Вид на институцията:
Статус:
отговорено в срок
po ZDOI otg.pdf
Здравейте!
Изпращам официален отговор от Генералния директор на Авиоотряд 28
на вашето запитване по Закона за достъп до обществена информация,
като прикачен файл.
отговорено в срок
Reshenie.pdf
Първото заявление до агенция "Митници" е подадено на 17.03.2016. Решението за предоставяне е взето по първото заявление. Информацията е изпратена на 12.04.2016 г.
отговорено в срок
информация.pdf
Решение.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
Във връзка с подадено в Агенция „Пътна инфраструктура“ заявление за достъп до обществена информация, приложено Ви изпращаме Решение на Председателя на УС на АПИ за предоставяне на достъп до исканата обществена информация, както и самата информация.
 С поздрав,
 Отдел „Обществена информация“
Дирекция „Комуникации и информация“
Агенция „Пътна инфраструктура“
отговорено в срок
File.PDF

From: <secretar@adfi.minfin.bg>
To: <kiril@aip-bg.org>
Sent: Tuesday, March 29, 2016 11:28 AM
Subject: File.PDF

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,
Във връзка с постъпило Ваше заявление под № ЗИ-01-9/2016г.
АДФИ
отговорено (15 дни)
хх-92_0246_от_31.03.2016___11_12_0.tif
отговорено (17 дни)
аяр Решение (1).pdf
Уважаема г-жо Алексова, приложено изпращаме Ви по Ваше заявление по ЗДОИ съгласно желаната от Вас форма “Процедура за документооборот, подготовка на индивидуални административни актове, организационни документи и кореспонденция в Агенцията за ядрено регулиране”.
Решението ще Ви бъде изратено и по пощата с обратна разписка.
отговорено (15 дни)
95-00-6.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
Приложено Ви изпращам решение за предоставяне на достъп до обществена информация и копие на Правила за организацията на документооборота в АВ!
Моля, потвърдете с обратен мейл за получаването им!
Приятна вечер!
 Димитрина Тасева
отговорено в срок
48-18.pdf
РД-13-87.pdf
ДО
Г- Н КИРИЛ ТЕРЗИЙСКИ
ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ“
СОФИЯ 1142, БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 76, ЕТ.3
kiril@aip-bg.org
                                                                                           
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,
По повод Ваше заявление за достъп до обществена информация с рег. № 48-18/17.03.2016 год. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), приложено, Ви изпращам като сканиран файл в PDF формат Заповед РД - 13 - 87/31.03.2011 год., с която са утвърдени правилата за документооборота в АГКК, и самите правила.
В случай, че за нуждите на Фондация „Програма достъп до информация“ е необходимо информацията да Ви бъде предоставена и под формата на Решение по чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), моля да ни уведомите, с цел спазване на законоустановените срокове.
С пожелания за успешна работа,
Лъчезар Тодоров
гл. юрк. в отдел ПНУ
отговорено в срок
SKM_364e16033014280.pdf
отговорено в срок
АОП reshenie.PDF
отговорено в срок
RESHENIE 1.pdf
Уважаеми господин Терзийски,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, приложено Ви изпращам решението за предоставянето й и исканата информация в pdf формат.
Моля да имате предвид, че на основание чл.35, ал.4 от Закона за достъп до обществена информация, ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.
С уважение:
Силвия Миндова
Главен юрисконсулт
Направление „Правно, административно и информационно обслужване“
Антидопингов център
Моб. тел: +359 879 44 13 94
Eл. поща: s.mindova@anti-doping.government.bg
отговорено в срок
РЕШЕНИЕ № 11.pdf
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖУЛЕВА,
 
Приложено, изпращам Ви Решение № 11/ 24.03.2016г. за предоставяне на достъп до обществена информация от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, както и информацията, съгласно решението, на посочения от Вас адрес на електронна поща.
               
Приложение: съгласно текста
 
С уважение,
ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район”
отговорено в срок
10040.PDF
отговорено (15 дни)
pisma_i_reshenie.PDF
отговорено в срок
Писмо.PDF
Решение ЗДОИ 8.PDF
----- Original Message -----
From: sektor PURB BDIBR
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Wednesday, March 30, 2016 10:08 AM
Subject: ЗДОИ-8/2016 г.
Уважаеми г-н Терзийски, Приложено Ви изпращам сканирано писмо изх. № ЗДОИ-8/28.03.2016 г. от Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", Решение за достъп до обществена информация № ЗДОИ-8/28.03.2016 г. и копие от Заповед № РД-03-128/2.07.2015 г. ведно с "Правила за документооборота в БДИБР".С уважение,Милослава Михайлова,гл. експерт, БДИБР
отговорено в срок
CCF29032016_00000.pdf
отговорено в срок
ЗДОИ отговор к терзийски.pdf

----- Original Message -----
From: BABH
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Wednesday, March 30, 2016 10:31 AM
Subject: Заявление по ЗДОИ, вх. № 4702/17.03.2016

Уважаеми господин Терзийски,
Приложено Ви изпращаме исканата информация по ЗДОИ със заявление с вх. № 4702/17.03.2016г. на ЦУ на БАБХ и № ДИ-7/18.03.2016г. от Регистъра на заявления по ЗДОИ на БАБХ по заявения начин за получаване.
Моля да потвърдите получаването на писмото.
 
БАБХ
отговорено в срок
Писмо БИМ.pdf
Решение БИМ.pdf
отговорено в срок
Решение.pdf

----- Original Message -----
From: CAA
To: kiril@aip-bg.org
Cc: Mihail Zahariev ; Ralica Peeva ; Ventzislav Gigov
Sent: Monday, March 28, 2016 5:08 PM
Subject: Информация по ЗДОИ
Уважаеми господин Терзийски,Приложено Ви изпращаме поисканата информация.Михаил ЗахариевГлавен секретар на ГД "ГВА"
отговорено в срок
gd ohrna reshenie.pdf
Получих празен мейл с приложени файлове, отговор и автоматично искане за обратна разписка на мейла.
отговорено (17 дни)
diplomaticheski institut mvnr Zapoved_DOI.pdf
Уважаема г-жо Алексова,
 
Приложено Ви изпращам сканирано копие на заповедта за достъп до исканата обществена информация, както и вътрешните правила за работа с електронни документи, деловодна дейност и документооборота в Дипломатическия институт към министъра на вуншните работи.
 
Хубава и успешна седмица.
 
 
С уважение,
 
Таня Михайлова
Директор
Дипломатически институт
Министерство на външните работи
Република България
 
Тел. +359 2 807 6440
Факс +359 2 870 1051
website: http://bdi.mfa.government.bg
отговорено в срок
Reshenie_DNSK.tif
Уважаема г-жо Палова,
във връзка с получено в ДНСК Ваше заявление за достъп до общестевно информация с вх.№ ЕП-47-03-817/15.03.2016г., приложено изпращаме Ви, по електронен път Решение № ГС-05-7/21.03.2016г. на Главния секретар на ДНСК за предоставяне на исканата информация и искания документ.
С уважение,
Димитър Грозданов
началник отдел СОРК, ДНСК-ЦУ
отговорено в срок
решение по ЗДОИ и Инструкция НП Пирин.pdf
Лека работа!
Дирекция "НП Пирин", гр. Банско 2770, ул. "България" №4, факс: 0749/88 202, тел.: 0749/88 204
отговорено в срок
DKI_Zapoved ZDOI 4_28032016.pdf
отговорено в срок
Reshenie_dostap info_DFZ.pdf
Уважаеми г-н Ангелов, Приложено Ви изпращам Решение 03-РД/1123 от 30.03.2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация. С уважение: Весислава Миланова Гл. експерт ДВОПК Държавен фонд "Земеделие" тел. 02/81 87 469
отговорено в срок
DANS_Reshenie za otkaz.pdf
отговорено в срок
отговор_Гергана_Жулева_ЗДОИ.pdf
Уважаема госпожо Жулева,
 Приложено Ви изпращаме решение за предоставяне на достъп до обществена информация заедно с копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборатa в ДАТО.
 Държавна агенция "Технически операции"
отговорено в срок
рд-12-5 ДАЗД.pdf
Здравейте,
Изпращам Ви информация по заявление за достъп до обществена информация с вх. №16-00-19/ 14.03.2016г.
Моля потвърдете получаването на имейла.
 
Поздрави,
Галя Ризова
отговорено в срок
Reschenie_A-287_2016.pdf
Уважаема г-жо Давидова-Пенева,
 
съгласно Ваше  Заявление  за  достъп до обществена информация с вх. №88-00-2/15.03.2016 г.
приложено Ви изпращаме:
-          Решение за предоставяне на достъп до обществена информация  
-          Вътрешни правила за допкументооборота и деловодната дейност в ДАМТН
отговорено в срок
Pismo.pdf
отговорено в срок
DA_ Rezerv_Reshenie.pdf
отговорено в срок
Reshenie_DKSI.pdf
отговорено в срок
Писмо ДКСБТ.pdf
отговорено в срок
Писмо.pdf
Решение.pdf
Уважаема госпожо Палова!
С настоящото в качеството си на длъжностно лице, оторизирано със Заповед № 3-406/11.12.2014 г. на председателя на ДКХ да отговаря пряко в ДКХ за предоставянето на обществена информация по ЗДОИ, Ви уведомявам, че искането Ви в Заявление постъпило в ДКХ по електронна поща с вх. № 755/ 15.03.2016 г. е уважено с Решение № 1/23.03.2016 г. на председателя на ДКХ. В изпълнение на посоченото решение приложени към настоящото, Ви изпращам като прикачени файлове: 1. Писмо с изх. № 336/24.03.2016 г. на ДКХ; 2. Решение № 1/23.03.2016 г. на председателя на ДКХ за предоставяне на достъп до обществена информация; 3. Исканата от Вас обществена информация, представляваща: копие от Вътрешни правила за организацията на деловодните дейности, документооборота и контрола по изпълнение на задачите в Държавната комисия по хазарта, утвърдени със Заповед № З-497/18.10.2013 г. на председателя на ДКХ.
Моля, да ми потвърдите с насрещен мейл получаването на настоящото съобщение и на прикачените към него файлове.
С УВАЖЕНИЕ:
/Радослав Димитров – гл. юрисконсулт в дирекция „ФСДАПО”/
отговорено в срок
EDSDPages-0086D885scanpage_1 (1).tif
отговорено в срок
gradushki.pdf
неотговорено ( дни)
bg slujba akreditaciq-utochnenie.pdf
отговорено в срок
Reshenie6098_DOO.pdf
PRILOJENIYA-DOKUMENTOOBOROT.pdf
Уважаема госпожо Коцева, с настоящото съобщение Ви предоставяме исканата информация. Моля вижте в прикачените файлове.
отговорено в срок
1.5 (1).pdf
Моля потвърдете получването.
отговорено в срок
POTDDIAESMIS reshenie.pdf
Уважаема госпожо Алексова,
 
Във връзка с получено в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС) Заявление за достъп до обществена информация с вх. рег. № 0094-587/14.03.2016 г., Ви изпращам в законоустановения срок, Решение № 0094 – 711/23.03.2016 г. на изпълнителния директор на ИА ЕСМИС за предоставянето и, ведно с копие от неял
 
Моля, да потвърдите на адреса на моята електронна поща, получаването от Ваша страна на съобщението, както и приложените към него файлове.
 
С уважение,
 
Анжела Захариева
Началник на отдел „Административно обслужване" в ИА ЕСМИС
отговорено (16 дни)
document2.pdf
РИК 203-1 2014 Правилник за организацията и технологията на документооборота в ИАЖА.doc
Тел.: 02/9409 505
Уважаема госпожо Коцева,
 
Приложено Ви изпращам отговор по Ваше заявление за достъп до обществена информация с вх. № 15-01-1/12.03.2016 г. при ИА „Железопътна администрация".
 
