09 януари 2018 г.

Достъпът до информация от регистъра за нередности, поддържан от Министерство на икономиката (МИ) като управляващ орган по Оперативна програма (ОП) „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, е свободен и не са налице основания за ограничаване на правото на достъп. До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) по дело на Елена Христова (София) срещу отказ на заместник-министъра на икономиката.

 

Със заявление от 9 септември 2016 Елена Христова иска от министъра достъп до следната информация от Регистъра за нередности, поддържан от управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, регистрирани през 2016 - дата на сигнала, описание на нарушението, етап на проверката, предприети действия (ако има такива) и заключение (ако има такова).

 

С решение от 30.09.2016 заместник-министърът на икономиката отказва достъп до исканата информация. В отказа е отбелязано, че системата (част, от която е регистърът) е разработена по начин, който не позволява извършване на справка от външен потребител. Посочено е, че по силата на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове информацията в регистъра се ползва само от определени длъжностни лица във всеки управляващ орган и от органите, осъществяващи проверки и контрол. На последно място в отказа е посочено, че информацията от регистъра е с ограничен достъп, тъй като същата представлява служебна обществена информация, свързана с оперативната подготовка на актовете на управляващия орган.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред ВАС. В жалбата са изложени аргументи, че заявителката не иска директен достъп до информационната система на МИ като външен потребител, а справка като извлечение от регистъра. Обстоятелството, че определени длъжностни лица имат право на директен достъп до информацията в регистъра по силата на нормативната уредба по никакъв начин не означава, че информацията в регистъра е ограничена за достъп при поискване по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Ограничението на правото на достъп по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ относно информация, която има подготвителен характер и няма самостоятелно значение е неприложимо, тъй като дори да се приеме, че исканата в случая информация представлява такава (свързана с оперативна подготовка на актовете на органа), то не е налице второто изискване на правната норма – информацията да няма самостоятелно значение. Исканата информация касае единствено и само конкретни факти, които имат самостоятелно значение.

 

С Решение № 318 от 9 януари 2018 ВАС отменя отказа и връща преписката на министъра на икономиката за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдебният състав приема, че в случая не се касае до информация, свързана с оперативна подготовка на актове на администрацията, а се иска информация, която органът е длъжен да създава и съхранява по повод дейността си по управление на средства от Европейските структурни и информационни фондове (ЕСИФ), което управление следва да се осъществява при осигуряване на публичност и прозрачност по силата на чл. 2 от ЗУСЕСИФ. Основанието за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ е неприложимо, тъй като исканата информация не съдържа мнения, препоръки, становища и консултации, при което същата не попада в категорията на посочените в цитираната разпоредба от ЗДОИ. Магистратите приемат, че и другият довод, с който е отказана информацията (информацията в регистъра за нередности се ползва само от определени длъжностни лица във всеки управляващ орган и от органите, осъществяващи проверки и контрол) също е неоснователен, тъй като в Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и информационни фондове не се съдържа забрана за предоставяне на информацията от регистъра на лица извън управляващите и контролни органи. Следователно достъпът до тази информация е свободен и се осъществява по реда на ЗДОИ.

 

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.