Обучение на служители от ДАЗД 2014

На 30-31 октомври 2014 г. Фондация Програма Достъп до Информация проведе обучителен семинар за служители от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) в изпълнение на проект „Изграждане на модерна, многофункционална и висококвалифицирана администрация на Държавната агенция за закрила на детето за осъществяване на ръководните, координационните и контролните й функции в областта на закрилата и правата на децата на национално и международно ниво”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Семинарът се проведе в сградата на МТСП и в него взеха участие 12 души от ДАЗД.
 
Обучителният семинар се проведе по предварително изготвен дневен ред от експерти на ПДИ. Лектори на обучението бяха: Александър Кашъмов, ръководител на прави екип,  Гергана Жулева, изпълнителен директор и Фани Давидова, юрист в правния екип.
 
На всички участници в обучението бяха раздадени информационни и обучителни материали - презентации, наръчници, доклади, книги.
 
Освен теоретична част, обучението имаше и практическа насоченост. През втория ден на семинара участниците решаваха конкретни казуси от практиката на ДАЗД, свързани най-вече с баланса между правото на достъп до информация и защитата на личните данни.
 
След приключване на обучителния семинар участниците получиха Сертификати.