05 юни 2018 г.

Докладът няма подготвителен характер и има самостоятелно значение. До този извод стигна състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на общинския съветник Мариета Сивкова срещу отказ на секретаря на община Ямбол да предостави достъп до искания документ.

 

До този извод стигна състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на общинския съветник Мариета Сивкова срещу отказ на секретаря на община Ямбол да предостави достъп до искания документ. Отказът бе с мотив, че конструктивното обследване представлява подготвителен документ, който няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда. С Решение № 143 от 18.11.2016 Административен съд - Ямбол отказът на секретаря на общината е отменен и преписката му е върната за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че обследването има напълно самостоятелно значение, възложено е от общината и е заплатено със средства от общинския бюджет. В решението е отбелязано, че въпросният безистен е паметник на културата с национално значение. Предвид статута му на културна ценност, информацията за неговото физическо състояние, отразена във въпросното конструктивно обследване е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ и се дължи на основание чл. 12, ал. 3 от закона на всяко лице, което иска да си състави собствено мнение за състоянието на този имот. Отделно от това, по делото няма спор, че  изготвянето на това обследване е възложено от общината и е заплатено със средства от общинския бюджет. Като се има предвид, че  една от целите на ЗДОИ е повишаването на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от закона, то исканата информация е следвало да бъде предоставена.

 

Решението на съда е обжалвано от секретаря на общината пред ВАС.

 

В резултат, с Решение № 6812 от 23.05.2018 на ВАС решението на първата инстанция е оставено в сила. Съдът приема за неоснователно основното възражение в касационната жалба, с което се поддържа, че първоинстанционният съд не е съобразил правилно разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Съгласно цитираната разпоредба е допустимо да бъде ограничен свободният достъп до обществена информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации); съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи. Правилно и в съответствие със събраните по делото доказателства първоинстанционният съд е приел, че търсената информация е обществена и има самостоятелно значение. По делото не е доказано, че информацията представлява част от административна процедура или е/ще бъде използвана за издаване на административен акт, респективно вземане на управленско решение.

 

Решението на съда е окончателно.