05 април 2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Сдружение „Инициатива за равни възможности“ (ИРВ). Със заявление от февруари 2016 ИРВ искат от кмета на община Благоевград да им предостави достъп до следната информация:

  1. Колко заповеди са издадени от кмета или упълномощено от него длъжностно лице с правно основание чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на незаконни строежи на територията на община Благоевград в периода от 26.11.2012 до момента на подаване на заявлението?
  2. Какво е съдържанието на тези заповеди? (Искат се копия от всяка от съответните заповеди със заличени лични данни и имена на засегнатите лица, предоставени по електронен път или на интернет адрес съгласно чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ).

Кметът на общината отказва с мотив, че исканата информация не попада в обхвата на понятието обществена информация, тъй като по ЗДОИ може да се иска достъп до обществена информация, но не и достъп до заповеди за премахване на незаконни обекти. Вторият мотив за отказ е, че ЗДОИ е неприложим за достъп до исканата в случая информация, тъй като ЗУТ съдържа специален ред за обявяване и съобщаване на актовете за премахване на незаконни строежи на заинтересованите лица.

 

С Решение № 1018/08.07.2016 Административен съд –Благоевград отменя отказа и връща преписката на кмета за ново произнасяне с мотиви по тълкуване на закона.  Съдът приема, че исканата информация по подаденото заявление е обществена такава, тъй като съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗУТ общинските съвети и кметовете на общините, в рамките на предоставената им компетентност, определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията на съответната община. Съгласно чл. 225а от ЗУТ кметовете на общината или упълномощено от него длъжностно лице издават заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или части от тях. В случая информацията, която създава кметът на общината по отношение на издадени заповеди за незаконно строителство, е обществена, защото именно кметовете определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията. Устройството на територията и спазването на законовите изисквания за него, включително и издаване на заповеди за премахване на незаконно построени строежи, е част от обществения живот в страната и конкретно в отделните общини и гражданите трябва да имат възможност да си съставят мнение за работата на компетентните органи, в случая кметът на община Благоевград. Съдът посочва, че сдружението заявител не е било страна в производствата по премахване на незаконни строежи и не може да иска достъп по реда на АПК. В ЗУТ също не е предвиден специален ред за достъп до тези заповеди. Това ще рече, че исканата информация може да се получи по реда на ЗДОИ. Решението е обжалвано от кмета на Благоевград пред ВАС.

 

С Решение № 3865/26.03.2018 на ВАС, Пето отделение решението на първата инстанция е оставено в сила. Съдът намира за законосъобразен изводът на първата инстанция, че исканата информация е обществена по смисъла на закона и незаконосъобразно е отказан достъп до нея. На основание чл. 9, ал. 1 от ЗДОИ, обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна. Съгласно чл. 10 от ЗДОИ, официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия. Безспорно, съобразно чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, кметът или упълномощено от него лице, издава заповеди за премахване на незаконни строежи. В този смисъл информацията за броя на издадените заповеди за премахване на незаконни строежи, дава възможност на гражданите и юридически лица да си съставят мнение за дейността на задълженото лице. Правилни са доводите на Административен съд - Благоевград, че тъй като не е страна в производството по издаване на тези заповеди, сдружението не разполага с друг ред за защита на правото му на достъп до информация. В същото време, разпоредбите на ЗУТ не са специални по отношение на достъп до обществена информация, поради което не е налице друг ред за защита. Решението е окончателно.