С уважение,
 
Елица Василева
Старши юрисконсулт
ИА „Железопътна администрация"
отговорено (16 дни)
28032016174023 (2).pdf
отговорено в срок
z29.pdf
Изх. № І-200Русе‚ 18.03.2016 г. ДОг-н Кирил димитров терзийскифондация „Програма Достъп до Информация”бул „васил левски” № 76, ет. 3електронен адрес: kiril@aip-bg.orgсофия 1000  На Ваш е-mail от 17.03.2016 г. Относно:   Заявление за достъп до обществена  информацияУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,        Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация вх. № 258/17.03.2016 г. Ви изпращам сканирани Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Моля да потвърдите с обратен е-mail получаването на отговора.Приложение: Решение № РД-11-29/18.03.2016 г. за предоставяне достъп до ОИ – 1 файл; Сканирани правила – 1 файл. С уважение‚инж. Павлин ЦоневИзпълнителен директор на ИАППД
отговорено (15 дни)
Reshenie.pdf
Уважаемa г-жо Банчева, Приложено Ви изпращам исканата информация със Заявление по ЗДОИ  с вх. № 48-00-2315/15.03.2016 г. и Решение  за предоставяне на достъп до налична обществена информация № 33/29.03.2016 г.
Предоставя се информация относно:
Копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в Изпълнителна агенция по околна среда.
Писмото и Решението по заявлението Ви ще получите на адрес.
Очаквам потвърждение на получената информация. 
Поздрави,
Яна Александрова
главен експерт в отдел „Международно сътрудничество и
връзки с обществеността"
Изпълнителна агенция по околна среда
бул."Цар Борис III" № 136
1618  София
( +359 2 955 94 21
* infocenter@eea.government.bg
http://www.eea.government.bg/

 
Уважаема г-жо Банчева,
Заявлението Ви за достъп до информация е заведено в деловодството на ИАОС с Вх. № 48-00-2315/15.03.2016 г.
В указания от Закона срок ще получите отговор.
С пожелания за успешен ден!
Яна Александрова
главен експерт в отдел „Международно сътрудничество и
връзки с обществеността"
Изпълнителна агенция по околна среда
бул."Цар Борис III" № 136
1618  София
( +359 2 955 94 21)
infocenter@eea.government.bg
http://www.eea.government.bg/
отговорено в срок
Заповед № РД-66-23.03.2016 г..pdf
Приложено, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, във връзка с постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, с вх. № 9400-3315 / 16.03.2016 г., Ви изпращаме Заповед № РД-66 / 23.03.2016 г., издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, както и копие от акт: Вътрешни правила за организацията на деловодната дейност и документооборота в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
 
Юрисконсулт, пълномощно № Z-5776 / 15.06.2015 г.
Сектор "Организация, контрол и анализ"
на Главна дирекция "Рибарство и контрол"
при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
отговорено в срок
ОС-А-8 от 28.03.2016.pdf
Уважаема г-жо Банчева,
Във връзка с Ваше искане с вх. рег. № 94-00-13 от 16.03.2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация, приложено към настоящия и-мейл, Ви изпращам Решение № ОС-А-8 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на ИА ОСЕС, с което се предоставя достъп до обществена информация, както следва: Вътрешни правила за организацията на деловодната дейност, документооборота и контрола по изпълнение на задачите в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз", утвърдени със Заповед № З-75 от 10.12.2009 г. и изменени със Заповед № З-93 от 19.12.2012 г. на изпълнителния директор на ИА ОСЕС.
С пожелание за успех,
Радостин Ангелов, главен юрисконсулт в ИА ОСЕС
отговорено (15 дни)
Решение ИПА.pdf
Уважаема г-жо Къцарска,
Приложено изпращаме Ви решението за ДОИ и  Вътрешните правилата за обмен на документи по електронен път и хартиен носител в ИПА.
Забележка: правилата са утвърдени на 23.03.2016 г., тъй като през месец март ИПА беше в процес на внедряване на електронна деловодна система.
отговорено в срок
КЗК resh2.pdf
отговорено в срок
П-1981-16.pdf
отговорено (33 дни)
заповед 345.pdf
След обаждане до Комисията за защита на потребителите на 18.04.2015 г. получих решението и исканата информация.
отговорено в срок
konpi Решение_965.pdf
Здравейте
Приложено Ви изпращам исканата информация, заедно с решението, с което тя се предоставя.Боряна ЙотоваВО на КОНПИ0882 699 138
отговорено в срок
CCI reshenie.pdf
отговорено в срок
Reshenie_ZDOI.pdf
Здравейте Г-жо Палова,
Във връзка с изпратеното от Вас по имейла на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори Заявление за достъп до информация, моля да изпратите същото заявление, но подписано от Вас, като по този начин ще се потвърди неговата идентичност.
Гергана Василева Главен юрисконсулт в КПНРО Тел. 02 /489 7245
 
 
Здравейте г-жо Василева,
С измененията в ЗДОИ от ноември 2015 г. за институциите се създаде задължение да отговарят на заявления, подадени по електронна поща на посочения от тях адрес, също по електронен път. За целта не се изисква подписване на протокол, а предоставянето на информацията е безплатно. Освен това в разпоредбата на чл. 24 ал.2 изрично беше записано, че в тези случаи не се изисква подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. В този смисъл, заявлението отговаря на изискванията за реквизити, които са посочени в чл.25 от ЗДОИ.
Поздрави,
Дарина Палова
отговорено (20 дни)
Untitled.pdf
На вниманието на господин Стефан Ангелов – Фондация „Програма за достъп до обществена информация".
 
 
Уважаеми господин Ангелов,
 във връзка с постъпило заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-00-181/22.03.2016 г. Ви изпращаме решение № 215/31.03.2016 г. на  КРС за предоставяне на достъп до исканата информация по  електронен път.
 
 
С уважение:
 
Екип на КРС
отговорено в срок
92-00-77 (1).pdf
92-00-77 (1).pdf
Отказва на основание - информацията не е свързана с обществения живот
отговорено в срок
pravila-doku.pdf
Уважаема г-жо Давидова,
От 01.01.2016 г. КТИ е в ликвидация. Изпращам Ви утвърдената инструкция за деловодната дейност и документооборота в КТИ, в сила от 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г.
Янкова
отговорено в срок
ReshenieMS.pdf
отговорено (18 дни)
Е-РД-16-155.pdf
отговорено в срок
MZ_Reshenie i VP dokumentooborot.pdf
отговорено в срок
reshenie-Ministry of Economy.pdf

Уважаема г-жо Кацарска,
 
във връзка с подадено от Вас заявление за достъп до обществена информация N 94-Р-61/14.03.2016 г., приложено Ви изпращам Решение за предоставяне на достъп и копие от исканата информация.
 
С уважение,
Теодор Михайлов
ст. юрисконсулт
отговорено в срок
ПИСМО.pdf
ЗАПОВЕД ОБЩА (1).pdf
 
Уважаема г-жо Коцева,
Приложено Ви изпращам решение № 97-00-11/22.03.2015 г. на гл. секретар на МК и исканата информация.
 
Поздрави,
З. Христова
отговорено в срок
94-4306-25.03.2016.pdf
отговорено в срок
Reshenie.pdf
Госпожо Банчева, приложено Ви изпращам уведомително писмо с Решение за достъп до исканата от Вас информация, както и самата информация. Моля да потвърдите получаването им. Хубав следобед! Светлана Коева, н-к отдел КОЕГ
отговорено в срок
pismo.Darina.Palova.Reshenie.ZDOI.pdf
Reshenie.95-00-25-prilojenia.pdf
УВАЖАЕМA ГОСПОЖО ПАЛОВА,
Приложено, Ви изпращам решение № 95-00-25/28.03.2016 г., постановено във връзка с постъпило на електронната поща на Министерство на правосъдието Ваше заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, а именно: „копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в ръководената от Вас институция“.
Приложение: Съгласно текста
С уважение,
Петя Рътарова
Главен юрисконсулт
Дирекция „Правни дейности“ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО гр. София, 1040, ул. „Славянска“ 1,
http://www.justice.government.bg
отговорено в срок
mrrb reshenie.pdf
Уважаема госпожо Алексова,

 
Приложено, изпращаме Ви Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № РД-02-14-242/28.03.2016 г. във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-00-21/14.03.2016 г. в МРРБ и сканирано копие на Правилника за документооборота в МРРБ.
 
Поздрави:
Нели Николова
отговорено в срок
Zapoved_palen dostap.pdf
отговорено в срок
Решение № РД05-32 от 25.03.2016 г..pdf


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,
 
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация с вх. № ДОИ01-8/17.03.2016 г., приложено изпращаме Ви Решение № ДОИ01-8/17.03.2016 г. на главния секретар на Министерството на труда и социалната политика, заедно с поисканата от Вас информация.
 
 
Приятен ден!
Ивелина Шопска – юрисконсулт в отдел ПО, Д ПАОЧР, МТСП
отговорено в срок
MT otg.pdf
отговорено (43 дни)
U-ZDOI-26.pdf

----- Original Message -----
From: k.terezova@minfin.bg
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Thursday, April 28, 2016 11:07 AM
Subject: инфо от МФ

УВАЖАЕМИ Г-Н ТЕРЗИЙСКИ,
 
Приложено изпращаме Ви информацията от Министерство на финансите във връзка с подадено заявление за достъп до обществена информация У-ЗДОИ-26/26,04,2016 г.
 
Калина Терезова
Министерство на финансите
02 9859 2638
отговорено в срок
ninkn.pdf
http://ninkn.bg/Pages.aspx?subid=76&id=69
отговорено в срок
Писмо НИПА Изх. №АД-02-9 - 17.03.2016.pdf
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, приложено изпращам Ви сканирано копие от отговора на г-н Владимир Бояджиев - директор на НИПА в pdf формат относно исканата информация.
Моля да потвърдите получаването на това писмо!
С уважение,_ _ _


Аксиния Георгиева
Главен юрисконсулт
отговорено в срок
Image (6).jpg
Image (7).jpg
Image (8).jpg
Image (9).jpg
                                Румяна  Димитрова
Уважаема г-жо Коцева,в  отговор на  исканата от Вас информация ,приложено изпраща ме Ви Правилникза устройство и дейността на /НКЖФ при МС/.        С уважение :
отговорено в срок
NOI reshenie.pdf
отговорено в срок
NSCRLP_Pismo-DOInformacia.docx
RD 10-23 Reshenie za dostap do OI.pdf
Здравейте г-жо Палова,
Във връзка с поискания от Вас достъп до акта, уреждащ организацията и движението на документооборота в НСЦРЛП, в приложения файл Ви изпращаме копие от Вътрешните правила за оборот на електронните документи и документи на хартиен носител в администрацията на НСЦРЛП.
Успешен ден!
НСЦРЛП
тел.: 02/ 8953102 факс: 02/ 8953105
e-mail: office@ncpr.bg www.ncpr.bg
отговорено в срок
reshenie.pdf
Здравейте Фондация "Програма Достъп до Информация", Регистрирано е ново електронно заявление 09-00-1/17.03.2016 към портала за електронни административни услуги на НАЦИД. Цялата информация, включваща и приложените документи, също е достъпна за преглед през портала на адрес: http://portal.nacid.bg/reports Номер на преписка: 09-00-1/17.03.2016 Код за достъп: 162940
Здравейте г-жо Жулева,
 
Приложено Ви изпращам решение и приложението към решението по Ваше заявление за достъп до обществена информация.
 
Моля да ми потвърдите получаването на този мейл.
 
С уважение,
 
Вержиния Цанкова
Главен секретар
Национален център за информация и документация
тел: 02/8173825
отговорено в срок
24700 - 24 . 03. 16-1.pdf
отговорено в срок
Решение.PDF
Уважаеми господин Ангелов,
Във връзка с Ваше Заявление за достъп до обществена информация постъпило в ЦУ на НАП на 17.03.2016 г. с вх. № М-92-00-299, на основание чл. 35, ал. 3 ЗДОИ, приложено Ви изпращам копие от Решение № РЦУ-25 от 30.03.2016 г. на главния секретар на НАП по ЗДОИ, ведно с исканата от Вас информация – сканирано копие на Вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в НАП от 2014 г., вкл. едно тяхно изменение – копие на Заповед № ЗЦУ-190 от 23.02.2015 г. на изпълнителния директор на НАП.
Моля, за да сме сигурни, че сте получили това електронно съобщение, да потвърдите получаването му с обратно електронно съобщение с произволен текст.
Благодаря!
 
