08 август 2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Благоевград по дело на изпълнителния директор на ПДИ - Гергана Жулева срещу отказ на кмета на Благоевград да предостави акта, уреждащ организацията и движението на документооборота в общината.

 

Тази информация бе поискана в началото на 2016 г., в рамките на ежегодното проучване на ПДИ на интернет страниците на институциите. Отказът на кмета бе с мотив, че по реда на ЗДОИ не може да се искат копия от документи, поради което заявлението се явявало общо и неконкретизирано. В отказа бе посочено също, че заявлението не е подписано.

 

С Решение № 1160 от 01.08.2016 на Административен съд – Благоевград отказът бе обявен за нищожен и преписката бе върната за ново произнасяне с указания. Съдът прие, че след като заявлението не е било подписано, то кметът е следвало да го остави без движение и да укаже на заявителя да отстрани недостатъците.

 

Срещу решението на съда бе подадена касационна жалба.

 

В резултат, с Решение № 5306 от 24.04.2018 на ВАС решението на първата инстанция бе отменено и делото бе върнато за ново разглеждане на друг състав на същия съд. ВАС прие, че изводите на съда, че заявлението за достъп до обществена информация следва задължително да е подписано от подателя не намира опора в специалния и приложим в настоящото производство Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ). За да възникне задължение за субекта по чл. 3 от ЗДОИ да предостави достъп до обществена информация правото трябва да бъде надлежно упражнено по реда на чл. 24 и сл. от ЗДОИ от заявителя, но подписът му не е сред въведените конкретни изисквания към съдържанието на заявлението за достъп по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ, при което липсата му не води до нередовно искане за обществена информация. В първоинстанционното решение обаче не бяха изложени мотиви по съществото на спора, поради което ВАС върна делото на първата инстанция за разглеждане от друг състав, който да изложи мотиви относно материалната законосъобразност на оспорения акт, установявайки налице ли са предпоставките по ЗДОИ за предоставяне на исканата информация.

При новото разглеждане на делото от друг съдебен състав на първа инстанция отказът на кмета на Благоевград е отменен и по същество. С Решение № 1230/03.07.2018 г. на АС Благоевград отказът е отменен и преписката е върната на кмета за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема за неоснователен изводът на административния орган, че заявлението за достъп до обществена информация следва задължително да е подписано от подателя, тъй като съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗДОИ заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. В процесния случай, заявлението е подадено именно по електронен път, което е една от възможните форми предвидени в закона, като с оглед посочената редакция на нормата, не е необходимо за това наличие дори и на притежаван електронен подпис. В този смисъл доводът за липса на подпис в оспореният отказ е несъстоятелен.

 

В решението е посочено още, неоснователно е прието от адм. орган, издал оспореното решение и, че не било ясно кой точно акт /като наименование/ се иска от заявителя. Основателни се явяват оплакванията в тази насока на оспорващия, че при липса на публичност в Община Благоевград на актовете относно регулирането на документооборота, няма как да се изисква от външни на администрацията лица, какъвто безспорно е фондацията – заявител, да знае и посочи с точно наименование актът, който желае да й се предостави. Подобна тежест не е възложена на заявителите, видно от съдържанието на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ, където са уредени реквизитите за заявлението за достъп до информация по този закон. Недопустимо е да се предявяват от който и да е адм. орган, други изисквания за съдържанието на заявлението, освен изчерпателно посочените, още повече, и предвид наличието на нормативно установено задължение за създаването от страна на ответника на акт за регламентиране на посочения документооборот.

 

Мотивите на съдебното решение завършват с извод, че е неправилна интерпретацията на административния орган и за това, че по реда на ЗДОИ не може да се иска достъп до документи. Дали се иска конкретният материален носител на информацията или се иска описателно самата информация е ирелевантно за дължимостта й, тъй като материалният носител на информацията не е нещо, което се иска заради своя материален субстрат, а заради информацията, която се съдържа в него. В този смисъл достъпът до обществената информация е равносилен и на получаване на документа, в който се съдържа тази информация.

 

Срещу съдебното решение е подадена касационна жалба от кмета на Благоевград.