Учебно посещение на делегация от Украйна 2012

Седми практически курс "Достъп до информация и обществени комуникации" за студенти в департамент "Медии и комуникация", НБУИнформационни уебинари за представители на регионални структури на изпълнителната власт, общинска администрация и други задължени по ЗДОИ субекти в 26 области на БългарияОбучение за служители от Агенция "Митници"-2019Обучение по новия регламент за защита на личните данни (GDPR) Платени семинари по ЗДОИ в странатаОбучение за служители от ДАНС-2016Обучение за служители от КЕВР-2016Обучения за служители от МВР и Министерство на правосъдието - 2016Обучение за служители от Фонд "Земеделие" - 2016Обучение на служители от АДФИ 2016Обучение за директори на училища и детски градина – януари 2016Обучение на служители от ДАЗД 2014Информационни дни "Достъп до информация" в странатаУчебно посещение на делегация от Украйна 2012Платени обучение по законодателството за достъп до информация
Гергана Жулева
Гергана Жулева представи историята на законодателството за достъп до информация в България и ролята на ПДИ

В периода 16-20 юли 2012 Програма Достъп до Информация организира и проведе обучително посещение за делегация от 15 представители на държавната администрация и неправителствени организации от Украйна. Целта бе участниците да се запознаят с българския опит по прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Посещението бе подкрепено от съвместна програма на Съвета на Европа и Европейския съюз.
 
Обучителното посещение бе организирано във връзка с новоприетия Закон за достъп до обществена информация през 2011 в Украйна и интересът към дванадесетгодишния опит в прилагането на ЗДОИ в България и ролята на Програма Достъп до Информация (ПДИ) за  прилагане на закона и създаването на добри практики.
 
Участниците бяха запознати с опита по прилагането на ЗДОИ в България, функциите на Държавната комисия по сигурност на информацията, Комисията по досиетата и Комисията за защита на личните данни, както и с положителни практики, прилагани от Народното събрание и работата на Министерски съвет по годишния доклад за прилагането на ЗДОИ от органите на изпълнителната власт в България.
 
Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация, запозна участниците в делегацията с историята на законодателството за достъп до информация в България и ролята на ПДИ в приемането на ЗДОИ. Тя представи и резултатите от специализираните проучвания на ПДИ за изпълнението на ЗДОИ като част от застъпническата кампания за прилагането и доброто изпълнение на ЗДОИ. Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запозна участниците с разпоредбите на закона, като обърна специално внимание на разработването и приемането на вътрешните правила като условие за доброто прилагане на ЗДОИ. Свързаното законодателство също е важна част от доброто прилагане на ЗДОИ. Александър Кашъмов представи разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация, Закона за досиетата и Закона за опазване на околната среда. Фани Давидова от правния екип на ПДИ запозна учасниците със Закона за защита на личните данни.
 
Резултатите от съдебните дела, които ПДИ подкрепя, за постигане на по-добро тълкуване и прилагане на разпоредбите на законодателството за достъп до информация, бяха представени от Александър Кашъмов. Диана Банчева, координатор „Комуникации” в ПДИ, се спря накратко на образователните и разяснителни кампании, които ПДИ реализира за популяризиране на правото на информация и повишаване на активното търсене на достъп до информация като средство за по-доброто прилагане на закона.
 
ДКСИ
Участниците на посещение в ДКСИ

Делегацията от Украйна посети Държавната комисия по сигурност на информацията. Участниците бяха посрещнати от председателя на комисията Цвета Маркова. Тя изтъкна доброто сътрудничество между комисията и ПДИ. Ангел Трайков от Дирекция „Информационни фондове и системи” запозна участниците с нормативната уредба, структурата и функциите на комисията по контрола на изпълнението на Закона за защита на класифицираната информация. Ирина Дочева и Весела Христова от Дирекция „Защита на класифицирана информация” представиха процедурата по класифициране и декласифициране на документи, класифицирани като служебна тайна. Станимира Чобатарова от Дирекция „Правна и международноправна дейност” обърна внимание на процедурата по класифициране на съдебни дела при наличие на документи или материали към делото, съдържащи класифицирана информация. Участниците от Украйна се поинтересуваха от критериите за класифициране на информацията като служебна тайна и сроковете на тази класификация, както и за това кой и при какви условия има право на достъп до класифицирана информация по съдебни дела.
 