С пожелание за хубав ден,
 

______________

Владимир Колев
Главен юрисконсулт
отговорено в срок
ИЗХ-170-ДОИ.pdf
УВАЖАЕМИ Г-Н  АНГЕЛОВ,
Във връзка с Ваше заявление, въведено с вх. № 251/17.03.2016 г. в деловодната система на НАПОО, с което искате да бъде предоставен на основание ЗДОИ копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в НАПОО Ви информирам, че актът, който урежда организацията и движението на документооборота са Вътрешните правила за организацията на деловодната дейност и документооборота в НАПОО, утвърдени със заповед № 599/24.07.2014 г.
Копие на акта е приложено към настоящето писмо.
инж. Красимира Брозиг
главен секретар
Национална агенция за професионално образование и обучение
София 1113, бул. „Цариградско шосе" 125, бл.5
тел. +359 2 971 20 70, +359 2 970 66 40
факс + 359 2 973 33 58
http://www.navet.government.bg/
отговорено в срок
Otgovor.pdf
Reshenie.pdf
отговорено в срок
Решение.pdf
vutr.pravila za uchr. arhiv.rar
instrukcia delovodna deinost.rar
nomenklatura na delata.rar
schetovoden dokumentooborot.rar
 
Уважаема г-жо Коцева,
Въз основа на решение Р-6 от 04.04. 2016г.  и на основание чл. 3, ал.1, чл.34, ал.1 от ЗДОИ и във връзка с постъпило  и разгледано заявление с Вх. ТХ-01.190/23.03.2016г., Ви изпращам изискваната информация, както и  Решението за предоставяне на информация.
Моля за потвърждение, че сте получили всички данни.
С уважение: Десислава Иванова-ст. експерт в НКБТХ
отговорено (15 дни)
Reshenie_03_111_NSSZ.pdf
Protokol_NSSZ_2016.pdf

Уважаеми г-н Терзийски,
във връзка с Ваше заявление за достъп до информация
с наш вх. № ЦУ-01-257/17.03.2016 г.,
приложено изпращаме Ви Решение № ЦУ-03-111/31.03.2016 г.
Национална служба за съвети в земеделието
-----------

Приложено изпращаме Ви исканата информация, съгласно Ваше заявление
с наш вх. № ЦУ-01-257/17.03.2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Приятен ден,
Национална служба за съвети в земеделието
отговорено в срок
Reshenie za predostavyane na dostyp PDI.pdf
----- Original Message -----
From: Tsvetelina Velinova
To: kiril@aip-bg.org
Cc: nbpp
Sent: Wednesday, March 30, 2016 4:59 PM
Subject: Reshenie za predostavyane na dostyp do obshtestvena informaciya

Уважаеми г-н Терзийски,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до информация с рег. № 16-04-13/17.03.2016 г., приложено Ви изпращам, като прикачени файлове, Решение за предоставяне на достъп до обществена информация и копие от Вътрешни правила за документооборота в НБПП.
Моля за потвърждение за получаване на настоящия e-mail.
Поздрави,
Цветелина Велинова
старши юрисконсулт
тел. 02 8193200, 02 8193227
Национално бюро за правна помощ
www.nbpp.government.bg
отговорено в срок
Решение-ДОИ-2-2016.pdf
Входящият № на Вашето заявление за достъп до информация е 15-00-3/17.03.2016 г.
инж. Фиданка Иванова
Главен експерт
Областна администрация Благоевград
пл. Г. Измирлиев № 9
2700 Благоевград
Bulgaria
 Тел.: +359 (73) 82 70 45
Мобилен: +359 (88)6 87 87 50
E-mail: Fidanka.Ivanova@bl.government.bg

Уважаема г-жо Жулева,
 
Във връзка с Решение № 2/28.03.2016 г., издадено по заявление за достъп до обществена информация с наш вх. № 15-00-3/17.03.2016 г., приложено предоставям Ви, копие от Заповед № ОА-РК-272/30.05.2013 г. ведно с Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител.
 
 
С уважение,
 
Евелина Николова
Младши експерт
Областна администрация Благоевград
пл. Георги Измирлиев № 9
2700 Благоевград
Bulgaria
 Тел.: +359 (73) 82 70 16
E-mail: Evelina.Nikolova@bl.government.bg
Web: www.bl.government.bg
отговорено (42 дни)
Решение 92-00-46 1.pdf
Заявлението изпратено в рамките на проучването на 16.03.2016 г. не е било получено от Областна администрация Бургас и  на 18.04.2016 е изпратено повторно. При тях е входирано на 20.04.2016 г. и отговорът е получен на 27.04.2016 г. Т.е. Областна администарция Бургас е отговорила в 7 дневен срок на повторно изпратеното заявление.  
 
Уважаема Госпожо Жулева, приложено изпращам Ви Решение 92-00-46/1/27.042016г. на Областния управител на област Бургас, с което Ви е предоставен достъп по реда на ЗДОИ на искания от Вас документ, както и самия документ.
Моля да потвърдите получаването на настоящото съобщение.
Весели празници,
Мария Динева гл. юрисконсулт Областна администрация Бургас тел. 056/ 894 124
отговорено в срок
решение.pdf
Приложено Ви изпращам решение за достъп до обществена информация и вътрешни правила за документооборота в областна администрация Варна.
отговорено в срок
vidin.pdf
отговорено в срок
gabrovo oa reshenie.pdf
Моля, да потвърдите получаването на настоящия e-mail!
Уважаема г-жо Алексова,
Във връзка с подадено от Вас заявление за достъп до обществена информация, касаещо документооборота в Областна администрация – Габрово, приложено изпращам Ви:
1.      Заповед № РД-03-02-53 от 24.03.2016 г. на областен управител на област Габрово - препис;
2.      „Вътрешни правила за организацията на документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител в областна администрация - Габрово" - препис.
отговорено в срок
РкД-20-32-22.03.16.pdf
отговорено в срок
Zapoved RD-09-58-2016.pdf
Уважаеми г-н Терзийски,Приложено, изпращаме Ви Заповед № РД-09-58/ 22.03.2016 год. за предоставяне на достъп до обществена информация ведно с искания от Вас документ.Успешен ден,Областна администрация - КърджалиГр. Кърджали 6600Бул. "България" №41тел.: 0361/60150факс: 0361/60151е-mail: obl.adm@kardzhali.orgweb: www.kardzhali.org
отговорено в срок
Решение и Инструкция Област Кюстендил.pdf
Добър ден!
 
Моля, след подписване от Ваша страна на протокола за предоставяне на достъп до обществена информация, същият да бъде препратен на моя e-mail, с оглед извеждането му.
Изведеният екземпляр ще получите по електронната си поща.
 
Катя Анастасова – Старши юрисконсулт, Областна администрация Кюстендил
Тел.: 0887 96 96 90
078/55-06-80
отговорено в срок
Oblast Lovech_Reshenie.pdf
Уважаема г-жо Кацарска,
 
                В прикачени файлове Ви изпращаме исканата информация от  ОА – Ловеч.
отговорено в срок
АСД-22-1-(1)_Oblast Montana.pdf
Госпожо Кацарска,
изпращам Ви вътрешните правила за документооборота на ОА Монтана.
 
 
 
Даниела МироноваОбластна администрация МонтанаДиректор дирекция АПОФУС096/399114
отговорено в срок
Zapoved_PO_57_2016.pdf
Уважаема госпожо Палова,
Приложени, изпращам ви Заповед №ПО-57 от 17.03.2016 г. на Областен управител на област Пазарджик, с която Ви е разрешено предоставяне на исканата от информация по Ваше заявление от 15.03.2016 г., както и самата информацията, представляваща Вътрешни правила за организацията на информационно-деловодната дейност и работата с документите на Областна администрация – Пазарджик и Заповед №АД-242 от 23.10.2013 г., с която се утвърждават вътрешни правила за подобряване организацията на работата в Областна администрация – Пазарджик.
С поздрав,
Таня Кузманова Главен експерт, дирекция „АКРРДС“ Областна администрация гр. Пазарджик
отговорено в срок
OA Pernik_ Reshenie i dostup.pdf
Уважаема г-жо Палова,
Приложено Ви изпращам придружително писмо, решение за предоставяне на достъп, както и самата искана информация.
С уважение и пожелание за успешен ден
Габриела Владимирова
Експерт „Връзки с обществеността” Областна администрация Перник
Тел. 076/649910
отговорено в срок
OU pleven reshenie.PDF
отговорено в срок
Vytreshni_pravila_OA_Razgrad.pdf
Уважаема г-жо Давидова,
Приложено, изпращам Ви копие от акта, който урежда движението на документооборота в Областна администрация Разград.
    С уважение, Садък Алчев - Главен секретар
отговорено в срок
Решение ДОИ.pdf
Уважаема г-жо Банчева,
В прикачен файл Ви изпращам Решение №  ACД-22-2/18.03.2016 г. на областния управител на област Силистра, както и исканата от Вас информация - Вътрешни правила за организацията на документооборота в областна администрация Силистра, утвърдени със Заповед № РД-20-29/26.05.2015 г. 
М. Бочева-Костадинова, 
ст. юрисконсулт
Областна администрация Силистра
отговорено в срок
img-323140358-0001.pdf
 
Уважаема госпожо Коцева,
 
 
                Във връзка с постъпило в Областна администрация Сливен Ваше заявление за представяне на достъп до обществена информация,
с вх. № 94КК-00060/14.03.2015 г., в прикачен файл Ви изпращам Решение № РД-11-07-001/23.03.2016 г. на Областен управител на област Сливен, за сведение.
                               Поисканата информация, може да намерите на следният интернет адрес:
 
                               http://www.sliven.government.bg/doc/Vytreshni_pravila_20150526.pdf
 
               
                Желая Ви хубав следобед!
 
 
                Антоанета Маринова
                Юрисконсулт в дирекция „АПОФУС"
                Областна администрация Сливен
Тел. 044/ 616675
отговорено (18 дни)
Pismo oblast Sofia.pdf
отговорено в срок
Решение 3.tif
Правила за документооборота.pdf


Уважаеми г-н Ангелов,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до следната обществена информация: копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в Областна администрация – Стара Загора, приложено изпращам Ви :
 

Решение №3 от 23.03.2016 г. на Областния управител на област Стара Загора, за предоставяне на достъп до обществена информация;
Придружително писмо по отношение Решение №3 от 23.03.2016 г.;
Желаната от Вас информация

 
За наше улеснение, моля изпратете ми отговор за получената информация.
 
С уважение,
Димо Димитров – Ст. експерт КАК, Областна администрация – Стара Загора
отговорено в срок
Reshenie_20160324_134721.pdf
Приложено Ви изпращаме Решение за достъп до ОИ и поисканите от Вас вътрешни правила.
Лек и приятен ден,
Тихомир Боев
Главен специалист ИО
Областна администрация Търговище
Тел.: 0601/61323
отговорено в срок
27-00-2.pdf
На основание чл.34, ал.3 от ЗДОИ и във връзка със Ваше заявление с вх.№ 27-00-2 от 17.03.2016г., приложено изпращаме Ви заповед на Областен управител № РД-15-46 от 28.03. 2016г. , както и  копие на вътрешни правила за административно обслужване. Заповед №Р№-15-46 от 28.03.2016г. е изпратена и с куриер на посочения от Вас адрес.
отговорено в срок
Решение РД1501.0001.29.03.2016.pdf
----- Original Message -----
From: region
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Tuesday, March 29, 2016 1:54 PM
Subject: OA-Yambol

Уважаеми господин Терзийски,
Във връзка с Ваше Заявление за достъп до информация с наш вх. 69/0001 от 17.03.2016 г., приложено Ви изпращам Решение РД1501/0001 от 29.03.2016 г. и Заповед РД01/0148 от 05.10.2012 г. на Областен управител на област Ямбол.
отговорено (16 дни)
Решение АСД-10-1-1 от 28.03.2016.pdf
pravila dokumentooborot OA Haskovo (1).pdf
Моля да потвърдите получаването на този e-mail и прикачените файлове към него.
В прикачените файлове ще намерите решението за предоставяне на достъп до обществена информация-АСД-10-1-(1)от 28.03.2016г., както и копие от исканата от Вас информация.
отговорено в срок
Reshenie_02_22032016.pdf
Уважаема г-жо Жулева Приложено Ви предоставям сканирано Решение №02/ 22.03.2016 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за разрешен достъп до поисканата от Вас информация, ведно със сканирано копие на Инструкция за организация на деловодната дейност и документооборота в Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, утвърдена със Заповед № РД-10-207/ 27.12.2011 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград. Ирена Маслинска Старши експерт в ДАПФСДЧР
отговорено (15 дни)
Решение_001.pdf
отговорено в срок
Гергана Жулева.pdf
Здравейте, заявлението Ви е с вх.№ ПО-06-1/21.03.2016г. Спорна седмица!
На 22 април 2016
Уважаема г-жо Жулева,
приложено изпращам Ви в срока по чл.34, ал.4 от ЗДОИ
исканата от Вас информация, а именно "Инструкцията за 
деловодната дейност и използване на електронната система 
за регистрация и контрол на документооборота в ОД "Земеделие"-Варна.
 
Моля, след получаване на информацията, да подпишете и върнете обратно
по електронната поща  сканиран Протокол (Приложение№3).
 
Благодаря ! Приятен ден!
 
