56
max. 143.5
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
16.03.2016 г.
Заявление:
отговорено в срок
Дата отговор:
22.03.2016 г.
ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
48-18.pdf
РД-13-87.pdf

ДО

Г- Н КИРИЛ ТЕРЗИЙСКИ

ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ“

СОФИЯ 1142, БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 76, ЕТ.3

kiril@aip-bg.org

                                                                                           

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,

По повод Ваше заявление за достъп до обществена информация с рег. № 48-18/17.03.2016 год. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), приложено, Ви изпращам като сканиран файл в PDF формат Заповед РД - 13 - 87/31.03.2011 год., с която са утвърдени правилата за документооборота в АГКК, и самите правила.

В случай, че за нуждите на Фондация „Програма достъп до информация“ е необходимо информацията да Ви бъде предоставена и под формата на Решение по чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), моля да ни уведомите, с цел спазване на законоустановените срокове.

С пожелания за успешна работа,

Лъчезар Тодоров

гл. юрк. в отдел ПНУ

Предоставена информация:
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
33 т. / max. 77 т.
A.1. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на Интернет страницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
A.1.2. Публикуван ли е устройственият правилник на институцията?
да
A.1.3. Представена ли е структура на администрацията?
да
А.1.4. Представени ли са функциите на институцията?
да
А.1.5. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.6. Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги?
не
А.1.7. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
А.1.8. Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от органа?
не
А.1.9. Публикувани ли са текстовете на проекти за нормативните актове?
да
А.1.9.1. Публикувани ли са мотивите към проектите за нормативни актове?
да
А.1.9.2. Публикуван ли е докладът и резултатите от общественото обсъждане на проектите?
не
А.1.10. Има ли публикуван списък на общите административни актове, издадени от органа?
не
А.1.11. Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, издадени от органа?
да
А.1.12. Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт?
не
А.1.12.1. Публикувани ли са основните съображения за издаване на акта?
[ без отговор ]
А.1.12.2. Публикувани ли са предложения за формите на участие на заинтересовани страни?
[ без отговор ]
А.1.12.3. Публикувани ли са сроковете за участие на заинтересовани страни?
[ без отговор ]
А.1.13. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
не
А.1.16. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри и бази данни?
не
А.1.17. Има ли публикувани на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
да
А.1.18. Има ли описание (законово основание, метаданни, формати) на регистрите и базите данни, които поддържа институцията?
не
А.1.19. Публикувани ли са в Интернет страницата стратегии за развитие?
не
А.1.20. Публикувани ли са в Интернет страницата програми за развитие?
да
А.1.21. Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие?
не
А.1.22. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността?
да
А.1.23. Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители?
да
А.1.24. Има ли предвидена секция - информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп?
не
B. Секция Достъп до информация
5 т. / max. 35.5 т.
В.1. Обособена ли е секция "Достъп до информация"?
не
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
[ без отговор ]
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
не
B.2.1. Каква информация е публикувана?
В.3. Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация?
не
В.4. Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор?
не
В.5. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор?
не
В.6. Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация?
не
В.7. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.7.1. Къде са публикувани?
Друго
В.8. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?
не
В.8.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.8.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.8.2.1. Посочени ли са основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.8.3. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
В.9. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.10. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.11. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
В.12. Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
В.13. Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
В.14. Има ли списък на категориите информация за публикуване онлайн?
не
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет
11 т. / max. 24 т.
C.1. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?
2016
2015
2014
2013
C.2. Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията?
C.3. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?
не
С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.5. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор?
да
С.7. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА?
не
С.8. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите?
не
C.9. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл. 12 от ЗПУКИ)?
да
C.10. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
не
C.11. Има ли в Интернет страницата секция "Профил на купувача"?
да
С.12. Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури и обявления за обществени поръчки?
да
С.13. Има ли публикувани решения за завършване на процедурите по възлагане на обществени поръчки?
да
С.14. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията?
не
С.15. Има ли в Интернет страницата публикувана информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки?
не
Последна актуализация: 13.04.2016 г. 17:35 ч.