Платени обучения за търговски дружества – администратори на
лични данни
по
Право на защитата на личните данни – международни стандарти и
българско законодателство
ФОНДАЦИЯ ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, София
 
Цели на обучението
1. Да се разясни на участниците историята на правото на защитата на личните данни, като се покаже същността на това право.
2. Участниците да придобият познания в областта на международните стандарти в областта на защита на личните данни.
3. Участниците да придобият познания в областта на българското законодателство за защита на личните данни
4. Да се представят на участниците развитията в контролната дейност по прилагане на закона за защита на личните данни
5. Участниците да придобият познания относно изискванията към администраторите на лични данни в България
 
Лектори
Лекторите са от Програма Достъп до Информация с опит в областта на законодателството за защита на личните данни

Теми на лекциите
1. История на законодателството на защита на личните данни
2. Международни стандарти на правото на защита на личните данни:
- основни международни документи
- практика на ЕСПЧ
3. Българско законодателство за защита на личните данни
- конституционна основа
- закон за защита на личните данни
- секторно законодателство
4. Практика по прилагането на ЗЗЛД
- практика на ПДИ
- практика на КЗЛД
- съдебна практика
5. Какво трябва да направи администраторът на лични данни в България, за да изпълни законовите изисквания:
- регистрация към комисията, периодично актуализиране
- изготвяне на вътрешна инструкция
- поддържане на регистрите на личните данни при съответния администратор
 
 
Формат
1. Лекции.
2. PowerPoint представяне.
3. Сесия – Въпроси и отговори.

Продължителност
Два четири часови блока, включващи по две кафе паузи по 20 минути
 
Материали за участниците
1. Дневният ред на семинара
2. Бележник за записки за всеки участник:
a. ЗЗЛД;
б. Етичен кодекс на администраторите на лични данни в България
в. Избрани съдебни решения по дела, водени по ЗЗЛД
г. Избрани решения на КЗЛД

Цена на обученията
Цената на обученията се формира на основата на цената на отделните компоненти:
Организация, координация и подготовка на провеждането;
Размножаване на материалите
Подготовка и изнасяне на лекциите
Консултации по конкретни въпроси на участниците.

Бележка: Обучението се предлага в съкратен вариант (полудневен) при допълнително договаряне на програмата и цената на обучението.