Светлана Костова - гл. ю-т ОД "Земеделие"-Варна
отговорено в срок
НОВИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА.docx
отговорено в срок
видин rechenie.pdf
отговорено в срок
ninov.pdf
отговорено в срок
584-118032016164508.pdf
Уважаеми г-н Ангелов,  Във връзка с постъпило Ваше заявление с Вх. ? ПО-05-584/18.03.2016г. за предоставяне на достъп до обществена информация, приложено Ви изпращаме Решение ?2/18.03.2016г. С уважение, С. Станчев Директор ОДЗ- Габрово
отговорено в срок
OD zemedelie dobrich решение ЗДОИ.pdf
Г-жо Алексова,
Приложено изпращам Ви Решение N 14/21.03.2016 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Добрич за предоставяне на достъп до обществена информация, ведно със сканирано копие на Вътрешни правила за работа в ОД "Земеделие", гр. Добрич. Документът е обявен и на сайта на дирекцията на адрес: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Dobrich/bg/dostap.aspx.К. Димитров - ст. юрисконсулт

Министерство на земеделието и храните
Областна Дирекция "Земеделие" гр.Добрич
тел/факс : +359 58 605 572
тел/факс : +359 58 603 712
отговорено в срок
od zemedelie lovech.pdf
http://www.mzh.government.bg/odz-lovech/bg/Documents/other_documents.aspx
отговорено в срок
Решение ОДЗ Монтана.doc
Във връзка с подадено от Вас заявление №1/14.03.2016 г., съгласно чл. 28, ал.2 от ЗДОИ,
Ви уведомяваме, че е взето решение относно предоставянето на достъп до исканата от Вас обществена информация.
Приложено, предоставяме Ви Решение №1/18.03.2016 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Монтана
и Правила за организация на документооборота в Областна дирекция "Земеделие" - Монтана.
отговорено в срок
РД-03-1070 от 23.03.2016.pdf
Уважаема Г-жо Павлова,
На основание чл.35, ал.3 от ЗДОИ и във връзка с подадено заявление да достъп до информация, изпращаме исканата от Вас информация.
Поздрави!
ОД "Земеделие" гр.Пазарджик
отговорено (16 дни)
vp.jpg
отговорено (15 дни)
Заповед ОДЗ Пловдив.pdf
отговорено в срок
ScanImage14263.pdf
ScanImage14264.pdf
Уважаема г-жо Фани Любомирова Давидова-Пенева,
приложено изпращаме Ви, вътрешни правила за организация на административното обслужване на граждани и юридически лица в Областна дирекция "Земеделие" - Русе
отговорено в срок
SCAN_RESHENIE.pdf

Уважаема г-жо Банчева,
Приложено изпращаме Ви исканата информация.
 
Приятен ден,
ОД"Земеделие"-Сливен
отговорено в срок
Reshenie_dostap_obsht_informaciq.pdf
отговорено в срок
Pismo_ Katerina Kotseva.pdf
 
 Уважаема госпожо Коцева,по повод Ваше заявление за достъп до обществена информациязаведено в ОД "Земеделие" София град с вх.№ ПД - 13 - 895 / 12.03.2016 год.Ви изпрщаме писмо с изх.№ ПД - 13 - 895.1 / 25.03.2016 год.С уважение
инж. Румен Михайлов - директор на ОДЗ
отговорено в срок
24032016170056.pdf
----- Original Message -----
From: "Martina Todorova" <M_Todorova@odzg-sofiaobl.org>
To: <kiril@aip-bg.org>
Sent: Thursday, March 24, 2016 5:30 PM
Subject: ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Здравейте г-н Терзийски,приложено изпращам Ви исканата информация. Денка Такучевагл.секретар
Областна дирекция "Земеделие" - Софийска област
отговорено (23 дни)
Scan1.PDF
plan_dokumentooborot.doc
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА АО РДГ(1).doc
Успешен ден!
Уважаема г-жо Коцева,
Приложено изпращаме Ви, Вътрешните правила въз основа на които се осъществява движението на постъпилите и изходящите документи от РДГ Стара Загора.
отговорено в срок
IMG1.pdf
IMG.pdfУважаема г-жо Коцева,
 
на интернет страницата на ОД "Земеделие" - Шумен, рубрика Достъп до обществена информация са публикувани вътрешните правила за достъп до ОИ на ОДЗ Шумен както и бланка на заявление по ДОИ.
Моля да се съобразите със същите като подадете заявление по образец.
 
Успешен ден !Здравейте,
Благодаря Ви за Вашия имейл.
Заявлението е подадено съобразно публикувания на страницата Ви Ред за искане и предоставяне на информация, както и на посочения там имейл. Съгласно ЗДОИ няма изискване, с което аз като заявител, да бъде задължена да попълня образец на заявление. Образецът служи единствено като помощно средство за гражданите, целта му е да насочи и подпомогне търсещите информация. 
С измененията в ЗДОИ от ноември 2015 г. институциите имат задължение да отговарят на заявления, подадени по електронна поща, също по електронен път. За целта не се изисква подписване на протокол, а предоставянето на информацията е безплатно.   
Във връзка с това бих искала да Ви помоля да ми изпратите Копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в ръководената от Вас институция по имейл.
Предварително Ви благодаря.
поздрави,
Катерина Коцева
Здравейте,
Благодаря Ви за изпратеното решение. 
Бих искала да Ви цитирам чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ (Новo изменение - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.):
"Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по ал. 2 и не се заплащат разходи по предоставянето."  
Във връзка с горното, смятам, че не е нужно да заплащам такси по предоставяне на информация и бихте могли да ми я изпратите по електронен път на katerina@aip-bg.org.
поздрави,
След този имейл ми изпратиха исканата информация.
отговорено (15 дни)
RESHENIE_RD-07-1186-1-104_30.03.2016.pdf
отговорено (15 дни)
244000-3944.pdf
отговорено (15 дни)
365000-12523.pdf
отговорено в срок
ОДМВР ТЪРНОВО.pdf
отговорено в срок
РЕШЕНИЕ ЗДОИ.pdf
отговорено в срок
vratsa od mvr369000-3741 (2).doc
отговорено в срок
264000-5531-30.03.2016.pdf
----- Original Message -----
From: ODMVR Gabrovo
To: Kiril Terziyski
Sent: Wednesday, March 30, 2016 3:38 PM
Subject: 264000-5531-30.03.2016
отговорено (35 дни)
решение здои.doc
Отговор.pdf
Уважаема госпожо,
Приложено, изпращаме Ви решение на Директора на ОДМВР Кърджали по Ваше заявление  за достъп до обществена информация, ведно с приложения. Моля да бъдем извинени за закъснението.
С пожелание за успешна седмица.
отговорено в срок
Reshenie ODMVR Lovech.pdf
отговорено (15 дни)
Решение ОДМВР Монтана.pdf
отговорено (15 дни)
Решение Дарина Палова.pdf
отговорено в срок
РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено в срок
Решение.jpg
Решение2.jpg
отговорено в срок
330000-6510 (1).pdf
отговорено в срок
pismo_223.pdf
отговорено (15 дни)
ODMVR Smolyan_specification.pdf
писмо.pdf
отговорено в срок
odmvr sofia otg.pdf
отговорено (19 дни)
reshenie.jpg
отговорено в срок
4196 решение.PDF
отговорено (18 дни)
Коцева.part1 (1).rar
Коцева.part2.rar
Коцева.part3.rar
Уважаема госпожо Коцева, изпращаме Ви исканата от вас информация в две писма. При възникнал проблем, моля да се обадите на тел. 0888 93 48 20 - Георги Милков.
отговорено в срок
Reshenie.pdf
отговорено в срок
обществена информация.pdf
отговорено в срок
отговор ДОИ.pdf
Янка Господинова
Кмет на Община Алфатар
тел. 086/811 610
отговорено в срок
Reshenie.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
Приложено изпращаме Ви:
1. Писмо с изх.2 №98/ 22.03.2016 година от кмета на Община Антон;
2. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация №001/ 22.03.2016 година;
3. Инструкция за деловодната дейност в община Антон.
Успешен ден!
отговорено в срок
pISMO.pdf
отговорено в срок
otgovor - Ardino.pdf
отговорено в срок
Решение.pdf
Уважаема Госпожо Жулева,
Приложено, изпращам Ви Решение № 14-00-1263 от 28.03.2016г. на Кмета на Община Асеновград за достъп до обществена информация.
Актът, за който се отнася искането Ви е публикуван в сайта на Община Асеновград:
www.assenovgrad.com/- общинска администрация- вътрешни правила- за работа в Община Асеновград
Оставам на разположение при нужда от допълнителна информация!
 
Елена Цветанова- страши юрисконсулт в Община Асеновград
отговорено в срок
ДОИ-Г.Жулева.pdf
Уважаема госпожо Жулева,в прикачените файлове са писмата от Общината и Инстукцията да деловодната дейност.
Ще получите това и на  хартиен носител по пощата.
 
С уважение,
М. Ангелова
 
--
Марияна Ангелова
Главен секретар на Община Балчик
тел. 0579 71034
отговорено в срок
Reshenie.PDF
Уважаема госпожо Жулева,
 
Във връзка с Ваше заявление за достъп до информация на основание ЗДОИ с наш Вх. N 29-16-56/21.03.2016 г., приложено изпращаме Ви Решение N1/22.03.2016 г. на  Секретаря на Община Банско, както и акта на администрацията, уреждащ организацията и движението на документооборота.
 Моля за Вашето потвърждение за получаване на електронното съобщение.
 Магдалена Боянова - началник отдел "Канцелария"
Община Банско
тел. 0749 88611, моб. 0886727244
факс: 0749 88633
отговорено в срок
решение.jpg
отговорено в срок
reshenie_Belene.pdf
отговорено в срок
Rechenie.pdf
Ваня Венциславова Финансов контрольор Община Берковица 0953/89119
 
Vanya Ventsislavova Financial controller Municipality Berkovitsa  0953/ 89119
отговорено в срок
OTKAZ_Obshtina_Blagoevgrad.pdf
отговорено (23 дни)
zapoved dostap.pdf
Приложено изпращам Ви решение за достъп до обществена информация №ЛД-107/12.04.2016г. и исканите документи
Цветелина Димитрова - секретар на община Божурище
отговорено в срок
Reshenie&Instrukzia.pdf
отговорено (16 дни)
Заповед 173.pdf
отговорено в срок
бяла решение Нинов.pdf
отговорено в срок
решение_николай нинов.doc
отговорено в срок
instruktsia.doc
отговорено в срок
p.jpeg
отговорено (273 дни)
DOKUMENTOOBOROT_formatiran.doc
отговорено в срок
враца-pravila.doc
Reshenie.pdf
отговорено в срок
вълчедръм reshenie.pdf
отговорено в срок
118.pdf
отговорено (16 дни)
Ob_Varshets_otgovor.pdf
отговорено в срок
ЗДОИ - ПДИ.pdf
Здравейте госпожо Банчева,
Във връзка с постъпилото в Община Габрово по E-mail на 16.03.2016 г. Заявление за достъп до обществена информация и заведено в електронния регистър с Вх. № АПИО-05-04-5/16.03.2015 г., приложено изпращаме Ви исканата от Вас информация, а именно: Копие от акта, уреждащ организацията и движението на документооборота в институцията. За Община Габрово това е Инструкция за организация на деловодната дейност и общинския архив.
Приложение: Съгласно текста.
Моля, потвърдете получаването на настоящия имейл.
Поздрави!
Галина Маркова
началник-отдел 
АО, МТО и ОМП
066 818 300
0884 000 150
ОБЩИНА ГАБРОВОwww.gabrovo.bg
отговорено в срок
IMG_20160322_0001.pdf
IMG_20160323_0001.pdf
----- Original Message -----
From: zaporojanova@toshevo.org
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Tuesday, March 22, 2016 8:37 AM
Subject: Заявление за достъп до информация/ Решение № 233/21.03.2016 г
отговорено в срок
писмо.pdf
отговорено в срок
RESHENIE Kiril Terziqski.PDF
----- Original Message -----
From: "obshtina" <obshtina@glavinitsa.bg>
To: <kiril@aip-bg.org>
Cc: <sekretar@glavinitsa.bg>
Sent: Friday, March 25, 2016 10:21 AM
Subject: Заявление за достъп до информация №ЗДИ-02/18032016

Уважаеми г-н Терзийски,във връзка с подадено от Вас заявление за достъп до информация №ЗДИ-02/18032016 по реда на ЗДОИ, Ви изпращаме Решение №02/21,03,2016г. и сканирано копие на заявения от Вас акт, уреждащ документо-оборота на общинска администрация Главиница
Хубав ден!
отговорено в срок
Otgovor_Garmen.pdf
http://www.garmen.bg/new/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=125 - дават линк към мястото, къедто са качени Правилата за документооборота
отговорено в срок
Две Могили-Решение за достъп.pdf
Две Могили-Заповед за достъп.pdfПриложено изпращаме Ви писмо, протокол, решение, заповед и утвърдени вътрешни правила на кмета на Община Две могили за заявление за достъп до обществена информация.
 
Успешен ден!
отговорено в срок
Devin_OTGOVOR_NA_ZAYAVLENIE .pdf
Здравейте,
Приложено, изпращаме Ви отговор от община Девин на заявление за достъп до информация.
 
Хубав и успешен ден,
Таня Димитрова
Главен специалист ККО
отговорено в срок
devnia Писмо и Заповед.pdf
Моля да потвърдите получаването! 
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  АЛЕКСОВА, 
Във връзка с искания от Вас достъп до информация относно акта, който урежда организацията и движението на документооборота в Община Девня , приложено изпращаме Ви Заповед № 1002 – 113 от 17.03.2016 г. на Кмета на община Девня за предоставяне на достъп до обществена информация, а именно акта, който урежда организацията и движението на документооборота в Община Девня, предоставен под формата на сканирано копие на вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Девня на ел. адрес tereza@aip-bg.org, както е описано в заявлението за достъп до обществена информация.


