12 ноември 2018 г.

До този извод стигна АССГ по дело на Генка Шикерова (Нова ТВ) срещу отказ на директора на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

 

На 18.07.2018 Генка Шикерова подава заявление до БАБХ, с което търси информация, свързана с работата на инсталациите за изгаряне на трупове на животни (т.нар. екарисажи). С уведомление от 25.07.2018 главният секретар на БАБХ иска от заявителката да потвърди със собственоръчен или електронен подпис подаденото заявление.

 

С уточнение от 2.08.2018 журналистката уведомява главния секретар на БАБХ, че според ЗДОИ заявлението се счита за писмено, когато е подадено по електронен път и в тези случаи не се изисква електронен подпис.

 

Със следващо уведомление от 3.08.2018 главният секретар иска заявителката да потвърди със собственоръчен или електронен подпис подаденото уточнение. Журналистката не изпълнява това указание и в резултат, с решение от 10.08.2018, изпълнителният директор на БАБХ оставя заявлението без разглеждане и прекратява административното производство.

 

Срещу отказа да бъде разгледано заявлението е подадена жалба, която съдът разглежда в закрито заседание по реда на чл. 197 и сл. от АПК.

 

С Определение № 6353 от 11.10.2018 АССГ отменя решението на изп. директор на БАБХ за оставяне на заявлението без разглеждане и му връща преписката за разглеждане по същество. Съдът приема, че в случаите, когато заявлението е подадено по електронен път, същото се счита за писмено без да се изисква електронен подпис.

 

Определението не подлежи на обжалване.