05 април 2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Ивайло Хлебаров (София) срещу отказ на директора на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), която междувременно е закрита, а функциите й поети от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да предостави копия от встъпителен доклад, доклад  за геодезическо заснемане, доклад за геоложко проучване, доклад за идеен проект по част „Пътна”, доклад за идеен проект по част „Тунелна” и доклад за референтен проект по договора за изграждане на съответната част от магистралата.

 

Отказът на изпълнителния директор на НКСИП бе с мотиви, че проектът се разглежда като вариант на реализация на Лот 3.2. на АМ „Струма” в рамките на процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Предоставянето на исканата информация би поставило участниците в бъдещи процедури по обществена поръчка в неравностойно положение, като предостави на трето лице предимство пред участниците в процедурата, както и би нарушило принципите на свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност, залегнали в чл. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

С Решение № 3265 от 13.05.2016 на АССГ отказът на директора е отменен и преписката е върната на административния орган с указания да предостави исканата информация. Съдът приема, че исканата информация касае околната среда и не са налице основания за отказ нито по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), нито по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В мотивите на решението е посочено, че няма пречка по ЗДОИ да се искат копия от документи, както и че евентуалното засягане на интересите на бъдещи участници в подобни поръчки не може да обоснове отказ, тъй като в него не са изложени мотиви как биха се нарушили принципите на лоялна конкуренция, а позоваването на бъдещо несигурно събитие е незаконосъобразно. Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от АПИ.

 

С Решение № 3373 от 16.03.2018 на ВАС решението на първата инстанция е оставено в сила. Съдиите приемат, че в нито една от хипотезите на ЗДОИ не е предвидено като основание за отказ да бъде предоставена служебна обществена информация поради това, че тя не може да бъде достъпна веднага след откриване на процедура по провеждане на обществена поръчка. Решението на ВАС е окончателно.