63.8
max. 87.2
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
06.02.2018 г.
Заявление:
отговорено (17 дни)
Дата отговор:
23.02.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА
РЕШЕНИЕ
Reshenie 82 ot 22.02.2018 na KRS.tif
Informaciq ZDOI 16-00-1.tif

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

 

Във връзка с подадено от Вас заявление за достъп до обществена информация с вх. № 16-00-1/07.02.2018 г., приложено Ви изпращаме Решение № 82/22.02.2018 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), заедно с исканата от Вас информация.

 

С уважение,

Екип на КРС

 А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
26.8 т. / max. 32 т.
A.1. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. 15 ал.1 от ЗДОИ?
А.1.1. Представени ли са на Интернет страницата правомощията/функциите на институцията в отделен текст?
да
А.1.2. Публикуван ли е устройственият правилник на институцията?
да
A.1.3. Представена ли е структура на администрацията?
да
А.1.4. Публикуван ли е списък на услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.5. Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги?
да
А.1.6. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
А.1.7. Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от органа?
да
A.1.7.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта?
да
A.1.7.2. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация?
да
А.1.8. Публикувани ли са текстовете на проекти за нормативни актове?
да
А.1.8.1. Публикуван ли е доклада, съответно мотивите за проектите за нормативни актове?
да
А.1.8.2. Публикувани ли са предварителните оценки за въздействието на проектите за нормативни актове?
не
A.1.8.3. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на проектите за нормативни актове, мотивите и предварителните оценки?
да
A.1.8.4. Има ли данни на Интернет страницата за датата на приключване на общественото обсъждане?
да
А.1.8.5. Публикуван ли е докладът и резултатите от обществените консултации по проектите за нормативни актове?
да
А.1.9. Има ли публикуван списък на общите административни актове, издадени от органа?
да
А.1.10. Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, издадени от органа?
да
A.1.10.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на приемане на акта?
да
A.1.10.2. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация?
да
А.1.11. Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт?
да
А.1.12. Има ли списък/регистър на индивидуалните актове?
да
A.1.12.1. Има ли данни в списъка/регистъра за датата на приемане на акта?
да
A.1.12.2. Има ли данни в списъка/регистъра за датата на публикуване на акта?
да
А.1.15. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри и бази данни?
да
А.1.16. Има ли публикувани на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
да
A.1.16.1. Актуални ли са данните?
да
А.1.17. Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията?
не
А.1.18. Публикувани ли са в Интернет страницата стратегии за развитие?
да
А.1.19. Публикувани ли са в Интернет страницата програми за развитие?
не
А.1.20. Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие?
не
А.1.24. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността?
да
A.1.24.1. Актуални ли са данните?
да
А.1.25. Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители?
да
A.1.25.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация?
не
А.1.26. Има ли секция Контакти?
да
А.1.26.1. Каква информация е публикувана?
наименование
адрес
e-mail адрес
телефон
B. Секция Достъп до информация
17.5 т. / max. 25.7 т.
В.1. Обособена ли е секция "Достъп до информация"?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
другаде
B.1.2. Моля посочете интернет адреса на секция "Достъп до информация"
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
B.2.1. Каква информация е публикувана?
наименование
адрес
e-mail адрес
телефон
работно време
В.3. Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация?
да
В.3.1. Къде намерихте разяснителната информация за упражняването на правото на информация?
В открит текст в секция "Достъп до информация"
В.4. Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор?
да
В.5. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор?
не
В.6. Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация?
да
В.7. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.7.1. Къде са публикувани?
В секция ДОИ
В.7.2. Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември 2015 г.?
да
В.8. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?
да
В.8.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
да
В.8.2. Има ли в него данни за направени откази?
да
В.8.2.1. Посочени ли са основания/причини за отказите?
да
В.8.3. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
2016
В.9. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.10. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.10.1. Има ли задължителна електронна форма за подаване на заявленията?
не
В.11. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
В.12. Има ли в Интернет страницата информация за списъка на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
В.13. Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
В.13.1. Има ли данни за актуалност на публикуваните списъци?
[ без отговор ]
В.14. Има ли списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на институцията?
да
В.15. Има ли предвидена секция - информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп?
не
В.16. Посочено ли е мястото за преглед/четене на предоставената информация?
не
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет
17.5 т. / max. 22.5 т.
C.1. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?
2018
2017
2016
C.2. Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията?
2016
2015
C.3. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?
да
С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
да
С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
да
С.5. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор?
не
С.6. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА?
да
С.7. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите?
не
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл. 12 от ЗПУКИ)?
да
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
да
C.10. Има ли в Интернет страницата секция "Профил на купувача"?
да
С.11. Има ли в Интернет страницата публикувани обявления за обществени поръчки?
да
С.11.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на обявлението?
да
С.12. Има ли в Интернет страницата публикувани документациите за обществени поръчки?
да
С.12.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на документациите?
да
С.13. Има ли публикувани протоколите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки?
да
С.14. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията?
да
С.14.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на сключване на договора?
да
T. Оценка на страницата от гледна точка на съобразяване с лица със зрителни увреждания (чл.26 ал.4), достъпност и леснота на ползването
0 т. / max. 1 т.
T.1. Има ли текстова версия на страницата?
не
Последна актуализация: 27.02.2018 г. 13:37 ч.