С поздрав,
Елка Иванова, секретар
отговорено в срок
dimitrovgrad решение ОК-10-24.pdf
До
 
Тереза Алексова - представител на Фондация „Програма Достъп до Информация"
с адрес: : гр. София, п.к. 1000, бул. „В. Левски" № 76, ет.3, тел.: 988 50 62; 986 77 09; 981 97 91
ел. поща: tereza@aip-bg.org
 
Здравейте Госпожо Алексова,
Приложено изпращаме Ви Решение № ОК-10-24/17.03.2016 г. на кмета на община Димитровград за достъп до обществена информация съгласно Ваше Заявление с Рег. индекс в община Димитровград ОК-07-15/16.03.2016 г. в едно с приложение - Aкт, който урежда организацията и движението на документооборота в Община Димитровград, а именно Копие от интегрирана процедура - „Ред и организация на документооборота. Управление на записи" на Община Димитровград.
 
Моля потвърдете получаването на настоящото ел. писмо и приложенията към него на e-mail: s_rimpopova@abv.bg
 
 
С уважение,
Стефка Римпопова
отговорено в срок
Pismo.PDF
Reshenie.PDF
отговорено в срок
Решение.pdf
отговорено в срок
Dragoman.pdf
Приложено изпращаме Ви исканата информация.Моля потвърдете получаването й.Успешен ден!Марина АсеноваСекретар на община Драгомантел.0879103398
отговорено в срок
Pismo Dryanovo.pdf
отговорено в срок
Pismo_Elhovo.pdf
отговорено в срок
Решение Завет.pdf
Приложено изпращам Ви Решение № 2 от 18.03.2016 г. за достъп до информация във връзка с Ваше заявление с вх. № УД-02-21-3 от 16.03.2016 г.
 
Поздрави,
Мария Нанева,
специалист към отдел АПИО,
Община Завет,
гр. Завет, ул. „Лудогорие" № 19
web: zavet-bg.com
тел.: 08442 2020, 0892208434
факс: 08442 2016
*************************************************************************************************************************************************
Дата Днес 13:53
Уважаема госпожо Кацарска,
Приложено изпращам Ви ел. адрес http://zavet-bg.com/zavetbgcom/e107_files/downloads/NAktove/vp2013_2015.pdf , където може да се запознаете с Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване в общинска администрация Завет
Моля след поспиване и подпечатване да върнете разписката от прикачения файл.
 
 
Поздрави,
Мария Нанева,
специалист към дирекция АИТО,
Община Завет,
гр. Завет, ул. „Лудогорие" № 19
web: zavet-bg.com
тел.: 08442 2020, 0892208434
факс: 08442 2016
отговорено (15 дни)
Иваново решение изх 33-219-1_1_30032016.pdf
ДО РАЛИЦА ИВАНОВА КАЦАРСКА ОТНОСНО: Заявлениe за достъп до обществена информация с вх. № 33-219-1/16.03.2016 г.            УВАЖАЕМА Г-ЖО КАЦАРСКА,           Във връзка с подаденo заявлениe за достъп до обществена информация с вх. № 33-219-1/16.03.2016 г. приложено Ви изпращам сканирано копие на вътрешни правила на Община Иваново. С уважение, И.Лозанова - юрисконсулт на Община Иваново
отговорено в срок
Razreshenie_za_dostap_Isperih.pdf


Здравейте, в отговор на Ваше искане за достъп до обществена информация, приложено, изпращаме Ви: - Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 2 от 16.03.2016г.; - Исканата от Вас информация. С пожелания за хубав и усмихнат ден, Община Исперих
отговорено в срок
Решение община Каварна.pdf
На 22 март 2016 получих по пощата Решение за предоставяне на достъп до информация .
отговорено в срок
Писмо от Община Казанлък.pdf
здравейте,
изпращам Ви отговор на заявлението за достъп до обществена информация.
Иванка Иванова,
секретар на община Казанлък
отговорено в срок
kainardja pismo.pdf
отговорено в срок
kaolinovo Reshenie N4.pdf
Отговорете за получено Решение
отговорено в срок
Решение ДОИ Карнобат.pdf
Здравейте, г-жо Палова,
Изпращам Ви инструкцията за документооборота на община Карнобат.
С уважение,
Руси Атанасов
Община Карнобат
тел 0559 29 126 0889 20 90 25
отговорено (22 дни)
Pismo i protokol.PDF
отговорено в срок
Reshenie_Kovachevtsi.pdf
отговорено в срок
Reshenie_Kozloduy.pdf
отговорено в срок
Писмо Община.pdf
отговорено (15 дни)
Kostinbrod_reshenie i instrukciq.pdf
Здравейте,
Приложено Ви изпращаме решение за предоставяне на достъп до обществена информация.
За въпроси: Ангел Милчев Тел:0721/68 710 0889500033
отговорено (19 дни)
Reshenie_Kotel.pdf
ЗДРАВЕЙТЕ Г-ЖО ПАЛОВА,
Приложено изпращам Ви копия от Решение № 2 / 01.04.2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация, Заповед № РД-17-69 / 26.02.2015 г. и Вътрешни правила за организацията на работа с документите в Община Котел.
ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.
С пожелания за ползотворен ден,
Ст. Рандева
отговорено в срок
Решение.pdf
Здравейте!
Изпращам Ви Заповед и информация по Ваше заявление с Вх. № РД-01-11-Д-20/17.03.2016 г. относно ДОИ в община Кочериново.
Успешен ден!
С. Банчев
отговорено в срок
Община Крушари ДОИ.pdf
отговорено в срок
Pismo.PDF
До фондация "Програма достъп до информация" Уважаема г-жо Палова, Приложено Ви представяме, исканата от Вас информация на основание ЗДОИ.
отговорено в срок
lesichovo DOI Pismo.jpg
lesichovo DOI Zapoved.jpg
Уважаема Г-жо Алексова,
 
Във връзка с подадено заявление за достъп до обществена информация от Фондация "Програма достъп до  информация", Ви предоставяме информация.
отговорено в срок
Instrukciya za dok.15g. (1).DOC
Здравейте!
Приложено Ви изпращам отговор по ЗДОИ от Община Лозница.
отговорено в срок
Решение (2).pdf
отговорено в срок
Решение №8 от 23.03.2016 г._PDF.pdf
отговорено в срок
scanpage_0.jpg
отговорено в срок
Reshenie.pdf
отговорено в срок
91-00-144.pdf
отговорено в срок
Решение ДОИ, Инструкция за документацията в Община ,,Марица''.pdf
Здравейте Госпожо Давидова-Пенева,Във връзка с подадено от Вас Заявление за достъп до обществена информация, приложено изпращам Ви Решение за достъп до обществена информация ведно с Инструкцията за регистриране, движение и класиране на явната служебна документация в Община ,,Марица''.Моля, да върнете обратно мейл, че поисканата информация е получена.С пожелание за лек и спорен ден !С уважение,Любомира Ангеловаюрисконсулт, Община ,,Марица''
отговорено в срок
заповед - административно обслужване 001.jpg
вътрешни правила1 001.jpg
вътрешни пр. 2 001.jpg
вътр. пр.3 001.jpg
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАВИДОВА - ПЕНЕВА,
Във връзка с Ваше Заявление за достъп до информация, приложено Ви изпращаме:
1. Заповед № 25/20.03.2014 г. на кмета на община Медковец.
2. Правила за организация на административното обслужване в община Медковец  .
С уважение,
 Румяна  Динчева- секретар на община Медковец
тел. 09727 22-88
отговорено (15 дни)
Reshenie_za_dostyp.pdf
отговорено (16 дни)
РЕШЕНИЕ ДОСТЪП.pdf
отговорено в срок
pdf835.pdf
отговорено в срок
ЗДОИ-8 РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено в срок
Otgovor_Obshtina_Maglizh.pdf
отговорено в срок
re.PDF
отговорено в срок
CCF22032016.pdf
отговорено в срок
pismo.pdf
Уважаема Госпожо Банчева,
Приложено Ви изпращам писмо- отговор на Вашето заявление ведно с исканата информация.
Владислава Петрова
Община Омуртаг
отговорено (15 дни)
Pismo izh 01.04.16.pdf
Pismo_ 01.04.16.pdf
Здравейте г-жо Банчева, ще Ви помоля да ми върнете ок, при успешно получаване на информацията. Лек и спорен ден!!! Д. Господинова - секретар на община Опан
отговорено в срок
Reshenie.pdf
Здравейте! Изпращам Ви сканирано копие от акта уреждащ организацията и движението на документооборота в община Оряхово.След това по пощата ще получите разрешението за достъп до обществена информация, съгласно заявление за достъп до ДОИ №05.00-13/18.03.2016г.С уважение: Радостина Иванова
отговорено (15 дни)
Решение.pdf
Приложено изпращаме Ви Решение за предоставяне на достъп до общ.информация № 3 от 31.03.2016г. на Кмета на Община Перник и Вътрешни правила за дейността и организацията на управление на човешките ресурси и организационното развитие в администрацията на Община Перник. Моля потвърдете получаването.
отговорено в срок
Решение 01 от 22.03.2016 г.-1.pdf
ДОИ.pdf
Във връзка с Ваше Заявление за достъп до информация, Ви предоставяме Решение 01 от 22.03.2016 г.
отговорено в срок
Reshenie.pdf
Здравейте колега Банчева, във връзка с Ваше електронно писмо приложено  изпращам Решение № 2 за достъп до обществена информация и сканирано копие от документа, уреждащ организацията и движението на документооборота в Общинска администрация-Петрич.
Светослава Христова
отговорено в срок
решение за достъп.pdf
отговорено в срок
Pismo_Bancheva.pdf
Reshenie_2_DOI.pdf
Уважаема госпожо Банчева,В изпълнение на Решение №2 от 24.03.2016г. , в прикачените файлове, Ви предоставям исканата от Вас информация.Моля, след подписване на протокола, да ми върнете един сканиран екземпляр.С уважение,Магдалена ИвановаГл.спец. "ЧР и кореспонденция"в ОбА-Пирдоп
отговорено (18 дни)
16дои19.pdf
Уважаема г-жо Банчева,
Във връзка с Ваше заявление с вх. № 16ДОИ19/18.03.2016 г., приложено Ви изпращам решение за достъп до обществена
информация с изх. № 16ДОИ19/31.03.2016 г.
С уважение,
Ивелина Калканова
Главен експерт АИО
отговорено в срок
reshenie.pdf
pridr_pismo.pdf
spravka.pdf
Здравейте, Във връзка с постъпило Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, регистрирано с вх. № 91-301-1/18.03.2016  г. в деловодната система на Община Попово, приложено, изпращам Ви сканирано копие на акта, който урежда организацията и движението на документооборота в Община Попово.
Тодор ТодоровЮрисконсулт при Община Попово/Служител по достъп до обществена информация,Съгласно Заповед № З-14-1055/08.12.2014 г.на д-р Л. Веселинов – Кмет на Община Попово/
 
Здравейте,Във връзка с Ваше заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, регистрирано с вх. № 91-301-1/18.03.2016 г. в деловодната система на Община Попово, приложено изпращам Ви Решение № З-16-254/29.03.2016 г. за предоставяне на обществена информация.
--
С уважение,
Тодор Тодоров
юрисконсулт при Община Попово
Служител по достъп до обществена информация,
Съгласно Заповед № З-14-1055/08.12.2014 г.
на д-р Л. Веселинов – Кмет на Община Попово
тел. 0608/40234
отговорено в срок
Otgovor.pdf
Reshenie.pdf
отговорено в срок
Reshenie_CCI24032016.pdf
отговорено в срок
provadia.pdf
Приложено изпращаме Ви решение № ЗДОИ 3/21.03.2016г. на Кмета на Община Провадия.
отговорено в срок
purvomai pridr pismo.pdf
purvomai reshenie 1.pdf
До
Тереза Алексова
Фондация „Програма Достъп до Информация"
гр. София 1000
бул. „Васил Левски" № 76 ет. 3
 
ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация, вх. № 81-00-3/17.03.2016 г. на ОбА Първомай.
 
    Госпожо Алексова,
Във връзка с Решение № 1/25.03.2016 година на Секретаря на община Първомай за предоставяне на достъп до обществена информация приложено, Ви изпращам на посочения електронен адрес: tereza@aip-bg.org, заверено копие на Инструкция за документооборота на община Първомай.
Приложение: съгласно текста.
Моля потвърдете получаването на имейла.
ЗАПРЯН ИВАНОВ
отговорено в срок
radnevo Pismo i reshenie po ZDOI.pdf
УВАЖАЕМА Г-ЖО АЛЕКСОВА,ИЗПРАЩАМ ИСКАНАТА ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ.
отговорено в срок
obstina razgrad Reshenie_ZDOI-5.pdf
Секретар на Община Разград
Изх. № АО-05-03-2544-1
Дата: 22.03.2016 г.                                
 
