Платени обучение по законодателството за достъп до информация

Платени обучения по законодателството в областта  на достъпа до информация


Екипът на Програма Достъп до Информация вече 18 години провежда обучения в областта на свободата на информация и нейните ограничения. Нашите експерти притежават отлични познания на международните стандарти и българското законодателство по достъпа до информация и практиките по прилагането му.

 

От 2000 година насам, екипът на Програма Достъп до Информация организира и проведе над 600 обучения за представители на неправителствени организации, журналисти и служители в администрацията по специално разработени обучителни материали и програми.

 

Ние предлагаме еднодневни, двудневни, тридневни обучения по желание на клиентите.

 

През 2004 година съвместно с международната правозащитна организация Артикъл 19 беше разработено и помагало за обучения на обучители по свобода на информацията.

 

При обученията за представителите на НПО, целим да подготвим работещите в гражданския сектор, да ползват успешно Закона за достъп до обществена информация в ежедневната си работа, както и сами да обучават граждани и други НПО в упражняването на правото на достъп до информация. Съдържание на обучителния модул за представители на НПО.

 

В обученията за журналисти целим най-вече да създадем увереност в участниците, че Законът за достъп до обществена информация, може да бъде добро оръжие в ръцете на разследващата журналистика. Участниците се запознават с процедурите на закона, тактиките за използване на тези процедури, представят им се реални казуси и съдебни дела на техни колеги, вече спечелили конкретна битка за информация. Съдържание на обучителния модул за журналисти.

 

Основната цел на обученията на служители в администрацията е те да придобият практически умения за работа по Закона за достъп до информация на основата на:

  • Познаване на международните стандарти в областта на достъпа до информация;
  • Познаване на историята, принципите, процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация, а също така законодателството ограничаващо достъпа до информация;
  • Познаване на историята на съдебната практика по закона за достъп до обществена информация;
  • Решаване на хипотетични практически казуси.

Съдържание на обучителния модул за служители в администрацията.

 

Програма Достъп до Информация организира и провежда обучения за търговски дружества – администратори на лични данни по право на защитата на личните данни – международни стандарти и българско законодателство. Съдържание на обучителния модул.

 

Клиенти за организиране и провеждане на обучения, или за участия на лектори от Програма Достъп до Информация през годините са били:

 

Институт на Световната банка, Съвет на Европа, Инициатива отворено управление на ААМР (USAID), Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Регионален екологичен център, Институт за публична администрация и европейска интеграция, Министерство на извънредните ситуации, Агенция „Митници”, Държавна агенция за закрила на детето, Институт Отворено общество, Правна инициатива на Институт Отворено общество, Артикъл 19, Зелени балкани, Българска медийна коалиция, Access-Info Молдова, Арменски център за свобода на информацията, Югозападен университет, Нов български университет, списание „Идеалист” и много други.