05 декември 2018 г.

Липсата на отговор формира мълчалив отказ, който представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

 

С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени мълчалив отказ на кмета на столичния район „Триадица“.

 

Със заявление от март 2018 Светлозар Алексиев (гр. София) иска от Столична община да му бъде предоставена информация, описана в 9 точки и свързана с „Южния парк“ и схемите за поставяне на преместваеми търговски съоръжения.

 

С Решение от 28.03.2018 главният архитект на СО предоставя част от исканата информация и препраща заявлението по т. 5 (извършвани ли са проверки за спазване на схемите) и т. 9 (административните актове за възлагане на контролни функции на длъжностни лица) до кмета на район „Триадица“. С Решение от 03.05.2018 кметът на район „Триадица“ предоставил информацията по т. 5 от заявлението, а по т. 9 единствено уведомил заявителя, че съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО проверки се извършват от служители в общинската администрация, упълномощени със заповед на кмета на СО, респективно на кметовете на райони. С електронно писмо от 03.05.2018 заявителят обърнал внимание на кмета, че не са му предоставени копия от заповедите за определяне на длъжностни лица за контрол и поискал да му ги изпратят. Не последвал отговор, поради което на 04.06.2018 заявителят подал ново заявление до кмета на СО, с което поискал копия от административните актове за определяне на длъжностни лица за контрол над мобилните търговски съоръжения в Южния парк. С писмо от 6.06.2018 кмета на СО отново препратил заявлението до кмета на „Триадица“, който не отговоря в 14- дневния срок, поради което е подадена жалба срещу мълчалив отказ до АССГ.

 

В резултат, с Решение № 6362 от 2.11.2018 АССГ отменя мълчаливия отказ на кмета на район „Триадица“ и му връща преписката за произнасяне с изричен акт по заявлението.

Решението на съда подлежи на обжалване.