43.5
max. 81.5
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
08.01.2013 г.
Дата отговор:
22.01.2013 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР
Reshenie1.jpg
Полученото решение е по пощата. А по електронната поща получих писмо с прикачено копие от договора и следния текст:
Уважаеми г-н Ангелов,
 
В изпълнение на Решение № 24-00-3(2) / 22.01.2013г. на Кмета на Община Струмяни, приложено Ви изпращам копие от Борсов договор №1344 от 20.12.2012г.
 
С уважение:
Костадин Мешков
/ст. експерт "ОССИД"/Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
14.6 т. / max. 26 т.
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
не
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
не
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
не
Откога е последната актуализация?
от последния месец
А.1.6а. Има ли списък на решенията на общинския съвет?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
А.1.7. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри?
да
А.1.8. Има ли качени на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
да
Откога е последната актуализация?
от последната седмица
А.1.9. Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията?
не
А.1.10. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
e-mail адрес
работното време
B. Специална секция за достъп до информация
11.4 т. / max. 22.5 т.
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
основно меню
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
B.2.1. Каква информация е публикувана?
наименование
адрес
e-mail адрес
телефон
работно време
В.3. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
да
B.3.1. Каква информация е публикувана?
длъжност
В.4. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
не
В.4.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.4.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.4.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.4.4. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
В.5. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.5.1. Къде са публикувани?
в секция ПДИ
В.6. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.7. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.8. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
8.5 т. / max. 27 т.
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
2011 г.
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
не
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
да
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
да
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
да
Откога е последната актуализация?
от последната седмица
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
да
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
да
C.14. Има ли публикувани Устройствени планове (УП)?
не
C.15. Има ли публикувани разрешителни за строеж?
да