ДО
Г-ЖА ТЕРЕЗА АЛЕКСОВА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ"
СОФИЯ 1000, БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 76, ЕТ. 3
tereza@aip-bg.org
 
Относно: Предоставяне на достъп до обществена информация
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСОВА,
 
 
На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация приложено Ви изпращам Решение № ЗДОИ-5 от 21.03.2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация,  ведно с поисканата такава с Ваше заявление с вх. № АО-05-03-2544 от 17.03.2016 г.  
 
Приложение: съгласно текста.
 
 
 
 
     
 
НЕЛИ ДОБРЕВА
отговорено в срок
razlog pismo.jpg
razlog reshenie.jpg
Приложено Ви изпращаме:
1 Уведомително писмо2. Решение РД - 15-222/22.04.2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация3. НАРЕДБА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ОБЩИНА РАЗЛОГ-- община Разлогул."Стефан Стамболов" №1н-к отдел "АИО" Иван Дебелушинтел: +359/885373732
отговорено в срок
rakitovo resh 24032016084938.pdf
отговорено (20 дни)
rila.pdf
отговорено в срок
Правилник за организация на деловодната дейност на община Роман.pdf
 
На вниманието на г-жа Катерина Василева Коцева,  Изпращам Ви копие от Правилник за прилагане на деловодната дейност на община Роман.Приятен и успешен ден,община Роман
отговорено в срок
VATRESHNI PRAVILA DOKUMENTOOBOROTA.pdf

Уважаема г-жо Коцева, 
 Във връзка с Вашето заявление за достъп до обществена информация, 
 приложено Ви изпращаме "Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител и деловодната дейност  в Общинска администрация  Рудозем".
С уважение,
ОбА Рудозем 

Община Рудозем
 4960 гр. Рудозем
 бул. "България" № 15
 Тел.: 0306/9-91-99
 Факс: 0306/9-91-41; 0306/9-91-73
http://www.rudozem.bg
отговорено в срок
Документооборот.pdf
 
Приложено изпращаме Ви исканата информация със заявление за достъп с наш вх.№ РД-13-133 от 14.03.2016г
Снежана Панайотова-секретар
отговорено в срок
инструкция.pdf
----- Original Message -----
From: Община Ружинци
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Wednesday, March 23, 2016 2:57 PM
Subject: достъп до информация
отговорено в срок
Municipality Ruse.pdf
----- Original Message -----
From: Plamen Stoilov
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Friday, March 25, 2016 11:53 AM
Subject: ЗДИ-10
отговорено в срок
0423_160331064653_001.pdf
----- Original Message -----
From: Община Садово
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Thursday, March 31, 2016 9:49 AM
Subject: Решение № 116/30.03.2016 год.
ОБЩИНА САДОВО

гр. Садово 4122
ул. "Иван Вазов" 2                    

www.sadovo.bg 
Тел. за връзка: 
03118/2250;
03118/2601
0882384638
отговорено (16 дни)
29.03.pdf
vatrehsni pravila delovodna dejsnost new.doc
 
Приложено изпращам Ви исканата информация.
 Община Самоков
отговорено (16 дни)
Reshenie_Obshtina Samuil.pdf
Protokol_Obshtina Samuil.pdf
Instrukzia_dokumentooborot_Samuil.doc
     Приложено Ви  изпращам копие от Инструкцията за реда и организацията
на документооборота на община Самуил.
               Гюрсел Али -Секретар на община Самуил
отговорено (27 дни)
Pismo_ObshtinaSandanski.pdf
ZDOI (1).pdf
 
Г-жо Коцева,
Като прикачен файл Ви изпращам писмо изх. №ЕР-93/3/08.04.2016  г.
 
Гл.юрисконсулт
И.Поповчева
отговорено в срок
pravilnik_dokumentooborota_2005.doc
                                                                 
Здравейте!    Във връзка Заявление  за достъп до информация от Катерина Василева Коцева,    приложно Ви изпращаме информацията, която искате.
отговорено в срок
Решение 563-РД-01-03 -29.03.2016г..jpg

Здравейте!
Във връзка с Ваше заявление изпращаме
"Инструкция за документационната и деловодната дейности в общинска администрация"
в Община Свищов.
 
С уважение,
Любомира Петрова - Секретар на Община Свищов
отговорено в срок
KMBT_195_00978.pdf
Здравейте, г-н Ангелов, Приложено Ви изпращам решение 6 за предоставяне на предоставяне на достъп до обществена информация на секретаря на Община Севлиево. С уважение, Мирела Ганчева
отговорено в срок
Сканирано решение за достъп.docx
Вътрешни правила 1.docx
Вътрешни правила 2.docx
Вътрешни правила 3.docx
Вътрешни правила 4.docx
e-mail: n.vardina@septemvri.org
Нина ВардинаСекретарОбщина Септемвриул. "Ал. Стамболийски" 37ател. 03561/7004, факс: 03561/7779
отговорено (16 дни)
11.pdf
doc01468620160328073555.pdf
Уважаева г-жо Коцева,
 
Приложено, изпращам Ви сканирано копие от Заповед № 2714#1/28.03.2016г. на Кмета на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов, издадена във връзка с Ваше Заявление с наш вх. № ВхК 2714 от 15.03.2016г, както и сканирано копие от Инструкция за документооборота в Община Силистра.
 
 
С уважение,
Галина Друмева,
гл. експерт "информация и услуи
Община Силистра
отговорено в срок
ИНСТРУКЦИЯ.pdf
Във  връзка  с  постъпило заявление за ДОИ  от  Катерина Василева Коцева, Фондация "Програма Достъп до Информация", София, бул."В.Левски" №76, ет.3,  Ви  изпращам  Инструкция  за  деловодната  дейност  и  работата  с  документите  в  Община  Симеоновград.
Лек  и успешен ден!Павлина  Илчева - Секретар на Община Симеоновградтел. 03781/ 2368; 0888935268
отговорено (21 дни)
CCI04042016_0001.jpg
CCI04042016_0002.jpg
Инструкция деловодство.pdf
Здравейте г-жо Коцева
Приложено Ви предоставяме желаната от Вас информация.
Приятен ден.
отговорено в срок
документ..pdf
заповед.jpg
Scan0001.jpg
Scan0002.jpg

До Катерина Василева КоцеваФондация "Програма Достъп до Информация"гр.СофияУважаема госпожо Коцева,Уведомяваме Ви, че в Община Сливен по електронна поща постъпи Заявление за достъп до обществена информация, подадено от Вас.  То е регистрирано в деловодната система на общинска администрация с наш вх .№94 00 5343 /16.03.2016г. В законоустановения срок, съгласно ЗДОИ очаквайте писмено Решение за достъп от Кмета на Община Сливен. Исканата от Вас информация попада в приложното поле на ЗДОИ и няма пречки да Ви бъде предоставена по електронен път, както Вие желаете. Тя е достъпна за всички граждани. Информацията е публикувана и на официалния сайт на Община Сливен в раздел "Вътрешни нормативни документи". Можете да се запознаете с "Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в Община Сливен" като последвате този линк: http://www.sliven.bg/doc/Announ/VP_delovodna_deynost_2015.pdfПри необходимост, за допълнителна информация, можете да се свържете на тел. 044-611-165  с  Таня Балабанова - Гл.експерт "ЦАО" .С уважение,Таня Балабанова
отговорено в срок
заповед .pdf
Във връзка с Вашето ЗДИ от 17.03.2016 г. Ви изпращаме Вътершните правила за документооборота в община Сливница.
 

Радостин Ялъмов
Заместник-кмет на
Община Сливница
гр.Сливница, пл. Съединение 1
кабинет 302, тел. 072742354
отговорено в срок
Решение № 6.doc
ДО                                                                                                
СТЕФАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ"
ГР. СОФИЯ 1000
БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 76, ЕТ. 3
 
Относно: Заявление за достъп до обществена информация с вх. № ПНООМП  000005/18.03.2016 г.
 
  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,
 
  Приложено изпращам Ви Решение № 6/24.03.2016 г. за достъп до обществена информация, относно подаденото от Вас заявление  с вх. № ПНООМП 000005/18.03.2016 г.
 
Приложение – съгласно текста.
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян
отговорено в срок
Scan_20160324_165721.pdf
Scan_20160324_165911.pdf

Г- н Ангелов, приложено изпращаме Ви документите по заявление за достъп до обществена информация.
Успешен ден!
С уважение,
Веселина Спасова
отговорено в срок
dokumenti_011.pdf
dokumenti_010.pdf
Приложено Ви изпращам исканата от Вас информация С уважение Ива Денева -Мечева
отговорено в срок
Инструкция_документооборот_07_2012.pdf
    Уважаеми господин Ангелов,          Във връзка с постъпило Вашо Заявление за достъп до информация по ЗДОИ Ви предоставяме линка на община Стамболово от където може да изтеглите нужната информация, както и с прикачен файл.           Лека работа и приятен уикенд!       Кязим Кязим - Началник отдел "Канцелария"
отговорено в срок
pismo_10-11-3821.pdf
reshenie(1).pdf
отговорено (15 дни)
СОА16-ЕВ01-42к.pdf
Здравейте Стефан Иванов Ангелов, Беше получен отговор по писмо (жалба)  1916. За повече информация http://call.sofia.bg/bg/Petition/Details/1916 Получавате този емайл, защото сте подател на това писмо (жалба). Zdraveyte Стефан Иванов Ангелов, Beshe poluchen otgovor po pismo (jalba) 1916. Za poveche informaciya http://call.sofia.bg/bg/Petition/Details/1916 Poluchavate tozi email, zashtoto ste podatel na tova pismo (jalba). Hello Стефан Иванов Ангелов, The petition 1916 receive replay. You can find more information http://call.sofia.bg/en/Petition/Details/1916 You are receiving this information because you are the submiter of this petition.
отговорено в срок
SKMBT_C22416032214470.pdf
отговорено (21 дни)
Струмяни.pdf
Уважаеми господин Илиев,
 
Във връзка с Ваше писмо с изходящ номер 2400-55/1/ от 07.04.2016 и с мое заявление с Ваш входящ номер 2400-55 от 28.03.2016 бих искал да привлека Вашето внимание към чл. 24, ал. 2 и чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Спред изложеното в писмото Ви липсата на полагане на подпис върху заявлението ми, както и липсата на данни за съществуването на Фондация "Програма достъп до информация", дават основание за оставянето на заявлението ми без разглеждане. Оставянето без разглеждане е незаконосъобразно, заради нарушение както на материалния, така и на процесуалния закон по следните съображения.
През 2015 г. ЗДОИ бе изменен и по-конкретно член 24, ал. 2 от ЗДОИ също бе изменен като това изменение е влезло в сила на 12.1.2016 г. Посочената разпоредба предвижда, че "Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път... В тези случаи не се изисква подпис...". (Причината за това изменение, което всъщност цитира/кодифицира вече съществуващата съдебна практика, е да се улесни подаването на заявления за достъп до обществена информация по елелктронен път като се сведат до минимум ненужните формалности.) Чл. 24 и чл. 25 от ЗДОИ ясно изброяват реквизитите на заявление за достъп до информация. Следователно, що се отнася до заявленията по ЗДОИ, направени по електронен път, за да бъдат те редовно подадени, не се изисква полагането на собственоръчен или електронен подпис. Липсата на подпис не е недостатък на заявление по ЗДОИ и съответно оставянето без разглеждане е незаконосъобразно, заради нарушение както на материалния, така и на процесуалния закон.
В допълнение бих искал да привлека вниманието Ви към факта, че съм подал заявлението в качеството си на физическо лице, а не като представител на юридическо лице. Реквизитите на чл. 25 от ЗДОИ са изпълнени. "Фондация "Програма достъп до информация"" в моето заявление означава само част от адреса за кореспонденция, който физически е офисът на фондацията. Поради тази причина няма никаква нужда, нито законово задължение, да предоставям данни за "съществуването" на фондацията. Съответно, оставянето без разглеждане е незаконосъобразно, заради нарушение както на материалния, така и на процесуалния закон.
Моля, като вземете предвид изменията в ЗДОИ, влезли в сила, както и реквизитите на чл. 25 от същия закон, да преразгледате произнасянето си и да ми представите по електронен път на посочения адрес (адресът, от който и сега Ви пиша) исканата информация.
 
