34.5
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
31.01.2012 г.
Дата отговор:
02.02.2012 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР

До г-н Николай Любенов Мареков

Фондация "Програма Достъп до Информация"

адрес: София 1000, бул. "В. Левски" № 76, ет.3

тел. 988 50 62; 986 77 09; 981 97 91;

mareq@aip-bg.orgУважаеми г-н Мареков,

 

Във връзка с отправеното от Вас искане, на основание ЗДОИ, предоставяме следната информация:

Комисията за защита на конкуренцията поддържа „Публичен електронен регистър“, създаден с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ. Регистърът функционира от 2009 г. и включва пълен списък на постановените актове, съобщения за предстоящи концентрации и предявени твърдения за извършени нарушения от страна на Комисията, решения и определения, разпореждания, актове по приложението на ЗЗК, постъпили жалби по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. Достъпът до регистъра е постоянен и се осъществява през електронната страница на комисията. От потребителите не се изисква регистрация или идентификация. Осигурена е възможност за подробно търсене в документите по различните реквизити на актовете, както и по ключова дума.


Успешен ден!

Пресцентър КЗК

Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
А.1.7. Описани ли са информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация? Имайте предвид, че няма легално определение за "информационен масив", но практически под "информационен масив" се разбира: какви бази данни, регистри поддържа дадената институция на основата на правомощията си.
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.8. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Специална секция за достъп до информация
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
не
В.1.1. Публикувано ли е наименованието на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.2. Публикуван ли е адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.3. Публикуван ли е e-mail адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.4. Публикуван ли е телефона на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.5. Публикувано ли е работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.6. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
[ без отговор ]
Каква информация е публикувана?
В.2. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
[ без отговор ]
В.3. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
не
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.3.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.3.4. Откога е последния годишния отчет по ЗДОИ?
[ без отговор ]
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.4.1. Къде са публикувани?
На друго място - Правилник за работата на администрацията
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
да
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
2011 г.
2012 г.
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
2010 г.
2011 г.
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
2008 г.
2009 г.
2010 г.
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
2010 г.
2011 г.
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
2010 г.
2011 г.
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
не
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
не