48
max. 78.5
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
09.01.2013 г.
Дата отговор:
23.01.2013 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР
uvedomlenie-2-2013ІRIOSV_V. Tyrnovo.pdf
Уважаема госпожо Кацарска,
 
приложено изпращам отговора на РИОСВ – Велико Търново във връзка с постъпилото заявление за достъп до информация (вх. номер ЗДОИД-2 от 10.01.2013 г.)
 
С уважение,
 
Milka Asenova
Regional Inspectorate of Environment and Water - Veliko Turnovo
68 Nikola Gabrovski Str.
tel: +359 62 62 03 58
fax: + 359 62 62 37 84
www.riosvt.orgЗаявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
16.6 т. / max. 23 т.
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
не
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
да
Откога е последната актуализация?
по-отдавна
А.1.7. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри?
да
А.1.8. Има ли качени на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.9. Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията?
не
А.1.10. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Специална секция за достъп до информация
18.4 т. / max. 22.5 т.
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
основно меню
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
B.2.1. Каква информация е публикувана?
наименование
адрес
телефон
работно време
В.3. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
да
B.3.1. Каква информация е публикувана?
длъжност
име
В.4. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
да
В.4.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
да
В.4.2. Има ли в него данни за направени откази?
да
В.4.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
не
В.4.4. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
В.5. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.5.1. Къде са публикувани?
в секция ПДИ
В.6. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.7. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.8. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
7 т. / max. 27 т.
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
2012 г.
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
2012 г.
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
не
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
не
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
да
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
да
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
не