46.6
max. 78.5
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
09.01.2013 г.
Дата отговор:
15.01.2013 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР
MOSV_zdoig-1.pdf

13.02.2013

Г-жо Банева,

във връзка с Вашето заявление за достъп до информация №

ЗДОИГ-1/09.01.2013 г. бе поискано официално становище от Министерството на финансите (МФ). На 13.02.2013 г. получихме отговор от МФ и приложено Ви изпращаме поисканата от Вас информация, по електронен път.

Приятен ден!

 

--

Моля Ви, помислете за околната среда, преди да разпечатате това писмо!

Оставам на разположение за допълнителни коментари и въпроси.

 

Velimira Kalinova

Ministry of Environment and Water

Legal-Regulatory Services and Public Procurement Directorate Legal Department

Tel: +359 2 940 65 16

Fax: +359 2 981 52 71

22 Knyaginya Maria Luiza Bulevard

http://www3.moew.government.bg/ Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
21 т. / max. 23 т.
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
А.1.7. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри?
да
А.1.8. Има ли качени на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
А.1.9. Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията?
не
А.1.10. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Специална секция за достъп до информация
6.6 т. / max. 22.5 т.
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
основно меню
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
B.2.1. Каква информация е публикувана?
наименование
адрес
телефон
работно време
В.3. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
не
B.3.1. Каква информация е публикувана?
В.4. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
не
В.4.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.4.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.4.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.4.4. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
В.5. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
не
В.5.1. Къде са публикувани?
[ без отговор ]
В.6. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.7. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.8. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
13 т. / max. 27 т.
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
2012 г.
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
2011 г.
2012 г.
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
не
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
да
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
не
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
да
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
не