С уважение,
 
Стефан Ангелов
отговорено (17 дни)
Scan20259.jpg
отговорено в срок
решение за дои №2.pdf
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf
Уважаеми г-н Ангелов, Във вр.с Ваше Заявление за ДОИ ,наш  Вх.№94-С-83/21.03.2016г. приложено ,ВИ изпращам Решение на кмета на община Сунгурларе  и сканирано копие на Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност на общинска администрация Сунгурларе. ПРИЛОЖЕНИЕ:СЪГЛАСНО ТЕКСТА. С уважение :Р.Чанева секретар на община Сунгурларе
отговорено (15 дни)
29032016151924.pdf
 
Заявление за достъп до обществена информация с вх.№ 0631 от 15.03.2016 г. на Община Сърница
 
Поздрави !
Фатме Пехливан
Юрисконсулт
тел. 0885 84 61 94
отговорено в срок
Scan_006.pdf
отговорено в срок
reshenie DOI 2.pdf

 Уважаема г-жо Коцева, 
            В отговор на Ваше заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с Вх. № АО-01-1485/ 15.03.2016 год., на основание чл. 34, ал. 3 от ЗДОИ, приложено Ви изпращаме Решение № 2/ 16.03.2016 год. на Кмета на Община Тервел, с което Ви се дава цялостен достъп до исканата обществена информация в пълнота на размера на искането, ведно с Правила за реда и организацията на документооборота в Община Тервел. 
            Правилата са качени на сайта на Община Тервел на адрес: www.tervel.bg, линк за достъп: http://www.tervel.bg/pravila_dokumentooborot.php
С уважение,
Искра Балушева
Секретар на Община Тервел
отговорено в срок
Инструкция (3).pdf
Решение 3 (1).pdf
Приложено Ви изпращаме Решение 3 от 28.03.2016 г. за достъп до обществена информация, заедно с копие от акта, който урежда организацията на документооборота в Община Тетевен
отговорено в срок
адм Трекляно.rar
отговорено в срок
Instrukcia.pdf
Reshenie 1.pdf
Zapoved i vatr.pravila.pdf
Уважаема госпожо Коцева,приложено Ви изпращам исканата от Вас информация, по заявление за достъп до информация с вх.№ ЗДИ-3/16.03.2016 г.Същото изпращам и по пощата с обратна разписка.С уважение,---АНИТА МАРИНОВАН-к отдел "Услуги на гражданите"Община ТроянТелефон: 0670/68 041GSM: 0887/356 786Факс: 0670/68060Сайт: www.troyan.bg
отговорено в срок
izh.pismo.pdf
pravilnik.pdf
Здравейте,
Приложено изпращаме Ви желана от Вас информация.
 
С уважение
Бранимира Терзийска
Секретар на Община Трявна
отговорено в срок
Инструкция за деловодната дейност.pdf
----- Original Message -----
From: <i.georgieva@tundzha.net>
To: <kiril@aip-bg.org>
Sent: Friday, March 25, 2016 4:14 PM
Subject: Община Тунджа

Уважаеми Господин Терзийски,Във връзка с подаденото от Вас заявление за достъп до обществена информация, заведено в Община „Тунджа” с вх. № 9500-3 на 17.03.2016 г. Ви уведомяваме, че исканата информация предоставяме в желаната от Вас форма, а именно по електронната поща.Приложение: Инструкция за деловодната дейност в Община „Тунджа”.С пожелание за приятни събота и неделя,Иванка ГеоргиеваГл. експерт дирекция "ЧР и ГРАО"
отговорено в срок
ReshenieDOI9.pdf
отговорено в срок
DOC230316-23032016145939.pdf
----- Original Message -----
From: Rumen Atanasov
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Wednesday, March 23, 2016 3:10 PM
Subject: Достъп до обществена информация
отговорено в срок
ДОИ.pdf----- Original Message -----
From: Nevqnka Todeva
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Wednesday, March 23, 2016 2:54 PM
Subject: достъп до обществена информация

Здравейте! Изпращам Ви искания достъп до обществена информация.
отговорено в срок
решение 2016 отговор.pdf
----- Original Message -----
From: емине чакалова
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Thursday, March 24, 2016 2:19 PM
Приложено изпращаме Ви Решение №1 от 24.03.2016г.
отговорено в срок
Pismo.pdf
Отговор на Заявление по ЗДОИ
 
Стоянка Димитрова
гл. спец. „АИО и ГР“
Община Челопеч
07185/2550
отговорено в срок
РДОИ 8 от 18.03.2016г..tif
-------- Оригинално писмо --------


Тема:
Решение ДОИ 8/18.03.2016г.

Дата:
Fri, 18 Mar 2016 15:07:45 +0200

От:
Desislava Transka <dtranska@chervenbryag.bg>

Организация:
Obshtina Cherven bryag

До:
municipality@chervenbryag.bg
отговорено в срок
reshenie_dostab.pdf
pravila_dokumentooborot.pdf
отговорено (15 дни)
Решение за ДОИ без опашка по ел.път.docx
03222016161735.pdf
 
Здравейте! Във връзка с Ваше заявление с вх. № 28-00-4/ 15.03.2016г. приложено Ви изпращам сканирано копие на изискания документ, както и решение на кмета на Община Шумен относно предоставен достъп до обществена информация по реда на ЗДОП.
Поздрави!
Десислава Анастасова- Гарабедян
юрисконсулт "Сигнали и предложения"
тел.: 054/ 857 771
отговорено в срок
22032016140135.pdf
zdoi.pdf
приложено изпращаме Ви исканата информация
моля потвърдете нейното получаване
лек ден
отговорено в срок
Заповед.pdf
Вътрешни правила .pdf
Добър ден
Уважаема г-жо Коцева,Във връзка с Ваше писмо с наш вх.№ 9200-238 / 15.03.2016г. изпращаме Ви сканирано копие от Заповед за утвърждаване и Вътрешни правила за административното обслужване в Община Якоруда.
С уважение: Орхан Мисанков-юрисконсулт на Община Якоруда и отговорно длъжностно лице по ЗДОИ.
отговорено (15 дни)
05195.pdf
0001.pdf
Отговор на Ваше писмо от 14.03.2016г- с вх. № 2801-04138.
отговорено в срок
Instr. za delovodnata deinost i dokumentooborota _zap.332_11.06.2007.pdf
Решение 34 от 23.03.2016.pdf
Патентно Ведомство на РБ
Уважаема г-жо Коцева,
 
Във връзка с подаденото от Вас Заявление за достъп до информация с вх. № 94-00-194/14.03.2016г.  до  Патентно ведомство на Република България и на основание чл.28, ал. 2 и чл. 34 от ЗДОИ приложено Ви изпращам Решение № 34/23.03.2016г. за предоставяне на достъп до обществена информация на Председателя на Патентно ведомство  и искания от Вас акт, а именно Инструкция за деловодната дейност и документооборота на Патентно ведомство.
 
Поздрави,
 
Ирина Николова
Старши специалист „ЧРСП"
отговорено в срок
reshenie.pdf
отговорено в срок
rio varna DOI953.pdf
отговорено в срок
reshenie DOI.pdf
отговорено в срок
Reshenie RIO Lovech.pdf
Еленко Начев 
Началник на Регионален инспекторат по образованието - Ловеч
Министерство на образованието и науката
www.rio-lovech.com
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 43, ет. 10
 e-mail: rio_lovech@abv.bg
тел: +359 68 603 806
отговорено в срок
Отговор до заявителя.pdf
Решение ДОИ.pdf
Уважаема госпожо Палова,
В три прикачени файла, Ви изпращам исканата от Вас обществена информация - копие от акта, който урежда организацията и движението на документа в РИО - Пазарджик.
С уважение,
Христо Денев
Юрисконсулт и председател на комисията за ДОИ в РИО - Пазарджик
отговорено в срок
Reshenie.pdf
Уважаема госпожо Палова,
Приложено Ви изпращаме решение за достъп до обществена информация и Вътрешни правила на РИО - Перник за обработването на документи на хартиен носител и електронни документи.
С уважение,
Началник на РИО - Перник
отговорено в срок
otgovor_doi.pdf
отговорено в срок
ScanRIO-Rz16032310530.pdf
отговорено в срок
Достъп - Програма ДИ заповед за утвърждаване.pdf
Достъп - Програма ДИ писмо.pdf
Достъп - Програма ДИ решение.pdf
Достъп - Програма ДИ вътрешни правила документооборот.pdf
Уважаема госпожо КОЦЕВА,
 
във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация,
регистрирано в РИО – Русе с вх. № 01-14-09/15.03.2016 год. относно
организацията и движението на документооборота в РИО – Русе.
 
Като прикачени файлове Ви изпращам:
1. писмо с изх. № 02-04-78/16.03.2016 год.
2. решение за предоставяне на пълен достъп до обществена информация
3. заповед за утвърждаване на вътрешни правила
4. вътрешни правила за докуменооборота в РИО – Русе
 
 
с уважение
ЯВОР  СТАМБОЛИЕВ
главен юрисконсулт
отговорено в срок
Решение.pdf
Заповед.pdf
ВП_информацията.pdf
ВП_Документооборот.pdf
СА: Смятам предоставения достъп за частичен, тъй като в документите личат две места, покрити с бял къс хартия (т.е. информацията върху тях е заличена).
 
Отговор на заявлението - 22.03.2016:
 
Приложено, представяме Ви исканата информация
Регионален инспекторат по образование - Смолян
гр.Смолян
бул."България" 14
тел./факс 0301 62453
отговорено (19 дни)
20160330144910179.pdf
Pismo 804.pdf
След първия отговор, получен по пощата на 30.03.2016 г., който формално е изискване на потвърждение чрез полагане на подпис по чл. 30, ал. 1 от АПК, изпратих обяснително писмо (по-долу). В резултат на 06.04.2016 получих търсената информация по ел. поща.
Мое обяснително писмо:
From: Stephan Anguelov [mailto:stephan@aip-bg.org] Sent: Wednesday, March 30, 2016 4:32 PM To: slavova@iosz.org Subject: Относно Ваше писмо с изх номер 723 от 28.03.2016
 
 

 

Уважаема госпожо Димитрова,
 
Във връзка с Ваше писмо с изходящ номер 723 от 28.03.2016 и с мое заявление с Ваш входящ номер 1640/18.03.2016 бих искал да привлека Вашето внимание към чл. 24, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Според Вашето писмо, тъй като моето заявление не е подписано, желаете да го потвърдя със собственоръчен или електронен подпис, както предвижда разпоредбата на чл. 30 от АПК. Потвърждение не е нужно, тъй като според закона подпис не се изисква.
Заявлението по ЗДОИ наистина се явява искане за откриване на административно производство и по-конкретно то е искане за издаване на индивидуален административен акт. Член 29 от АПК предвижда кои са реквизитите на такова искане, "ако в специален закон не е предвидено друго", а в член 30 от АПК е предвидено как се отстраняват недостатъците на такова искане. В случая чл. 30 от АПК е неприложим. През 2015 г. ЗДОИ бе изменен и по-конкретно член 24, ал. 2 от ЗДОИ също бе изменен като това изменение е влезло в сила на 12.1.2016 г. Посочената разпоредба предвижда, че "Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път... В тези случаи не се изисква подпис...". (Причината за това изменение, което всъщност цитира/кодифицира вече съществуващата съдебна практика, е да се улесни подаването на заявления за достъп до обществена информация по елелктронен път като се сведат до минимум ненужните формалности.) Тъй като чл. 24 и чл. 25 от ЗДОИ ясно изброяват реквизитите на заявление за достъп до информация, те се явяват "специален закон" спрямо чл. 29 от АПК ("общия закон") и дерогират неговото приложение. Следователно, що се отнася до заявленията по ЗДОИ, за да бъдат редовно подадени, не се изисква полагането на собственоръчен или електронен подпис. Липсата на подпис не е недостатък на заявление по ЗДОИ и съответно чл. 30 от АПК не е приложим (поради липса на материално основание).
Моля, като вземете предвид изменията в ЗДОИ, влезли в сила, да преразгледате произнасянето си и да ми представите по електронен път на посочения адрес (адресът, от който и сега Ви пиша) исканата информация.
 
С уважение,
 
Стефан Ангелов
ПДИ
отговорено в срок
Документооборот РИО-Търговище.PDF
Уважаеми господин Ангелов,във връзка с постъпило по ел. поща с вх.№ 544/18.03.2016г. в РИО-Търговище Ваше заявление за достъп до обществена информация приложено изпращаме сканирани Правила за вътрешния ред, с които се урежда организацията и движението на документооборота в РИО-Търговище.Светлана Савованачалник на отдел АПФСИОРИО-Търговище
отговорено в срок
dostap.pdf
Здравейте!
Предоставям исканата от Вас информация.
 

