08 август 2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС).

 

През м. януари 2018 г. журналистката подава заявление до инспектората, с което иска достъп до акта от проверката по т.нар. случай „ЦУМ – гейт“, както и до материалите от проверката. Случай, който е свързан с проведена среща между главния прокурор, издател на вестник и бивш член на ръководството на Българската социалистическа партия (БСП). С решение от 12 февруари главният инспектор при ИВСС отказва достъп с мотив, че липсва съгласие на трети лица, засегнати от информацията - главният прокурор и Георги Гергов.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда.

 

В резултат, с Решение № 4827/16.07.2018 г. на АССГ отказът е отменен и главният инспектор на ИВСС е задължен да предостави достъп до исканата информация. Съдът приема, че по отношение на информацията, която се получава, създава и съхранява по повод извършвани проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване независимостта на магистратите, винаги е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, според който такъв интерес е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция или злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на задължените субекти по закона. За да стигне до този извод съдът прави подробен анализ на условията, реда и основанията за извършване от ИВСС на проверки за накърняване престижа на съдебната власт или нарушаване независимостта на магистратите. Съдът посочва, че всяка проверка завършва с доклад, в който се отбелязват извършените действия по проверката, установените факти и обстоятелства. Докладът съдържа и становище относно липсата или наличието на достатъчно данни за нарушение. Този доклад се внася за обсъждане в ИВСС, който приема решение за прекратяване на проверката или за налагане на дисциплинарно наказание. В тази връзка съдът приема, че решението на ИВСС, с което приключва проверката, съдържа официална обществена информация, достъпът до която не може да бъде ограничаван. От друга страна, докладът, предхождащ крайният акт по проверката, както и събраните данни в хода на проверката, съдържат служебна обществена информация. Съдът обаче намира, че не са налице основание за отказ да се предостави и служебната обществена информация, съдържаща се в доклада въз основа, на който е прието решението за прекратяване на проверката, както и събраните данни, свързани с проверката, поради наличие на надделяващ обществен интерес. Такъв интерес е налице, защото предоставянето на исканата информация ще повиши прозрачността и отчетността както на ИВСС, така и на Прокуратурата на РБ. В края на мотивите си съдът отбелязва, че изричното несъгласие на трето лице, до което се отнася информацията, не е абсолютна и безусловна пречка за предоставяне на достъп. Подобно несъгласие следва да бъде мотивирано с наличие на защитен частен интерес, който би бил засегнат от предоставяне на търсената информация и който е противопоставим на заложения в закона обществен интерес, а в случая отказът на третото лице не съдържа каквито и да е мотиви. Колкото до изразеното от главния прокурор несъгласие за предоставяне на достъп до информацията от проверката, то съдът приема същото за ирелевантно, тъй като исканата информация засяга главният прокурор в качеството му на орган на съдебната власт, а не в лично качество. Решението подлежи на обжалване.