44.3
max. 81.5
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
09.01.2013 г.
Дата отговор:
15.01.2013 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР
Reshenie_Zavet.pdf
Razpiska_Zavet.doc
Приложено изпръщаме Ви Решение № 1/ 11.01.2013 г. за достъп до информация.
Моля да върнете попълнена разписката от прикачения файл.
 
Хубав ден!
Мария Нанева
специалист - отдел "АПИО",
дирекция "УРАО"
Община Завет
тел.: 08442 20 20
факс: 08442 20 16
email: mnaneva@zavet-bg.comНа 15 януари получих отговор:

Приложено изпращам Ви копие на последния договор за 2012 г. по реда на ЗОП сключен с Община Завет 
 
Приятна вечер!
Мария Нанева
специалист - отдел "АПИО",
дирекция "УРАО"
Община Завет
тел.: 08442 20 20
факс: 08442 20 16
email: mnaneva@zavet-bg.com
 
 Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
16 т. / max. 26 т.
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.6а. Има ли списък на решенията на общинския съвет?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
А.1.7. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри?
да
А.1.8. Има ли качени на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.9. Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията?
не
А.1.10. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Специална секция за достъп до информация
13.8 т. / max. 22.5 т.
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
основно меню
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
B.2.1. Каква информация е публикувана?
наименование
В.3. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
да
B.3.1. Каква информация е публикувана?
длъжност
В.4. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
да
В.4.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
да
В.4.2. Има ли в него данни за направени откази?
да
В.4.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
не
В.4.4. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
2011 г.
В.5. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.5.1. Къде са публикувани?
в секция ПДИ
В.6. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.7. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.8. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
5.5 т. / max. 27 т.
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
2011 г.
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
не
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
да
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
да
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
не
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
не
C.14. Има ли публикувани Устройствени планове (УП)?
не
C.15. Има ли публикувани разрешителни за строеж?
не