37.5
max. 82.4
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
10.02.2014 г.
Дата отговор:
26.02.2014 г.
ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ИСКАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ
Obshtina Harmanli_Otgovor.pdf
Obshtina Harmanli_Reshenie.pdf

Здравейте,

уведомявам Ви, че няма как по-точно да опиша исканата информация от това, че искам последния договор, сключен от община Харманли през 2013 г., след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, без никакво значение какъв е предмета му. В случай, че под общо формулиране на искането ми имате предвид проблемът придобил известност като Достъп до информация - Достъп до документи, то Ви изпращам, приложено, четиво относно съдебната практика по въпроса.

Формата, в която искам достъп е копие на технически носител, изпратено на електронна поща. В случай, че смятате, че ЗДОИ не предвижда възможност за предоставяне на информация по електронен път, то ви изпращам линк към становище на ПДИ по въпроса - http://store.aip-bg.org/stanovishta/2013/Forma_e-mail.pdf.

Поздрави,

Кирил Терзийски


Благодаря Ви за предоставянето на исканата информация.
 
Само за сведение, Ви обръщам внимание, че заличаването на името на изпълнителя (другата страна по договора) не е особено съобразено с действащото законодателство, тъй като съгласно § 1, т. 5, б. "е" от ДР на ЗДОИ е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето на информация, която е свързана със страните по договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3 от ЗДОИ.
 
С най-добри пожелания,
Кирил Терзийски

Заявление:
отговорено (16 дни)
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
22 т. / max. 26 т.
A.1. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на Интернет страницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Има ли данни за последна актуализация?
да
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
да
Има ли данни за последна актуализация?
не
А.1.6а. Има ли списък на решенията на общинския съвет?
да
Има ли данни за последна актуализация?
да
А.1.7. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри?
да
А.1.8. Има ли качени на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
да
Има ли данни за последна актуализация?
не
А.1.9. Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията?
не
А.1.10. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Секция Достъп до информация
3 т. / max. 19.9 т.
В.1. Обособена ли е такава секция?
не
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
[ без отговор ]
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
не
B.2.1. Каква информация е публикувана?
В.3. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?
не
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.3.2.1. Посочени ли са основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.3.3. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.4.1. Къде са публикувани?
друго
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет
5 т. / max. 19 т.
C.1. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?
C.2. Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията?
C.3. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?
да
С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
не
С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
не
С.4. Прилага ли институцията програмен формат на бюджет (само министерства, държавни агенции)?
не
С.4.1. Публикуван ли е програмният формат на бюджета на институцията?
[ без отговор ]
С.4.2. Публикувана ли е тримесечна информация за разходите по бюджетни програми?
[ без отговор ]
С.4.3. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за полугодието?
[ без отговор ]
С.4.4. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за годината?
[ без отговор ]
С.5. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор?
не
C.6. Бюджетна прозрачност - общини
С.6.1. Публикувана ли е датата на публичното обсъждане от местната общност на проекта на бюджет на общината?
да
С.6.2. Публикуван ли е проектът на бюджет на общината?
да
С.6.3. Публикувана ли е датата на публичното обсъждане от местната общност на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината?
не
С.6.4. Публикуван ли е отчет за изпълнението на бюджета на общината?
не
С.7. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА?
не
С.8. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите?
не
C.9. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността на институцията?
2013 г.
C.10. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл. 12 от ЗПУКИ)?
не
C.11. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
да
D. Публикации в Интернет на основата на други задължения
3.5 т. / max. 11.5 т.
D.1. Има ли в Интернет страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
да
Има ли данни за последна актуализация?
да
D.2. Публикувани ли са в Интернет страницата програми и стратегии за развитие?
да
D.3. Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
D.4. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
D.5. Има ли в Интернет страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
да
D.6. Има информация за възложените обществени поръчки?
не
D.7. Публикувани ли са в Интернет страницата договори на институцията?
не
D.8. Има ли публикуван проект за Общ устройствен план (ОУП)?
не
D.9. Има ли публикуван Общ Устройствен план (ОУП)
не
D.10. Публикуван ли е Подробен устройствен план (ПУП)?
не
D.11. Има ли публикувани разрешителни за строеж?
не