12 ноември 2018 г.

Информацията бе поискана от общинския съветник Мариета Сивкова в средата на 2016, а отказът на секретаря на общината бе с мотив подготвителна информация, която е свързана с оперативната дейност на общината и няма самостоятелно значение.

 

С решение от ноември 2016 на Административен съд - Ямбол отказът на секретаря на общината бе отменен и преписката му бе върната за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът прие, че обследването има напълно самостоятелно значение, възложено е от общината и е заплатено със средства от общинския бюджет. В мотивите на съдебното решение бе отбелязано, че въпросният безистен е паметник на културата с национално значение. Предвид статута му на културна ценност, информацията за неговото физическо състояние, отразена във въпросното конструктивно обследване, е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ и се дължи на основание чл. 12, ал. 3 от закона на всяко лице, което иска да си състави собствено мнение за състоянието на този имот. Отделно от това, по делото няма спор, че  изготвянето на това обследване е възложено от общината и е заплатено със средства от общинския бюджет. Като се има предвид, че една от целите на ЗДОИ е повишаването на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от закона, то исканата информация е следвало да бъде предоставена. Секретарят на община Ямбол обжалва решението на първата инстанция пред ВАС. С решение от май 2018 на ВАС решението на първата инстанция бе оставено в сила. Съдът прие за неоснователно основното възражение в касационната жалба, с което се поддържа, че първоинстанционният съд не е съобразил правилно разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Съгласно цитираната разпоредба е допустимо да бъде ограничен свободният достъп до обществена информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации); съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи. Правилно и в съответствие със събраните по делото доказателства първоинстанционният съд е приел, че търсената информация е обществена и има самостоятелно значение. По делото не е доказано, че информацията представлява част от административна процедура или е/ще бъде използвана за издаване на административен акт, респективно вземане на управленско решение. Решението на съда е окончателно.

 

През май 2018 бе подадено искане за изпълнение на съдебно решение, с което секретарят на община Ямбол бе поканен да се произнесе отново по заявлението съобразно задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на влязлото в сила съдебно решение, за вида на исканата информация и нейната дължимост. С решение  от 06.06.2018 секретарят на община Ямбол отново отказа исканата информация. Мотивите - исканият документ не е със самостоятелно значение и не е послужил за издаване на последващ акт от общинската администрация. В отказа е посочено още, че съгласно утвърдената от кмета на общината номенклатура на делата образувани от дейността на община Ямбол със срокове за съхранение, посоченото конструктивно обследване попада под определението на документ с временно-оперативно и текущо значение, за съхранението на който е определен кратък срок за запазване, а това обосновава липса на ангажимент от страна на общината да съхранява конструктивното обследване. Впоследствие представителят на общината по делото прави твърдение, че конструктивното обследване  е било унищожено в края на 2017.

 

С Решение № 159 от 21.09.2018  Административен съд Ямбол отново отмени отказа на секретаря на общината. Съдът констатира, че мотивите на решението са неясни, неконкретни и не обосновават изричен отказ по ЗДОИ. Съдът отбелязва, че с отмяна на първоначалния отказ обективиран в отказа от 04.08.2016 и връщане на преписката за ново произнасяне, административното производство по заявлението не е приключило. В този смисъл от момента на депозиране на жалбата срещу постановения първоначален отказ е налице висящо административно производство по заявлението, поради което няма законово основание конструктивното обследване за „Безистена“ да бъде унищожено в края на 2017, тъй като решението на ВАС, с което е оставено в сила решението на Административен съд Ямбол от 18.11.2016 е от 23.05.2018. Освен че няма законово основание за унищожаване на цитирания документ, следва да се посочи, че твърдяната липса на съхранение на документа в оспорения в настоящото производство отказ по никакъв начин не е доказана. Това влече незаконосъобразност на оспорения и в настоящото съдебно производство отказ. В заключение съдът констатира немотивираност и съществени нарушения на административно производствените правила при издаване на процесното решение и обосновава правния си извод, че същото следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване.