40.5
max. 69.4
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
03.02.2014 г.
Дата отговор:
19.02.2014 г.
ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
РД-09-25 от 18.02.2014 г.pdf
oblast_kardjali.pdf
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЦЕВА,

   Във връзка  с постъпилo в Областна администрация Кърджали от Вас заявление с наш вх. № РД-19-361/04.02.2014 г. за предоставяне на обществена информация – копие от последния договор за обществена поръчка, сключен през 2013 г., Ви уведомявам, че Вашето искането е уважено.
   Обществената информация Ви предоставяме под формата на "копие на технически носител" - по електронен път, в съответствие с Вашето искане и на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ.  Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ЗДОИ, “решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срешу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка”. Поради това Решение № РД-09-25/18.02.2014 г. на областния управител на област Кърджали Ви е изпратено по пощата с обратна разписка, като за удобство Ви го пращам и по e-mail.
Последният договор за обществена поръчка сключен след проведена процедура от Областна администрация Кърджали за възлагане на обществена поръчка по чл. 16, ал. 1 от ЗОП  - открита процедура, е Договор за почистване на 13 участъка от речни легла на територията на област Кърджали с наш вх. № РД-ОП-14/11.09.2013 г. За допълнителна информация - публичната покана не е в обхвата на процедурите по ЗОП, изброени в чл. 16, ал. 1, а именно “открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на договаряне”, както и не попада в обхвата на понятието за договор за обществена поръчка, легално определено в § 1, т. 1б от ДР на ЗОП, поради което Ви изпращам последният сключен договор за 2013 г. по една от изброените процедура по ЗОП – проведена открита процедура.
    Приложение: Копие на Решение № РД-09-25/18.02.2014 г. на областния управител на област Кърджали; Копие на Договор за почистване на 13 участъка от речни легла на територията на област Кърджали с наш вх. № РД-ОП-14/11.09.2013 г.

-- Гергана Илчева юрисконсулт в Областна администрация - КърджалиЗаявление:
отговорено (16 дни)
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
18 т. / max. 23 т.
A.1. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на Интернет страницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Има ли данни за последна актуализация?
да
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
да
Има ли данни за последна актуализация?
да
А.1.7. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри?
не
А.1.8. Има ли качени на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
да
Има ли данни за последна актуализация?
не
А.1.9. Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията?
не
А.1.10. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Секция Достъп до информация
12 т. / max. 19.9 т.
В.1. Обособена ли е такава секция?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
основно меню
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
не
B.2.1. Каква информация е публикувана?
В.3. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?
да
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
да
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
да
В.3.2.1. Посочени ли са основания/причини за отказите?
да
В.3.3. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
2012 г.
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.4.1. Къде са публикувани?
в секция ПДИ
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет
3 т. / max. 13 т.
C.1. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?
C.2. Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията?
C.3. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?
не
С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.4. Прилага ли институцията програмен формат на бюджет (само министерства, държавни агенции)?
не
С.4.1. Публикуван ли е програмният формат на бюджета на институцията?
[ без отговор ]
С.4.2. Публикувана ли е тримесечна информация за разходите по бюджетни програми?
[ без отговор ]
С.4.3. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за полугодието?
[ без отговор ]
С.4.4. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за годината?
[ без отговор ]
С.5. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор?
не
С.7. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА?
не
С.8. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите?
не
C.9. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността на институцията?
2012 г.
C.10. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл. 12 от ЗПУКИ)?
да
C.11. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
да
D. Публикации в Интернет на основата на други задължения
2.5 т. / max. 7.5 т.
D.1. Има ли в Интернет страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
не
Има ли данни за последна актуализация?
[ без отговор ]
D.2. Публикувани ли са в Интернет страницата програми и стратегии за развитие?
да
D.3. Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
да
D.4. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
D.5. Има ли в Интернет страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
да
D.6. Има информация за възложените обществени поръчки?
не
D.7. Публикувани ли са в Интернет страницата договори на институцията?
не