29.5
max. 82.4
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
05.02.2014 г.
Дата отговор:
13.02.2014 г.
ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Уважаеми Г-н Ангелов.

Очевидно имате грешка в съжденията.

Съгласно § 1.т.5, изречение второ казва, че до доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице ……………. Т.е. обществен интерес, а не надделяващ обществен интерес т.е. оборимата презумпция касае обществения интерес. Дефиницията на надделяващ обществен интерес е дадена в т.6, където липсва презумпция изобщо. Следва да цитирате кои от хипотезите на т.6 са на лице и да представите доказателства за наличието на надделяващ интерес. Въпреки това ви изпращам текста на последния сключен договор без данните на третото лице. С пожелания за лек и успешен ден.

Уважаеми Г-н Ангелов.

Във връзка с ваше писмо с искане за предоставяне на информация Ви даваме следния отговор:

Тъй като исканият договор касае интересите на трето лице, а именно изпълнителят по договора, ние сме изискали от същия неговото изрично съгласие като е даден срок от 3 дни, който срок изтече вчера. Лицето не е дали съгласието си за предоставяне на сключения договор с него, което е основание за отказ да се предостави исканата обществена информация при все, че договорът е за строителен надзор и е за малка сума и няма данни да е налице надделяващ обществен интерес към въпросния договор. Въпреки това ако все още имате желание да Ви предоставим този договор същия ще Ви бъде предоставен като се заличи от него информацията, касаеща третото лице. Оставаме на Ваше разположение.

Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
17 т. / max. 26 т.
A.1. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на Интернет страницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
не
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Има ли данни за последна актуализация?
да
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
да
Има ли данни за последна актуализация?
да
А.1.6а. Има ли списък на решенията на общинския съвет?
да
Има ли данни за последна актуализация?
да
А.1.7. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри?
не
А.1.8. Има ли качени на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
не
Има ли данни за последна актуализация?
[ без отговор ]
А.1.9. Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията?
не
А.1.10. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Секция Достъп до информация
3 т. / max. 19.9 т.
В.1. Обособена ли е такава секция?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
в секция "Услуги/Административни услуги"
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
не
B.2.1. Каква информация е публикувана?
В.3. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?
не
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.3.2.1. Посочени ли са основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.3.3. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
не
В.4.1. Къде са публикувани?
[ без отговор ]
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет
4 т. / max. 19 т.
C.1. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?
C.2. Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията?
C.3. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?
да
С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
не
С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
не
С.4. Прилага ли институцията програмен формат на бюджет (само министерства, държавни агенции)?
не
С.4.1. Публикуван ли е програмният формат на бюджета на институцията?
[ без отговор ]
С.4.2. Публикувана ли е тримесечна информация за разходите по бюджетни програми?
[ без отговор ]
С.4.3. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за полугодието?
[ без отговор ]
С.4.4. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за годината?
[ без отговор ]
С.5. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор?
не
C.6. Бюджетна прозрачност - общини
С.6.1. Публикувана ли е датата на публичното обсъждане от местната общност на проекта на бюджет на общината?
да
С.6.2. Публикуван ли е проектът на бюджет на общината?
да
С.6.3. Публикувана ли е датата на публичното обсъждане от местната общност на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината?
не
С.6.4. Публикуван ли е отчет за изпълнението на бюджета на общината?
не
С.7. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА?
не
С.8. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите?
не
C.9. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността на институцията?
C.10. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл. 12 от ЗПУКИ)?
да
C.11. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
да
D. Публикации в Интернет на основата на други задължения
3.5 т. / max. 11.5 т.
D.1. Има ли в Интернет страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
да
Има ли данни за последна актуализация?
да
D.2. Публикувани ли са в Интернет страницата програми и стратегии за развитие?
да
D.3. Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
D.4. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
D.5. Има ли в Интернет страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
да
D.6. Има информация за възложените обществени поръчки?
не
D.7. Публикувани ли са в Интернет страницата договори на институцията?
не
D.8. Има ли публикуван проект за Общ устройствен план (ОУП)?
не
D.9. Има ли публикуван Общ Устройствен план (ОУП)
не
D.10. Публикуван ли е Подробен устройствен план (ПУП)?
не
D.11. Има ли публикувани разрешителни за строеж?
не