33.4
max. 78.5
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
09.01.2013 г.
Дата отговор:
17.01.2013 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР
Otgovor.doc

ДО

ГОСПОЖА ДАРИНА ПАЛОВА

 По наш вх. № АВ - 309/09.01.2013 г.

На Ваш e-mail: darina@aip-bg.org

Относно: Постъпило в ДКСИ писмено заявление за достъп до  обществена информация

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАЛОВА,

 По повод постъпило в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) Ваше писмено заявление за достъп до обществена информация с наш вх. № АВ – 309/09.01.2013 г., Ви уведомявам следното:

         Обществената поръчка е извършена по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП чрез процедура по договаряне без обявление с предмет „ Доставка на природен газ за нуждите на учебния център на ДКСИ в гр. Банкя ”.

Договорът е сключен на 28.12.2012 г. и е със срок 3 (три) години до 31.12.2015 г. Доставката на природен газ се извършва от дружество, притежаващо изключителни права по смисъла на чл. 90, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 93, т. 1 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, за една обособена територия си издава само една лицензия за разпределение на природен газ, съответно съгласно чл. 43, ал. 6 от Закона за енергетиката, за една обособена територия се издава само една лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител. Дружеството „Софиягаз” ЕАД притежава лицензия за дейността „разпределение на природен газ” придобито по решение на ДКЕВР № И1-Л-184/11.09.2006 г. за срок от 35 г., считано от 17.12.2004 г. „Софиягаз” ЕАД единствено притежава изключителни права за извършване на дейностите за разпределение и снабдяване  с природен газ на обособена територия на СОР Банкя за срок до 17.12.2039 г.

В изпълнение на Заповед № З-195/02.10.2012 год., на основание чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), ДКСИ в 14-дневен срок след датата на регистриране на заявлението за достъп, Ви предоставям исканата обществена информация.

Съгласно предпочетената от Вас форма за предоставяне и в изпълнение на чл. 34, ал. 3 от ЗДОИ за уведомяване за взетото решение и неговото връчване на заявителя, настоящият отговор Ви е изпратен по електронната поща и като писмо по пощата с обратна разписка с приложен към него копие от горепосочения договор.

Приложение: Копие на сключен договор с предмет „Доставка на природен газ за нуждите на учебния център на ДКСИ в гр. Банкя”

                             

 

                          главен секретар НА ДКСИ:

 

        юлия хубенова

Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
13.6 т. / max. 23 т.
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
не
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
А.1.7. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри?
не
А.1.8. Има ли качени на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.9. Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията?
не
А.1.10. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Специална секция за достъп до информация
10.8 т. / max. 22.5 т.
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
в секция "Администрация"
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
B.2.1. Каква информация е публикувана?
наименование
адрес
телефон
работно време
В.3. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
да
B.3.1. Каква информация е публикувана?
длъжност
име
телефон
В.4. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
не
В.4.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.4.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.4.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.4.4. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
В.5. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.5.1. Къде са публикувани?
в секция ПДИ
В.6. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.7. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.8. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
3 т. / max. 27 т.
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
2011 г.
2012 г.
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
2010 г.
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
не
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
не
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
не
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
не
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
не