21.6
max. 83.2
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
07.02.2018 г.
Заявление:
отговорено в срок
Дата отговор:
07.02.2018 г.
ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Здравейте,

През 2017 г. сме имали едно заявление за достъп до обществена информация, което е удовлетворено.

Искането е от Вас.

По-надолу е копието.

През 2017 г. сме направили специален общественодостъпен раздел, който в рубриката ПО-ПОДРОБНО ЗА НАС съдържа 18 документа, достъпни в интернет, на адрес:

http://studenthouse.bg/statut.htm

На разположение в сайта ни са и други общодостъпни данни, на адрес:

http://studenthouse.bg/NSD.htmПоздрави,Николай Иванов

Директор

0884 786 884КОПИЕ ОТ ЕДИНСТВЕНОТО ЗА 2017 Г. ЗАЯВЛЕНИЕ, КОЕТО Е УДОВЛЕТВОРЕНО:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

от

 

Ралица Иванова Кацарска

Фондация "Програма Достъп до Информация"

адрес: София 1000, бул. "В. Левски" № 76, ет.3

тел. 988 50 62; 986 77 09; 981 97 91;

ralitza@aip-bg.org

Уважаеми г-н Иванов,

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ)) бе съществено изменен в края на 2015 г. (ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.). При тези изменения, с нова ал. 3 в чл. 15а, беше въведено задължение за всеки ръководител на административна структура ежегодно да обявява актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.

В тази връзка и на основание ЗДОИ желая да ми бъде предоставена следната информация:

- Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ръководената от Вас администрация, както и форматите, в които е достъпна.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ желая да получа исканата информация под формата на копие, предоставено по електронен път, или чрез посочване на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. Моля информацията да ми бъде изпратена на следния адрес на електронна поща: ralitza@aip-bg.org.


08.02.2017 г.                                                             С уважение: Ралица Иванова Кацарска

 

 

 

 

 

 

 


From: Ralitza Katzarska <ralitza@aip-bg.org>
To: deltahold@yahoo.com
Sent: Wednesday, February 7, 2018 1:16 PM
Subject: Zaiavlenie za dostap do informacia

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

от

 

Ралица Иванова Кацарска

Фондация "Програма Достъп до Информация"

адрес: София 1000, бул. "В. Левски" № 76, ет.3

тел. 988 50 62; 986 77 09; 981 97 91;

ralitza@aip-bg.orgУважаеми г-н Иванов,

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) всеки ръководител на административна структура изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни за направените откази и причините за това. По силата на чл. 15а, ал. 2 от ЗДОИ годишният отчет следва да се публикува в секцията "Достъп до информация" на интернет страницата на институцията.

В тази връзка и на основание ЗДОИ желая да ми бъде предоставена следната информация:

- Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ръководената от Вас администрация през 2017 г., който включва и данни за направените откази и причините за това.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ желая да получа исканата информация под формата на копие, предоставено по електронен път, или чрез посочване на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. Моля информацията да ми бъде изпратена на следния адрес на електронна поща: ralitza@aip-bg.org.


07.02.2018 г.                                                             С уважение: Ралица Иванова Кацарска

 

