09 януари 2018 г.

Изразеното несъгласие от трето лице за предоставяне на информацията е ирелевантно, когато е мотивирано единствено с довода, че лицето не е задължен субекти по ЗДОИ, без да е посочен конкретен интерес и начинът, по който този интерес евентуално би бил засегнат от предоставяне на исканата информация. До този извод стигна състав на ВАС по дело на Зорница Маркова (в. „Капитал“) срещу отказ на министъра на енергетиката.

 

Със заявление от 5 април 2016 Зорница Маркова иска от министъра достъп до цялата преписка от кореспонденцията на Министерство на енергетиката (МЕ) с Министерство на финансите (МФ), осъществена през 2009 и 2010 по повод заявлението на 11 главни редактора на печатни медии относно това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия към 31.12.2009 и съответно към 31.03.2010.

 

Първоначално, министърът не отговаря на заявлението, поради което с подкрепата на ПДИ е подадена жалба срещу мълчалив отказ.

 

Впоследствие, с решение от 25 май 2016 министърът на енергетиката предоставя частичен достъп, а не цялата информация, отнасяща се до „Булгаргаз“ ЕАД и „НЕК“ ЕАД, с аргумент, че двете дружества са изразили изрично несъгласие, мотивирано с твърдението, че не са задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ.

 

В съдебното заседание по делото адвокатът от ПДИ, който представлява журналистката, заявява, че поддържа жалбата само по отношение на тази част от решението на органа, с която не е предоставена цялата искана информация.

 

С Решение № 206 от 08 януари 2018 ВАС отменя частичния отказ и връща преписката на министъра на енергетиката за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ допуска отказ до обществена информация, когато „достъпът засяга интересите на третото лице“ и „няма неговото изрично съгласие за предоставяне на исканата обществена информация“. Тези два юридически факта трябва да са налице кумулативно. В случая не е спорно, че „Булгаргаз“ ЕАД и „НЕК“ ЕАД  са надлежно уведомени от ответника и писмено са изразили несъгласието си за предоставяне на свързаната с тях информация. Обстоятелството обаче, че като трети лица двете търговски дружества фигурират в предмета на исканата обществена информация, само по себе си не означава автоматично засягане на техните интереси. Вярно е, че законодателят не е поставил изрично изискване към третото лице да обосновава интереса си и неговото засягане, но щом органът се позовава на засягане на интерес на трето лице, той е длъжен да идентифицира този интерес и възможната прогноза за неговото засягане. Немотивираното посочване на засегнат интерес, без да може да се установи какъв е този интерес, за да се прецени риска достъпът до исканата информация да го засегне, прави процесното решение в оспорената му част необосновано.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.