Поздрави,
 Иван Панайотов,
началник на РИО - Хасково
отговорено в срок
Document (602)_edit.pdf
----- Original Message -----
From: РИО-Шумен
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Wednesday, March 23, 2016 10:17 AM
Subject: Заявление за ДОИ
отговорено в срок
CCI28032016_0000.jpg
отговорено в срок
1404.jpg
отговорено в срок
IA Gorite Turnovo Решение № 1 от 22.03.16 г. ведно с Вътрешни правила.pdf
Приложено, изпращаме Ви Решение № 1 от 22.03.2016 година на Директора на РДГ В.Търново за предоставяне достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация ведно с копие на Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Регионална дирекция по горите гр. Велико Търново.
Писмо 7 от 7587
отговорено в срок
ATT00072.pdf
----- Original Message -----
From: <ruglovetch@iag.bg>
To: <kiril@aip-bg.org>
Sent: Tuesday, March 29, 2016 1:46 PM
Subject: RDG-Lovech

Уважаеми г-н Терзийски, приложено Ви предоставяме искани от Вас актове,които уреждат организацията на документооборота в Регионална дирекция по горите - Ловеч.Моля потвърдете получаването на този e - mail.
отговорено в срок
pismo.pdf
отговорено в срок
Reshenie-DOI_RDG Sliven.pdf
отговорено в срок
gorite smolian Z-125-16.03.2016 (1).doc
отговорено в срок
Document (69).pdf
Предоставен е правилник за вътрешния трудов ред на дирекцията
отговорено в срок
000323203406.pdf
From: "Жулиета Михайлова" <rugshumen@iag.bg>
To: <kiril@aip-bg.org>
Sent: Tuesday, March 29, 2016 10:03 AM
Subject: информация
отговорено в срок
Reshenie.pdf
отговорено (16 дни)
burgas rzi zapoved DOI.pdf
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, подадено в РЗИ-Бургас, приложено изпращаме Ви Заповед № РД 15-119/29.03.2016 г. на Директора на РЗИ-Бургас за предоставяне на достъп, както и  Инструкция за документооборота и деловодната дейност на РЗИ-Бургас.
отговорено в срок
reshenie.JPG
отговорено в срок
2Pismo-DOI.pdf
търново РЗИ.pdf
отговорено в срок
решение дои 5 2016.doc
отговорено в срок
2016-03-22 093207.PDF
отговорено в срок
906.pdf
отговорено в срок
Zapoved za dostap do obst.inf_RZI Karzdhali..pdf
отговорено в срок
rzi lovech Pridr.pismo-ZDOI.jpg
отговорено в срок
Reshenie i informaciq_RZI Montana.pdf
отговорено в срок
Pismo_RZI Pazardjik.pdf
Reshenie_RZIPazardjik.pdf
отговорено в срок
Решение (1).PDF
отговорено в срок
rzi silistra Reshenie_DOI_21.03.2016.pdf
УВАЖАЕМА Г-ЖО АЛЕКСОВА,В отговор на Ваше заявление за ДОИ, приложено изпращаме Ви само по електронна поща исканата информация.С поздрав и пожелание за успешна нова седмица!Н. ДимитроваГлавен секретар 0879 609 929
отговорено в срок
придруж.писмо Кирил Терзийски.ДОИ.doc
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,
Във връзка с подадено от Вас Заявление за достъп до обществена информация, постъпило с вх. № AK-02-03-1043 от 17.03.2016г. в Регионална здравна инспекция-Сливен, приложено Ви изпращам утвърдените вътрешни правила за документооборота, деловодната и архивната дейност в инспекцията.
Писмото е изпратено само по електронна поща.
            Приложение: съгласно текста.
С уважение,
Д-Р ПЕТЯ БАЛУЛОВА
Директор на Регионална здравна инспекция
отговорено в срок
reshenie.pdf
----- Original Message -----
From: RZI SMOLYAN
To: Kiril Terziyski
Sent: Wednesday, March 23, 2016 3:34 PM
Subject: Re: Zaiavlenie za dostap do informacia
отговорено в срок
img-160321112510.pdf
img-160321112404.pdf
Dokumentooborot_RZI_2015.pdf

Здравейте,Приложено, изпращам Ви Решение за предоставяне на достъп до исканатаинформация, ведно с придружително писмо, както и сканирано копие наИнструкция за документооборота, деловодната и архивна дейност в РЗИ - СтараЗагора.Поздрави, Анета ВладимироваНачалник отдел АП__________________________BULGARIARZI - Stara Zagora6000 Stara Zagora10, "Stefan Karadzha" Str.Phone: +359 42 631 009Fax: +359 42 602 356GSM: +359 884 900 656E-mail: otdel_ap@rzistz.orgWEB: www.rzi-starazagora.org
отговорено в срок
CCF06012016_0057.pdf
CCF06012016_0058.pdf
отговорено в срок
Reshenie_DOI.pdf
Zapoved_Instrukcia_Dokumentooborot.pdf
Instrukcia_Dokumentoobort_RZI Shumen.pdf
Уважаеми г-н Ангелов Изпращаме Ви Решение за достъп до информация, както и самата информацията по Ваше заявление с наш вх.  № 1170/18.03.2016 г. Моля да потвърдите получаването на е-мейла. С уважение, д-р Илияна Лозанова - главен секретар на РЗИ Шумен
отговорено в срок
pismo+reshenie 2.pdf
instrukciya za dokumentooborota RZI-Yambol.pdf
Уважаема г-жо Коцева,
изпращаме Ви писмо на РЗИ-Ямбол, решение № 2/21.03.2016 г. за предоставяне достъп на информация и сканирана инструкция за документооборота. Моля, да потвърдите получаването на файловете!
Приятен ден!
 
Донка Желева
главен секретар на РЗИ-Ямбол
отговорено в срок
reshenie 2.pdf
В отговор на Ваше заявление за достъп до информация от 17.03.2016 г., приложено Ви изпращам:
1. Решение № 2/24.03.2016 г. за предоставяне на достъп.
2. Копие на Инструкция за документа и деловодната дейност в РЗИ - Хасково.--


Теодора Христозова
Директор Дирекция АПФСО
РЗИ - Хасково
 
тел.: 038/ 65 11 95
отговорено в срок
Reshenie.pdf
Моля, приемете прикачените файлове в отговор на заявление за достъп до обществена информация с вх.№39-00-8/18.03.2016 г.
отговорено в срок
РДОИ-04_2016.pdf
И-01-2014_Деловоден документооборот.pdf
 
Здравейте!
 
Приложено, в отговор на Ваше Заявление за достъп до информация с вх.№ 32-70-04/16.03.2016г. Ви изпращам сканирани документи: Решение № РДОИ-04/22.03.2016г. на директора на РЗИ – Софийска област на основание чл.34, ал.1 и във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация  сканирано копие на Инструкцията за деловодния документооборот в РЗИ – Софийска област.
 
Желая успешен ден!
 
С уважение,
Татяна Малинова
директор дирекция АПФСО
РЗИ – Софийска област
Мобилен: (+00359) 887 86 00 39
E-mail: office@rzi-sfo.com
отговорено в срок
riosv blagoevgrad pismo.pdf
РИОСВ - Благоевград
ДОГ-ЖА ТЕРЕЗА АЛЕКСОВАФОНДАЦИЯ„ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ“София 1000, Бул. „Васил Левски“ №76, ет. 3На Вх.№ 955/16.03.2016 г.УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСОВА, Във връзка със Заявление за достъп до информация, заведено с Вх. № 955/16.03.2016 г. по описа на РИОСВ - Благоевград, приложено Ви изпращаме в електронен вид копие от Заповед № 256/20.08.2012 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за утвърждаване на Актуализация на Инструкция за организация на деловодната дейност и документооборота в РИОСВ – Благоевград, както и самата инструкция в doc формат.   Приложение:  съгласно текстаС уважение,
отговорено в срок
1431-1.pdf
отговорено в срок
RIOSV-VT-ZDOI-8_Uvedomlenie.pdf
Уважаема г-жо Кацарска,


 
Във връзка с Ваше заявление за достъп до информация от 14.03.2016 г. до РИОСВ-Велико Търново, приложено изпращам в два файла:
1. Уведомление за взетото решение
2. Разрешената информация
 
С уважение,
 
Milka AsenovaRegional Inspectorate of Environment and Water - Veliko Turnovo68 Nikola Gabrovski Str.tel: +359 62 62 03 58fax: + 359 62 62 37 84www.riosvt.org
отговорено в срок
Reshenie.pdf
Приложено Ви изпращаме информация по постъпило от Вас заявление с наш вх. №В-701/17.03.2016г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
отговорено в срок
RIOSV-Montana_Reshenie.pdf
Изпращаме Ви Решение № ЗДОИ-4/29.03.2016 г.
РИОСВ – Монтана
Успешен ден!
отговорено в срок
Уведомление по ЗДОИ.PDF
Решение по ЗДОИ.PDF
Уважаема г-жо Давидова-Пенева,
 
Получената информация е актуална към март 2013г. Предстои качването й на сайта на РИОСВ-Пазарджик през следващия месец /април 2016г./.
 
С уважение,
Цветана Чочева – гл.експерт ВОСР
РИОСВ-Пазарджик
отговорено в срок
изх оик-6-15-24-03-2016 ПДИ.pdf
Приложено, изпращаме Ви решение за предоставяне на пълен достъп до информация и самата информация.
С пожелания за спорен ден!
Мария Кръстева,
ст. експерт при РИОСВ - Плевен
моля за отговор на съобщенията използвайте
официалния електронен адрес
на РИОСВ - Плевен: office@riew-pleven.org
отговорено в срок
ЕП-385a.pdf
отговорено в срок
UVEDOMLENIE_10.doc
RESHENIE_10.doc
PROTOKOL_10.doc
732.PDF
Здравейте, моля да потвърдите получаването на писмото.Благодаря,Рени Петрова-- Regional Inspectorate of Environment and Water - Ruse 7000 Ruse, Bulgaria 20 Pridunavski boulevard www.riosv-ruse.org tel.: 082/ 820 772 fax: 082/ 820 779
отговорено в срок
смолян & Reshenie po ZDOI.pdf
отговорено в срок
94-00-3490.pdf


--  Поздрави, Цвета Бояджиева гл.спец.информ.връзки и комуникации РИОСВ - София ПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА! Моля, не разпечатвай, освен ако наистина не се налага!
отговорено в срок
Решение.PDF
отговорено в срок
Reshenie-59-2016.pdf


Уважаема г-жо Банчева,
На днешното си заседание Съветът за електронни медии разгледа Вашето заявление за достъп до обществена информация и излезе с решение, с което Ви предоставя копие от Инструкция за организация на деловодната дейност в СЕМ.
Прилагам решението и копие от инструкцията.
ст. юрисконсулт З. Георгиева
отговорено в срок
ПДОИ.pdf
отговорено в срок
Reshenie dostap.PDF
отговорено в срок
Pismo_ZDOI_0316.pdf
----- Original Message -----
From: Public relations
To: Kiril Terziyski
Sent: Monday, March 28, 2016 6:22 PM
Subject: Re: Zaiavlenie za dostap do informacia
Уважаеми г-н Терзийски, Изпращаме Ви отговор на вашето заявление за достъп до обществена информация и искания документ. Поздрави, Виктория Лазова
отговорено в срок
писмо до ДКАО по ЗДОИ 9- 2016 от Кирил Терзийски.doc
1259031032016.pdf
----- Original Message -----
From: SDVR
To: 'kiril@aip-bg.org'
Sent: Thursday, March 24, 2016 12:12 PM
Subject: Уведомително писмо

----- Original Message -----
From: SDVR
To: 'kiril@aip-bg.org'
Sent: Thursday, March 31, 2016 9:51 AM
Subject: Решение -рег.№ 513р-12590/30.03.2016 г.
отговорено в срок
Писмо.pdf
Решение.pdf

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,
 
Приложено, изпращам Ви Решение № 28/29.03.2016г. на управителя на Фонд „Условия на труд" по заявление за достъп до обществена информация с вх. № 169  от 23.03.2016 г., както и исканата от Вас информация.
 
 
Стефка Цекова
Главен експерт Фонд „Условия на труд"
отговорено (15 дни)
Pismo.pdf
отговорено в срок
reshenie 1.pdf
Уважаема госпожо Жулева,
Приложено Ви изпращаме исканата от Вас информация на основание ЗДОИ.
 
С уважение - 
ЦОИДУЕМ
отговорено в срок
pismo.pdf
reshenie.pdf

Уважаеми г-н Терзийски,
Във връзка с постъпило от Вас Заявление за достъп до информация /Вх. № ЗДОИ-0001 от 17.03.2016 г./,
приложено Ви изпращаме писмо на директора на ЦППКОП, Решение № ЗД2-РД1-АЦ-0001/22.03.2016 г. за достъп до обществена информация и
Правилник за документооборота в Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.
С уважение,
Росица Георгиева
главен експерт, дирекция АПФТОЧР
тел. 02 940 15 15
отговорено в срок
doc689.pdf
ЦПРБ Москва Решение № 64 от 25.03.2016.pdf
Уважаема г-жо Банчева,
Приложено Ви изпращаме отговор на подаденото от Вас Заявление наш Вх. № 576/18.03.2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Моля да потвърдите получаването на информацията.
С уважение
 
Министерство на икономиката
Център на промишлеността на Република България в Москва
 
Адрес:  117570, г. Москва, ул. Красного маяка д. 24
тел.:     +7 495 726 58 00
факс.: +7 495 726 58 90
e-mail: info@cprb.ru
www.cprb.ru