А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
10.6 т. / max. 32 т.
A.1. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. 15 ал.1 от ЗДОИ?
А.1.1. Представени ли са на Интернет страницата правомощията/функциите на институцията в отделен текст?
да
А.1.2. Публикуван ли е устройственият правилник на институцията?
да
A.1.3. Представена ли е структура на администрацията?
да
А.1.4. Публикуван ли е списък на услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.5. Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги?
да
А.1.6. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
не
А.1.7. Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от органа?
не
A.1.7.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта?
[ без отговор ]
A.1.7.2. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация?
[ без отговор ]
А.1.8. Публикувани ли са текстовете на проекти за нормативни актове?
не
А.1.8.1. Публикуван ли е доклада, съответно мотивите за проектите за нормативни актове?
[ без отговор ]
А.1.8.2. Публикувани ли са предварителните оценки за въздействието на проектите за нормативни актове?
[ без отговор ]
A.1.8.3. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на проектите за нормативни актове, мотивите и предварителните оценки?
[ без отговор ]
A.1.8.4. Има ли данни на Интернет страницата за датата на приключване на общественото обсъждане?
[ без отговор ]
А.1.8.5. Публикуван ли е докладът и резултатите от обществените консултации по проектите за нормативни актове?
[ без отговор ]
А.1.9. Има ли публикуван списък на общите административни актове, издадени от органа?
не
А.1.10. Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, издадени от органа?
не
A.1.10.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на приемане на акта?
[ без отговор ]
A.1.10.2. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация?
[ без отговор ]
А.1.11. Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт?
не
А.1.12. Има ли списък/регистър на индивидуалните актове?
не
A.1.12.1. Има ли данни в списъка/регистъра за датата на приемане на акта?
[ без отговор ]
A.1.12.2. Има ли данни в списъка/регистъра за датата на публикуване на акта?
[ без отговор ]
А.1.15. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри и бази данни?
не
А.1.16. Има ли публикувани на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
не
A.1.16.1. Актуални ли са данните?
[ без отговор ]
А.1.17. Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията?
не
А.1.18. Публикувани ли са в Интернет страницата стратегии за развитие?
да
А.1.19. Публикувани ли са в Интернет страницата програми за развитие?
да
А.1.20. Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие?
не
А.1.24. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността?
да
A.1.24.1. Актуални ли са данните?
да
А.1.25. Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители?
не
A.1.25.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация?
[ без отговор ]
А.1.26. Има ли секция Контакти?
да
А.1.26.1. Каква информация е публикувана?
адрес
e-mail адрес
телефон
B. Секция Достъп до информация
2 т. / max. 25.7 т.
В.1. Обособена ли е секция "Достъп до информация"?
не
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
[ без отговор ]
B.1.2. Моля посочете интернет адреса на секция "Достъп до информация"
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
не
B.2.1. Каква информация е публикувана?
В.3. Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация?
не
В.3.1. Къде намерихте разяснителната информация за упражняването на правото на информация?
[ без отговор ]
В.4. Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор?
не
В.5. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор?
не
В.6. Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация?
не
В.7. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
не
В.7.1. Къде са публикувани?
[ без отговор ]
В.7.2. Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември 2015 г.?
[ без отговор ]
В.8. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?
не
В.8.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.8.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.8.2.1. Посочени ли са основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.8.3. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
В.9. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.10. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.10.1. Има ли задължителна електронна форма за подаване на заявленията?
не
В.11. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
В.12. Има ли в Интернет страницата информация за списъка на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
В.13. Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
В.13.1. Има ли данни за актуалност на публикуваните списъци?
[ без отговор ]
В.14. Има ли списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на институцията?
не
В.15. Има ли предвидена секция - информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп?
не
В.16. Посочено ли е мястото за преглед/четене на предоставената информация?
не
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет
3 т. / max. 18.5 т.
C.1. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?
2016
C.2. Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията?
C.3. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?
не
С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.5. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор?
не
С.6. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА?
не
С.7. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите?
не
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл. 12 от ЗПУКИ)?
да
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
да
C.10. Има ли в Интернет страницата секция "Профил на купувача"?
да
С.11. Има ли в Интернет страницата публикувани обявления за обществени поръчки?
не
С.11.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на обявлението?
[ без отговор ]
С.12. Има ли в Интернет страницата публикувани документациите за обществени поръчки?
не
С.12.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на документациите?
[ без отговор ]
С.13. Има ли публикувани протоколите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки?
не
С.14. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията?
не
С.14.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на сключване на договора?
[ без отговор ]
T. Оценка на страницата от гледна точка на съобразяване с лица със зрителни увреждания (чл.26 ал.4), достъпност и леснота на ползването
0 т. / max. 1 т.
T.1. Има ли текстова версия на страницата?
не
Последна актуализация: 02.03.2018 г. 14:04 ч.