05 ноември 2018 г.

Делото е на Зорница Маркова (в. „Капитал“), която поиска по ЗДОИ кореспонденцията между Министерство на икономиката (МИ) и търговските дружества, в които то е принципал, относно това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия през 2009 и 2010.

 

Информацията бе поискана през лятото на 2016, а отказът на МИ бе с мотив, че същата не е обществена и ЗДОИ не е приложим за достъп до нея. Първоначално ВАС остави жалбата без разглеждане като просрочена и прекрати делото, но впоследствие това определение на ВАС бе отменено от петчленен състав на съда и делото бе върнато за продължаване на действията по него. При новото разглеждане от тричленен състав съдът се произнесе по съществото на правния спор.

 

С Решение № 12927 от 24.10.2018 г. тричленен състав на ВАС отмени отказа и върна преписката на министъра на икономиката за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдиите приемат, че без съмнение кореспонденцията на Министерство на финансите (МФ) и Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)[1], а в последствие и тази на МИ с дружествата, в които последното е принципал и е по повод предоставяне на информация относно това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия към 31.09.2009 г. и съответно към 31.03.2010 г. е дейност по изпълнение на задълженията на администрацията в МИ, при което неправилно органът приема, че същата не е обществена информация, доколкото от характера ѝ следва, че тя притежава характера и белезите на служебна обществена информация. Решението подлежи на обжалване.

 

[1] В хода на делото МИЕ бе преструктурирано в две отделни министерства – Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката.