121.2
max. 162.5
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
15.03.2016 г.
Заявление:
отговорено в срок
Дата отговор:
17.03.2016 г.
ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
документ..pdf
заповед.jpg
Scan0001.jpg
Scan0002.jpgДо 
Катерина Василева Коцева
Фондация "Програма Достъп до Информация"
гр.София


Уважаема госпожо Коцева,
Уведомяваме Ви, че в Община Сливен по електронна поща постъпи Заявление за достъп до обществена информация, подадено от Вас.  То е регистрирано в деловодната система на общинска администрация с наш вх .№94 00 5343 /16.03.2016г. В законоустановения срок, съгласно ЗДОИ очаквайте писмено Решение за достъп от Кмета на Община Сливен. Исканата от Вас информация попада в приложното поле на ЗДОИ и няма пречки да Ви бъде предоставена по електронен път, както Вие желаете. Тя е достъпна за всички граждани. 
Информацията е публикувана и на официалния сайт на Община Сливен в раздел "Вътрешни нормативни документи". Можете да се запознаете с "Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в Община Сливен" като последвате този линк:

 http://www.sliven.bg/doc/Announ/VP_delovodna_deynost_2015.pdf

При необходимост, за допълнителна информация, можете да се свържете на тел. 044-611-165  с  Таня Балабанова - Гл.експерт "ЦАО" .


С уважение,
Таня Балабанова 

А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
69 т. / max. 85 т.
A.1. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на Интернет страницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
A.1.2. Публикуван ли е устройственият правилник на институцията?
да
A.1.3. Представена ли е структура на администрацията?
да
А.1.4. Представени ли са функциите на институцията?
да
А.1.5. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.6. Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги?
да
А.1.7. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
А.1.8. Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от органа?
да
А.1.9. Публикувани ли са текстовете на проекти за нормативните актове?
да
А.1.9.1. Публикувани ли са мотивите към проектите за нормативни актове?
да
А.1.9.2. Публикуван ли е докладът и резултатите от общественото обсъждане на проектите?
да
А.1.10. Има ли публикуван списък на общите административни актове, издадени от органа?
да
А.1.11. Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, издадени от органа?
да
А.1.12. Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт?
да
А.1.12.1. Публикувани ли са основните съображения за издаване на акта?
не
А.1.12.2. Публикувани ли са предложения за формите на участие на заинтересовани страни?
да
А.1.12.3. Публикувани ли са сроковете за участие на заинтересовани страни?
да
А.1.13. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
да
А.1.14. Има ли регистър на решенията на общинския съвет?
да
А.1.15. Има ли публикувани текстовете на решенията на общинския съвет?
да
А.1.16. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри и бази данни?
да
А.1.17. Има ли публикувани на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
да
А.1.18. Има ли описание (законово основание, метаданни, формати) на регистрите и базите данни, които поддържа институцията?
да
А.1.19. Публикувани ли са в Интернет страницата стратегии за развитие?
да
А.1.20. Публикувани ли са в Интернет страницата програми за развитие?
да
А.1.21. Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие?
да
А.1.22. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността?
да
А.1.23. Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители?
да
А.1.24. Има ли предвидена секция - информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп?
не
B. Секция Достъп до информация
19.2 т. / max. 35.5 т.
В.1. Обособена ли е секция "Достъп до информация"?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
другаде
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
B.2.1. Каква информация е публикувана?
e-mail адрес
телефон
длъжностно лице по ЗДОИ
В.3. Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация?
не
В.4. Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор?
не
В.5. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор?
не
В.6. Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация?
не
В.7. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.7.1. Къде са публикувани?
В секция ПДИ
В.8. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?
да
В.8.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
да
В.8.2. Има ли в него данни за направени откази?
няма откази
В.8.2.1. Посочени ли са основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.8.3. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
2015
В.9. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
да
В.10. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.11. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
В.12. Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
да
В.13. Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
В.14. Има ли списък на категориите информация за публикуване онлайн?
да
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет
26 т. / max. 35 т.
C.1. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?
2016
2015
2014
2013
C.2. Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията?
2015
2014
2013
2012
C.3. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?
да
С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
не
С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
да
С.5. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор?
да
C.6. Бюджетна прозрачност - общини
С.6.1. Публикувана ли е датата на публичното обсъждане от местната общност на проекта на бюджет на общината?
да
С.6.2. Публикуван ли е проектът на бюджет на общината?
да
С.6.3. Публикувана ли е датата на публичното обсъждане от местната общност на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината?
да
С.6.4. Публикуван ли е отчет за изпълнението на бюджета на общината?
да
С.7. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА?
не
С.8. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите?
да
C.9. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл. 12 от ЗПУКИ)?
да
C.10. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
да
C.11. Има ли в Интернет страницата секция "Профил на купувача"?
да
С.12. Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури и обявления за обществени поръчки?
да
С.13. Има ли публикувани решения за завършване на процедурите по възлагане на обществени поръчки?
да
С.14. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията?
да
С.15. Има ли в Интернет страницата публикувана информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки?
да
С.16. Има ли публикуван проект за Общ устройствен план (ОУП)?
не
С.17. Има ли публикуван Общ Устройствен план (ОУП)?
да
С.18. Публикуван ли е Подробен устройствен план (ПУП)?
да
С.19. Има ли публикуван регистър на разрешeнията за строеж?
не
Последна актуализация: 10.04.2016 г. 12:02 ч.