В Народното събрание, делегацията бе посрещната във фронт-офиса на Информационно-административния център на НС от Маруся Петринска, началник отдел „Информационно - административен център“ и Надя Бонева, директор на дирекция „Административно - правно обслужване и човешки ресурси“.  Украинските представители бяха запознати с естеството на работата на центъра в предоставянето на информация за работата на Парламента на граждани. Тази дейност силно се подпомага от уеб страницата на Народното събрание, която съдържа всички внесени проектозакони, стенографски протоколи от обсъжданията на законопроектите от водещите комисии, бюджета на НС, списък на нещатните сътрудници, и дори нерегламентираните отсъствия на депутатите. Представители на правния отдел в Народното събрание споделиха опит в работата с граждани по Закона за достъп до обществена информация и подчертаха, че броят на заявленията значително е намалял след обновяването на страницата на парламента и работата на Информационно-административния център.
 
Участниците посетиха и Комисията по досиетата. Председателят й Евтим Костадинов представи накратко историята на приемането на Закона за досиетата, на създаването на комисията и резултатите от работата й. От 5 април 2007, когато е първото заседание, комисията има 351 решения за установяване на принадлежност към бившите служби за сигурност, въз основа на проверката на 124 544 лица. В специализирания архив на Комисията са събрани 817 000 архивни единици, които са в размер на 1 млн и 300 хиляди страници документи. Екатерина Бончева, член на комисията, подчерта значението на сътрудничество с Програма Достъп до Информация за работата на комисията. За  активното съдействие за отварянето на архивите, ПДИ бе удостоена с плакет и грамота от комисията през 2010 г. Въпросите, които зададоха участниците от Украйна бяха свързани с опазването на архивите от унищожаване.
 
Евтим Костадинов
Председателят Евтим Костадинов представи работата на Комисията по досиетата

В Министерски съвет, украинската делегация бе посрещната от директора на Дирекция „Връзки с обществеността” Николай Боев и Таня Петрова. Боев представи процеса на предоставяне на достъп до информация от Правителствена информационна служба по заявления на гражданите. Той се похвали с грамотата, която ПДИ връчи на МС през 2009 на церемонията за Деня на правото да знам за осигуряване на онлайн достъп до правната информационна система на институцията, съдържаща постановления, извлечения от протоколи, разпореждания, решения, стенограми. Таня Петкова представи методологията за подготовка на годишния отчет за изпълнението на ЗДОИ от органите на изпълнителната власт, който е част от годишния доклад за състоянието на администрацията в България.
 
Последната среща-дискусия в рамките на обучителното посещение бе с представители на Комисията за защита на личните данни. Мария Матева, член на комисията, Мария Крумова, директор Дирекция "Правна и международна дейност”, Надя Цолова, старши експерт в отдел "Правни становища и международни отношения" на същата дирекция и Силвия Чаворина, началник отдел „Правни производства и процесуално преставителство”, запознаха участниците с функциите на комисията, свързана с контрола на изпълнението на Закона за защита на личните данни, регистъра и процедурата по вписване на администратори на лични данни и издаването на решения по жалби за нарушаване правата по закона.
 
Сред участниците от Украйна бяха представители на Министерския съвет на Украйна, Администрацията на Президента, Парламента, Министерство на правосъдието, Министерство на финансите и Държавната служба за защита на личните данни, както и представители от Държавната комисия за телевизионно и радио разпространение, която е отговорната за прилагането на Закона за достъп до обществена информация в Украйна институция. Участие в обучението взеха и представители на три неправителствени организации – Център за политически изследвания и анализи, Украинската фондация за правна помощ и Институт за медийно право. В делегацията бе и независимият експерт по медийно право и един от съавторите на украинския закон за достъп до информация, Дмитри Котляр. Делегацията бе придружена от Олга Седова и Анна Дмитрук от Съвета на Европа в Украйна.