05 юни 2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) по дело на Генка Шикерова срещу отказ на директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ при МВР. Информацията е поискана със заявление от края на 2016. С мотив, че съдържат лични данни и не представляват обществена информация е отказан достъп до следните документи:

  1. Копия от заповедите за задържането на 7-те турски граждани;
  2. Копия от заповедите на началника на ГПУ-Русе за налагане на принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Р България /принудително отвеждане до границата/;
  3. Копия от протоколите, които отразяват тяхното предаване на турските власти.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда. Първоначално производството по делото е прекратено от АССГ поради неизпълнение на съдебни указания за отстраняване на нередности в жалбата, но впоследствие ВАС намира за неоснователно прекратяването на делото и го връща на АССГ за продължаване на действията по него.

 

В резултат, с Решение № 2932 от 30.04.2018 на АССГ отказът на директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ при МВР е отменен и преписката му е върната за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че решението на директора е незаконосъобразно поради съществени нарушения на административно-производствените правила и несъответствие с материалния закон. Очевидно в случая се търси информация за издадени от МВР актове т.е. за дейност, свързана с изпълнение на предоставените на органа със закон правомощия. Ответникът е приел, че се търси достъп до лични данни, каквото искане не е обективирано в заявлението за достъп. В случая, в заявлението изрично е посочено, че копията от заповедите се искат със заличени лични данни, т.е. иска се достъп до съдържанието на документите, без значение на лицата, по отношение на които са постановени, от което по-скоро следва изводът, че се иска информация за реда, по който е действала администрацията при изпълнение на възложени й със закон функции.

 

Решението подлежи на обжалване.