган да продължава да дава указания. Той или приема, че указанията са изпълнени и пристъпва към действията по предоставяне на информация, или приема, че указанията не са изпълнени и оставя искането без разглеждане. В този смисъл, всички последващи от негова страна действия по изпращане на следващо писмо на 19.06.2018 с указания и писмо от 05.07.2018, с което искането е оставено без разглеждане, нямат правен ефект, а това второ писмо няма характер на изричен отказ. В този смисъл, срокът по чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ за произнасяне на органа следва да се брои от датата на уточняващото заявление, подадено на 06.06.2018, в какъвто смисъл е разпоредбата на чл. 29, ал. 1, изр. второ от ЗДОИ, поради което 14-дневният срок е изтекъл на 21 юни 2018. Предвид обстоятелството, че исканата информация е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и сезираният административен орган е субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ., след тази дата органът е формирал мълчалив отказ да се произнесе по депозираното пред него заявление за достъп до обществена информация, тъй като липсва нарочен писмен акт, с който се предоставя достъп или писмен акт, с който се отказва информацията на някое от основанията, предвидени в закона, поради което е налице мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК.

Решението подлежи на обжалване.