05 април 2018 г.

До този извод стигна състава на ВАС, като втора инстанция, по дело на Боряна Христова (БИПИ) срещу отказ на кмета на СО.

 

Отказът бе с мотив, че исканата декларация не представлява обществена информация по ЗДОИ.

 

С Решение № 6822 от 07.11.2016 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на кмета за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че в случая потърсената и отказана информация има характера на обществена такава, тъй като е свързана с обществения живот в страната. В частност, информацията представлява служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ и не са налице основания за ограничаване на достъпа до тази информация. Срещу решението на съда е подадена касационна жалба от СО.

 

С Решение № 4305/ от 3.04.2018 на ВАС решението на първата инстанция за отмяна на отказа е оставено в сила. Съдът приема за безспорно, че исканата информация - копие от декларацията за конфликт на интереси на зам. кмет на СО, по своята същност е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот в страната и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължения субект във връзка с предоставените му по закон правомощия. Търсената информация е и служебна по смисъла на чл. 11 ЗДОИ, тъй като се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации (чл. 11 във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДОИ). Правилен и съобразен с нормите на материалния закон е изводът на първоинстанционния съд, че кметът на СО е дължал мотивирано произнасяне по постъпилото заявление и предоставяне на търсената информация, която законодателят е предвидил да се обявява публично на интернет страницата на органите при спазване на ЗЗЛД (чл. 17, ал. 1 и ал. 2 ЗПУКИ – отм.).

 

Решението на съда е окончателно.