26.6
max. 75.4
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
06.03.2015 г.
Дата отговор:
16.03.2015 г.
ЧАСТИЧЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА
РЕШЕНИЕ
ODZG Turgovishte.tif

В отговор на полученият отговор, съм изпратила следното съобщение:

Здравейте,
относно отговора ви на моето заявление за достъп до обществена информация, с което искам да ми се предостави достъп до
- Копие от заповедта за определяне на служител по ЗДОИ в ръководената от Вас институция /съгл. §18 от ПР на ЗИД на ЗДОИ обн., ДВ, бр. 49 от 19.06.2007 г./;
- Копие от длъжностната характеристика за заеманата от определения служител длъжност.
 
На първо място  благодаря ви за изпратения отговор. Бих искала да споделя впечатлението си от публикуваната информация по ЗДОИ на вашата интернет страница от гледна точка на потребител. От една страна имате пубикувани вътрешни правила и разяснителен текст за гражданите по закона, но тези документи са трудно откриваеми - едва в раздел документи, подсекция други. От друга страна, специалната ви секция Достъп до информаия в основното ви меню е напълно празна и така потребителят остав с впечатление, че нямате нищо публикувано по закона, а това не е така. Може би е добре да прехвърлите публикуваните документи по ЗДОИ в нарочната за това секция, която така или иначе съществува на вашата страница.
Благодаря ви още веднъж. С пожелание за спорен и успешен ден
Фани Давидова
Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
11.6 т. / max. 23 т.
A.1. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на Интернет страницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Има ли данни за последна актуализация?
не
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
не
Има ли данни за последна актуализация?
[ без отговор ]
А.1.7. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри?
не
А.1.8. Има ли качени на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
не
Има ли данни за последна актуализация?
[ без отговор ]
А.1.9. Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията?
не
А.1.10. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
B. Секция Достъп до информация
6 т. / max. 20.4 т.
В.1. Обособена ли е такава секция?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
основно меню
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
не
B.2.1. Каква информация е публикувана?
В.3. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?
не
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.3.2.1. Посочени ли са основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.3.3. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.4.1. Къде са публикувани?
в секция Документи
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет
1 т. / max. 16 т.
C.1. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?
C.2. Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията?
C.3. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?
не
С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.4. Прилага ли институцията програмен формат на бюджет (само министерства, държавни агенции)?
не
С.4.1. Публикуван ли е програмният формат на бюджета на институцията?
[ без отговор ]
С.4.2. Публикувана ли е тримесечна информация за разходите по бюджетни програми?
[ без отговор ]
С.4.3. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за полугодието?
[ без отговор ]
С.4.4. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за годината?
[ без отговор ]
С.5. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор?
не
С.7. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА?
не
С.8. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите?
не
C.9. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността на институцията?
C.10. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл. 12 от ЗПУКИ)?
да
C.11. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
не
D. Публикации в Интернет на основата на други задължения
3.5 т. / max. 10 т.
D.1. Има ли в Интернет страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
да
Има ли данни за последна актуализация?
не
D.2. Публикувани ли са в Интернет страницата програми и стратегии за развитие?
да
D.3. Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
D.4. Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
D.5. Има ли в Интернет страницата секция "Профил на купувача"?
да
D.6. Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури и обявления за обществени поръчки?
да
D.7. Има ли публикувани решения за завършване на процедурите по възлагане на обществени поръчки?
не
D.8. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията?
не
D.9. Има ли в Интернет страницата публикувана информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки?
не