09 февруари 2018 г.

Копие от инструкцията за проверка на пътниците в столичния градски транспорт бе поискано от Иван Петров (гр. София) със заявление, подадено през ноември 2015.

 

С решение от 12.11.2015  изпълнителният директор на ЦГМ отказва информацията. Като фактическо основание за отказ в решението е посочено, че исканата информация е служебна обществена информация, свързана с оперативната дейност на дружеството. Едновременно с това е посочено, че информацията не е обществена по ЗДОИ. Като правно основание за отказа е посочен чл. 37 от ЗДОИ.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван. В резултат с Решение № 3583 от 26.05.2016 г. АССГ отменя отказа и връща преписката на директора на ЦГМ с указания за предоставяне на достъп. Съдът приема, че изложените в отказа мотиви са неоснователни, вътрешно противоречиви, лишени от правно основание и като цяло ирелевантни по отношение на спора. Според съда решението за отказ е лишено от правно основание, тъй като отказът е мотивиран с разпоредбата на чл. 37 от ЗДОИ, която в първата си алинея има три хипотези, нито една от които не съвпада с изложените фактически основания за достъп. Изложените мотиви, че исканата информация е служебна и свързана с оперативната дейност на дружеството, не съществуват във въпросната разпоредба като основания за отказ. По този начин е налице противоречие в посоченото правно основание с изложеното от фактическа страна, поради което отказът се явява лишен изобщо от правно основание за издаването му. Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от зам. кмета на СО.

 

С Решение № 1539 от 5.02.2018 ВАС намира касационната жалба на зам. кмета на СО за неоснователна и оставя в сила решението на АССГ. Върховните съдии приемат, че спорният въпрос по делото е дали по реда на ЗДОИ се дължи достъп до служебна информация. Всеки гражданин има право на достъп до обществена информация, която се дели на официална и служебна, предвид разграничението в ЗДОИ. Достъпът до служебна обществена информация е свободен - чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ. В случая не са налице хипотезите по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ за ограничаване правото на достъп до информация по отношение на подготвителни документи, които нямат самостоятелно значение. За да откаже достъп задълженият субект се е позовал на чл. 37 от ЗДОИ като е посочил, че информацията не е обществена. В случая обаче информацията е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като се отнася до реда и начина, по които са посочени от изпълнителния директор на ЦГМ лица, определени да осъществяват контролни правомощия, и да извършват проверки на пътници в обществения транспорт на СО. Правилно съдът е посочил, че посочените факти в отказа не съответстват на правното основание. Решението е окончателно. В края на февруари ЦГМ предоставя на заявителя копие от инструкцията.