41.9
max. 75.4
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
06.03.2015 г.
Дата отговор:
13.03.2015 г.
ИСКАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

След кореспонденцията ни - искане на уточняване на формата от тяхна страна и уточнение от моя. По пощата получих решение за предоставяне на пълен достъп до информация, но не по електронна поща, а на място в агенцията на СД, което трябва да заплатя - 50 ст.

 

Изпратено от мен, поискано уточняване на формата:

Уважаеми г-н Симонски,

На 06 март 2015 година, по електронен път изпратих до Вас Заявление за достъп до обществена информация с Ваш вх.рег. номер 0094-686/06.03.2015г. С него поисках да ми предоставите по електронен път в електронна форма копие от следните документи:
 
- Копие от заповедта за определяне на служител по ЗДОИ в ръководената от Вас институция /съгл. §18 от ПР на ЗИД на ЗДОИ обн., ДВ, бр. 49 от 19.06.2007 г./;- Копие от длъжностната характеристика за заеманата от определения служител длъжност,
 
На 13. март по пощата с обратна разписка получих от Вас искане за уточнение на формата в която искам да ми бъде предоставена исканата информация.
 
Във връзка с това, бих искала да уточня: 
Моля да ми предоставите исканата информация на електронен файл в избран от вас електронен формат. Информацията, записана в електронен вид, може да се пренася, предава, предоставя както чрез диск, дискета, USB флаш памет, така и по електронна поща. Затова предоставете ми копие от исканата информация по електронен път на посочения от мен електронен адрес.
 
В подкрепа на горното, бих искала да ви обърна внимание на решение на ВАС № 512 от 01/15/2014 , в което съдът посочва: „Електронната поща е метод за обмен на цифрови съобщения през интернет (или други компютърни мрежи). Следователно тя, за целите на Закона за достъп до обществена информация, както правилно е приел първоинстанционния съд, също е технически носител, тъй като е способ за пренасяне на информация в електронен вид до заявителя, т.е. способ (форма, по израза на закона) за нейното получаване от заявителя в копие, различно от хартиеното. В случая заявителят е използвал електронната поща за комуникация с касатора и е поискал именно чрез електронната поща да получи копие от информацията, т.е. копие на информацията в цифрова форма... Първоинстанционният съд е посочил, че за тази форма на предоставяне на достъп до обществена информация не се дължат разходи. Впрочем, заповедта на министъра на финансите не може да ограничи предвидените в закона форми на предоставяне на достъп до
информация. Тези форми за предоставяне на информация, за които министърът не е определил норматив, не значи че са недопустими от закона. За тях само не се дължат разходи. “

Бих искала да отбележа, че съм изненадана, че именно Изпълнителната агенция, носеща наименованието "ИА за електронни съобщителни мрежи и системи" не отговаря по електронен път, а използва обикновени пощенски услуги. Доста странно е също така, че искате уточнение за това какво е електронна форма на предоставяне, при останалите органи на изпълнителната власт и административни структури, до които съм изпратила същото заявление, включително малки общини, този въпрос не е изникнал и поисканата информация ми бе предоставена без проблем по мейла. Оставам на разположение за допълнителни въпроси, телефона ми за контакт е 02 988 50 62
Поздрави и приятен ден
Фани Давидова
 
Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
12 т. / max. 23 т.
A.1. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на Интернет страницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Има ли данни за последна актуализация?
не
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
не
Има ли данни за последна актуализация?
[ без отговор ]
А.1.7. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри?
не
А.1.8. Има ли качени на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
не
Има ли данни за последна актуализация?
[ без отговор ]
А.1.9. Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията?
не
А.1.10. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Секция Достъп до информация
17.4 т. / max. 20.4 т.
В.1. Обособена ли е такава секция?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
другаде
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
B.2.1. Каква информация е публикувана?
наименование
адрес
телефон
e-mail адрес
работно време
длъжностно лице по ЗДОИ
В.3. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?
да
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
да
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
да
В.3.2.1. Посочени ли са основания/причини за отказите?
не
В.3.3. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.4.1. Къде са публикувани?
в секция ПДИ
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет
5 т. / max. 16 т.
C.1. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?
C.2. Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията?
C.3. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?
не
С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.4. Прилага ли институцията програмен формат на бюджет (само министерства, държавни агенции)?
не
С.4.1. Публикуван ли е програмният формат на бюджета на институцията?
[ без отговор ]
С.4.2. Публикувана ли е тримесечна информация за разходите по бюджетни програми?
[ без отговор ]
С.4.3. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за полугодието?
[ без отговор ]
С.4.4. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за годината?
[ без отговор ]
С.5. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор?
не
С.7. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА?
не
С.8. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите?
не
C.9. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността на институцията?
2014 г.
2013 г.
2012 г.
C.10. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл. 12 от ЗПУКИ)?
да
C.11. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
не
D. Публикации в Интернет на основата на други задължения
6.5 т. / max. 10 т.
D.1. Има ли в Интернет страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
да
Има ли данни за последна актуализация?
да
D.2. Публикувани ли са в Интернет страницата програми и стратегии за развитие?
да
D.3. Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
D.4. Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
D.5. Има ли в Интернет страницата секция "Профил на купувача"?
да
D.6. Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури и обявления за обществени поръчки?
да
D.7. Има ли публикувани решения за завършване на процедурите по възлагане на обществени поръчки?
да
решения за определяне на изпълнител
решения за класиране на участниците
решения за прекратяване на процедурата
D.8. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията?
да
D.9. Има ли в Интернет страницата публикувана информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки?
не