05 април 2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС, като касационна инстанция, по дело на Генка Шикерова срещу отказ на директора на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – София да предостави информация за изпълнението на договор за поддръжка на автомобили на ЦСМП. Заявлението по случая е подадено през март 2016 и с него е поискана информация относно:

  1. Договор № 5 за поддръжка и текущ ремонт на извънгаранционни автомобили от автомобилния парк на ЦСМП;
  2. Цялата налична информация, свързана с изпълнението на договора по т. 1.

След получаване на заявлението от ЦСП искат от заявителя да уточни предмета на търсената информация по т. 2. Впоследствие, с решение от юни 2016 заявлението е оставено без разглеждане с мотив, че направеното уточнение е просрочено, тъй като е получено след изтичане на 30-дневния срок, предвиден в ЗДОИ. С подкрепата на ПДИ отказът на ЦСМП е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 7822/09.12.2016 на АССГ отказът по т. 1 от заявлението е отменен, а този по т. 2 - потвърден. Съдът приема, че правилно заявлението е оставено без разглеждане относно поисканата информация по т. 2, тъй като заявителят не е спазил крайният срок за депозиране на уточнението, но не така стои въпросът по отношение на т. 1. Според съда задълженият субект е приел, че заявлението по т. 1 не страда от пороци, търсената информация е ясна и конкретно формулирана. Ето защо, по същество липсва произнасяне относно договора за поддръжка и текущ ремонт на автомобилите на Центъра за спешна медицинска помощ при все че в тази си част заявлението е прието за редовно от формална страна и съдържа реквизитите по чл. 25 от ЗДОИ. Последното налага извод за незаконосъобразност на решението. В тази част то следва да се върне на задължения субект, който след като прецени какъв е характерът на търсената информация и съобрази евентуалните интереси на трети лица, да се произнесе с нарочен акт.

 

Срещу решението на съда, в частта, в която жалбата е отхвърлена, е подадена касационна жалба от ПДИ.

 

С Решение № 3855 от 26.03.2018 на ВАС, Пето отделение решението на АССГ е отменено в частта за отхвърляне на жалбата, отменен е отказът на директора на ЦСМП да предостави информация по т. 2 от заявлението и преписката му е върната за произнасяне по същество по отношение на исканата информация по т. 2 от заявлението. Съдът приема, че АССГ неправилно е възприел становището на ответника, че искането по т. 2 било прекалено общо и се нуждаело от конкретизиране. Видно е, че подаденото заявление за достъп до обществена информация в двете си точки е взаимно свързано и в цялост е достатъчно добре конкретизирано. По т. 1 се иска договор за поддръжка, текущ ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ЦСМП, който предшества публикувания в профила на купувача документ, а по т. 2 - цялата налична информация, свързана с изпълнението на посочения договор. Доколкото е конкретизиран договорът, цялата налична документация, свързана с неговото изпълнение, е лесно определяемо и няма нужда от конкретизация. Така формулирано, искането е достатъчно конкретно и принципно съответства на задължението на всеки административен орган да изпрати цялата административна преписка по издаването на един акт. Основателно се сочи в касационната жалба, че заявителят няма информация каква документация има, свързана с изпълнението на конкретния договор, за да може същата да се конкретизира. В същото време, още в самото заявление за достъп, молителката е поискала достъпът по т. 2 от искането да се осъществи чрез преглед на място на документацията, съдържаща се в досието на договора, поради което не е имало какво да се уточнява. При това положение искането е достатъчно ясно и точно формулирано, поради което същото не е следвало да се конкретизира и независимо, че не е спазен дадения срок, органът не е имал основание да дава указания да се уточнява искането, а е следвало да се произнесе с решение по същество, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ. Решението е окончателно.