26.5
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
26.01.2012 г.
Дата отговор:
09.02.2012 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР
DOI.doc

Р Е Ш Е Н И Е

37

гр.Търговище, 09.02.2012г.

 

В Областна администрация – Търговище е постъпилo заявление от Стефан Иванов Ангеловс наш вх.№15.00-1/27.01.2012г. с искане за достъп до информация, относно какви публични регистри поддържа Областна администрация – Търговище, наименование на регистъра и реда за достъп до него съгласно чл.15а, ал.2 от ЗДОИ.

По отношение на подаденото заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, считам същото за допустимо. След разглеждане на преписката намираща се в Областна администрация – Търговище, констатирах следното:

Писменото заявление е постъпило по електронен път на ел. адрес: oblast@tg.government.bgна Областна администрация – Търговище, като същото съдържа необходимите реквизити по чл.25 от ЗДОИ, подадено е от Стефан Иванов Ангелов, Фондация „Програма достъп до информация” с адрес, гр.София, бул.”В.Левски” №76, ет.3, съдържа описание на исканата информация, като е посочено формата за предоставянето й да бъде в електронен вид на електронния адрес: stephan@aip-bg.org. Така поисканата информация със заявлението за достъп от г-н Ангелов е обществена по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ.

В тази връзка считам, че Заявлението на г-н Стефан Ангелов следва да бъде уважено напълно и да му бъде предоставена исканата информация. Начина за предоставяне на достъп до обществена информация изрично е посочен от лицето – информация в електронен вид на електронния адрес: stephan@aip-bg.org

С оглед на гореизложеното и на основание чл.28, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация

Р Е Ш И Х :

 

Разрешавам достъп до обществена информация на Стефан Иванов Ангелов, Фондация „Програма достъп до информация” с адрес, гр.София, бул.”В.Левски” №76, ет.3, по отношение на поисканата информацияотносно публичните регистри, които поддържа Областна администрация – Търговище, наименование на регистъра и реда за достъп до него съгласно чл. 15а, ал.2 от ЗДОИ, а именно:

В Областна администрация – Търговище се съхраняват следните публични регистри:

І. По Закона за държавната собственост:

1. Главен регистър за държавната собственост;

2. Спомагателен регистър за публична държавна собственост;

3. Спомагателен регистър за частна държавна собственост;

4. Регистър на продадените имоти частна държавна собственост в управление на областния управител;

5. Регистър на продадените имоти частна държавна собственост в управление на други ведомства;

ІІ. По Закона за военните паметници:

1. Областен регистър на войнишките паметници;

 

Достъпът до регистрите по т.І, водени на основание чл.75 от Закона за държавната собственост епубликуван на интернет страницата на Областна администрация www.tg.government.bgв сектор „Административно обслужване”, секция „Административни услуги”, т.8 от „Информация относно функциите и организацията на работа в Областна администрация – Област Търговище във връзка с предоставянето на административни услуги”, административна услуга №ОА1.7.

Достъпът до регистъра по т.ІІ, воден на основание чл.7, т.4 от Закона за военните паметници е чрез интернет страницата на Областна администрация www.tg.government.bg, сектор „Областен регистър на войнишките паметници”.

 

Предвид гореизложеното, исканата информация предоставям в електронен вид на електронния адрес: stephan@aip-bg.org, посочен от г-н Ангелов. На основание чл.20 от ЗДОИ и съгласно Заповед №ЗМФ – 1472, от 29 ноември 2011г. (обн. ДВ, бр.98 от 13.12.2011г.) на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ, информацията получена по електронен път не се заплаща от заявителя.

Настоящото Решение за предоставяне на достъп до обществена информация следва да се изпрати на ел. адрес:stephan@aip-bg.org. Срокът, в който осигурявам достъп до исканата обществена информация е 31 дни от датата на получаване на решението.

Мястото за предоставяне на достъп до исканата обществена информация е чрез ел. адресoblast@tg.government.bg на ел. адрес stephan@aip-bg.org

В качеството си на длъжностно лице в Областна администрация – Търговище инж. Йоан Пеев - гл.експерт „ИОК” в дирекция „АПОФУС” следва да изпрати препис на изготвеното решение до заявителя на посочения от него електронен адрес.

Копие от настоящото Решение да се връчи на горепосоченото длъжностно лице за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящото решение възлагам на г-жа Елка Станчева - Зам.областен управител.

Решението подлежи на оспорване пред Търговищки административен съд в 14-дневен срок от съобщението му, чрез органа издал акта.

 

 

 

МИТКО СТАЙКОВ /П/

Областен управител на област Търговище

Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.7. Описани ли са информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация? Имайте предвид, че няма легално определение за "информационен масив", но практически под "информационен масив" се разбира: какви бази данни, регистри поддържа дадената институция на основата на правомощията си.
списък без описание
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.8. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Специална секция за достъп до информация
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
не
В.1.1. Публикувано ли е наименованието на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.2. Публикуван ли е адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.3. Публикуван ли е e-mail адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.4. Публикуван ли е телефона на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.5. Публикувано ли е работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.6. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
[ без отговор ]
Каква информация е публикувана?
В.2. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
другаде
В.3. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
не
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.3.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.3.4. Откога е последния годишния отчет по ЗДОИ?
[ без отговор ]
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.4.1. Къде са публикувани?
На друго място - Правилник за работата на администрацията
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
2008 г.
2009 г.
2010 г.
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
2009 г.
2010 г.
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
2009 г.
2010 г.
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
не
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
не