46
max. 143.5
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
18.03.2016 г.
Заявление:
отговорено (19 дни)
Дата отговор:
06.04.2016 г.
ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
20160330144910179.pdf
Pismo 804.pdf

След първия отговор, получен по пощата на 30.03.2016 г., който формално е изискване на потвърждение чрез полагане на подпис по чл. 30, ал. 1 от АПК, изпратих обяснително писмо (по-долу). В резултат на 06.04.2016 получих търсената информация по ел. поща.

Мое обяснително писмо:

From: Stephan Anguelov [mailto:stephan@aip-bg.org]
Sent: Wednesday, March 30, 2016 4:32 PM
To: slavova@iosz.org
Subject: Относно Ваше писмо с изх номер 723 от 28.03.2016

 

 

 

Уважаема госпожо Димитрова,

 

Във връзка с Ваше писмо с изходящ номер 723 от 28.03.2016 и с мое заявление с Ваш входящ номер 1640/18.03.2016 бих искал да привлека Вашето внимание към чл. 24, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Според Вашето писмо, тъй като моето заявление не е подписано, желаете да го потвърдя със собственоръчен или електронен подпис, както предвижда разпоредбата на чл. 30 от АПК. Потвърждение не е нужно, тъй като според закона подпис не се изисква.

Заявлението по ЗДОИ наистина се явява искане за откриване на административно производство и по-конкретно то е искане за издаване на индивидуален административен акт. Член 29 от АПК предвижда кои са реквизитите на такова искане, "ако в специален закон не е предвидено друго", а в член 30 от АПК е предвидено как се отстраняват недостатъците на такова искане. В случая чл. 30 от АПК е неприложим. През 2015 г. ЗДОИ бе изменен и по-конкретно член 24, ал. 2 от ЗДОИ също бе изменен като това изменение е влезло в сила на 12.1.2016 г. Посочената разпоредба предвижда, че "Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път... В тези случаи не се изисква подпис...". (Причината за това изменение, което всъщност цитира/кодифицира вече съществуващата съдебна практика, е да се улесни подаването на заявления за достъп до обществена информация по елелктронен път като се сведат до минимум ненужните формалности.) Тъй като чл. 24 и чл. 25 от ЗДОИ ясно изброяват реквизитите на заявление за достъп до информация, те се явяват "специален закон" спрямо чл. 29 от АПК ("общия закон") и дерогират неговото приложение. Следователно, що се отнася до заявленията по ЗДОИ, за да бъдат редовно подадени, не се изисква полагането на собственоръчен или електронен подпис. Липсата на подпис не е недостатък на заявление по ЗДОИ и съответно чл. 30 от АПК не е приложим (поради липса на материално основание).

Моля, като вземете предвид изменията в ЗДОИ, влезли в сила, да преразгледате произнасянето си и да ми представите по електронен път на посочения адрес (адресът, от който и сега Ви пиша) исканата информация.

 

С уважение,

 

Стефан Ангелов

ПДИПредоставена информация:
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
20 т. / max. 77 т.
A.1. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на Интернет страницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
A.1.2. Публикуван ли е устройственият правилник на институцията?
не
A.1.3. Представена ли е структура на администрацията?
да
А.1.4. Представени ли са функциите на институцията?
не
А.1.5. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.6. Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги?
да
А.1.7. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
А.1.8. Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от органа?
не
А.1.9. Публикувани ли са текстовете на проекти за нормативните актове?
не
А.1.9.1. Публикувани ли са мотивите към проектите за нормативни актове?
[ без отговор ]
А.1.9.2. Публикуван ли е докладът и резултатите от общественото обсъждане на проектите?
[ без отговор ]
А.1.10. Има ли публикуван списък на общите административни актове, издадени от органа?
не
А.1.11. Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, издадени от органа?
не
А.1.12. Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт?
не
А.1.12.1. Публикувани ли са основните съображения за издаване на акта?
[ без отговор ]
А.1.12.2. Публикувани ли са предложения за формите на участие на заинтересовани страни?
[ без отговор ]
А.1.12.3. Публикувани ли са сроковете за участие на заинтересовани страни?
[ без отговор ]
А.1.13. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
не
А.1.16. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри и бази данни?
не
А.1.17. Има ли публикувани на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
да
А.1.18. Има ли описание (законово основание, метаданни, формати) на регистрите и базите данни, които поддържа институцията?
не
А.1.19. Публикувани ли са в Интернет страницата стратегии за развитие?
не
А.1.20. Публикувани ли са в Интернет страницата програми за развитие?
не
А.1.21. Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие?
не
А.1.22. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността?
не
А.1.23. Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители?
да
А.1.24. Има ли предвидена секция - информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп?
не
B. Секция Достъп до информация
17 т. / max. 35.5 т.
В.1. Обособена ли е секция "Достъп до информация"?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
В секция "Услуги/Административни услуги"
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
B.2.1. Каква информация е публикувана?
наименование
адрес
e-mail адрес
телефон
работно време
длъжностно лице по ЗДОИ
В.3. Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация?
да
В.4. Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор?
не
В.5. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор?
не
В.6. Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация?
не
В.7. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
не
В.7.1. Къде са публикувани?
[ без отговор ]
В.8. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?
да
В.8.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
да
В.8.2. Има ли в него данни за направени откази?
да
В.8.2.1. Посочени ли са основания/причини за отказите?
да
В.8.3. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
2015
В.9. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.10. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.11. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
В.12. Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
В.13. Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
В.14. Има ли списък на категориите информация за публикуване онлайн?
не
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет
4 т. / max. 24 т.
C.1. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?
C.2. Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията?
C.3. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?
не
С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.5. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор?
не
С.7. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА?
не
С.8. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите?
не
C.9. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл. 12 от ЗПУКИ)?
да
C.10. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
не
C.11. Има ли в Интернет страницата секция "Профил на купувача"?
да
С.12. Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури и обявления за обществени поръчки?
не
С.13. Има ли публикувани решения за завършване на процедурите по възлагане на обществени поръчки?
не
С.14. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията?
не
С.15. Има ли в Интернет страницата публикувана информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки?
не
Последна актуализация: 25.04.2016 г. 15:18 ч.