05 април 2018 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) да предостави информация „По колко дела, заведени по ЗОДОВ срещу КОНПИ, комисията е била осъдена да плати обезщетение на ищците към настоящия момент. Какъв е общият размер на присъдените обезщетения? Какъв е общият размер на изплатените обезщетения?“.

 

Отказът на председателя на КОНПИ бе с мотив „служебна тайна“.

 

С Решение № 2134 от 30.03.2018 на АССГ отказът е отменен и председателят на КОНПИ е задължен да предостави исканата информация за загубените дела и сумите, които КОНПИ е осъдена да заплати към януари 2018 по ЗОДОВ. Съдът приема, че тази информация не представлява служебна тайна нито по чл. 26 от ЗЗКИ, нито по чл. 16, ал. 1 от вече отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ). В мотивите на решението е посочено, че ответникът не е представил списък с категории „служебна тайна“, в които исканата информация да попада, нито е доказал маркиране на същата с гриф за сигурност. Същевременно информацията за делата, по които комисията е осъдена да заплати обезщетения за вреди, не засяга личността на проверявани лица по начин, който да изисква запазването й в тайна. Решението подлежи на обжалване.