04 май 2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Благоевград по дело на Мариета Димитрова (гл. редактор на ИА Blagoevgrad news) срещу отказ на кмета на Благоевград да й предостави информация за дължимите суми по задължения на физически и юридически лица, ползващи общински имоти или концесионни договори от община Благоевград към декември 2017.

 

Отказът бе с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като от същата не може да бъде съставено мнение за дейността на задължения субект. В отказа бе отбелязано още, че в заявлението не било посочено във връзка с каква конкретна дейност се искат данните, за кой конкретно период и за кои физически или юридически лица. В отказа бе посочено още, че искането не е конкретизирано и обхваща неясен времеви период.

 

С Решение № 554 от 27.03.2018 на Административен съд - Благоевград отказът е отменен и преписката е върната на кмета за ново произнасяне с указания. Съдът приема, че информацията за дължимите суми по задължения на физически и юридически лица, ползващи общински имоти или концесионни договори, е обществена информация, защото е свързана със събиране на задължения от общината относно дължими наеми и такси, което събиране е във връзка с изпълнение на бюджета на общината и с живота на хората в нея. От изпълнението на бюджета на общината зависи животът на жителите в самата община, а от друга страна създава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти. Съдът обаче стига и до извод, че не е ясно каква точно информация се иска. Посочено е, че се иска размера на дължимите суми от физически и юридически лица, които ползват общински имоти и е употребен съюза „или“ концесионни договори. Този съюз означава алтернативно или от ползватели на общински имоти, или от концесионери. Освен това не е посочено за кой период точно се отнася исканата информация. Съдът счита, че в посоченото - към декември 2017,  няма начален момент от кога тече този период. С оглед на тази неяснота, точно от кои субекти се иска и за кой период обществената информация, органът е следвало да уведоми заявителя и той има право да уточни предмета на исканата обществена информация и ако заявителят не го уточни до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане. При тези факти съдът приема, че решението е постановено при неспазване на процесуалните правила.

 

Срещу решението на съда е подадена касационна жалба от кмета на Благоевград.