30.5
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
15.02.2012 г.
Дата отговор:
21.02.2012 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР

ДО

Г-ЖА ДИАНА СТРАХИЛОВА БАНЧЕВА

ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ”

 

 EMAIL: diana@aip-bg.org

 

 

ГР. СОФИЯ-1000

БУЛ. „В. ЛЕВСКИ „ № 76, ЕТ.3

 

Относно: Подадено заявление за достъп до информация

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО БАНЧЕВА,

 

Във връзка с подадено от Вас по електронна поща в ИАЛ Заявление за достъп до информация с вх. № IAL 7214/16.02.2012г. Ви уведомяваме следното:

Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ поддържа и води на интернет страницата си следните публични регистри:

 

1. Съгласно Закона за лекарствените продукти в  хуманната медицина /ЗЛПХМ/:

 

1.1. производителите на лекарствени продукти на територията на Република България и на квалифицираните лица по чл. 148, т. 2;

1.2. вносителите на лекарствени продукти на територията на Република България и на квалифицираните лица по чл. 161, ал. 2, т. 1;

1.3. разрешените за употреба и регистрираните лекарствени продукти на територията на Република България;

1.4. търговците на едро с лекарствени продукти на територията на Република България;

1.5. издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти;

1.6. издадените разрешения за паралелен внос.

 

2. Съгласно чл. 81 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) ИАЛ води регистър на издадените удостоверения и разрешения за търговия на едро с медицински изделия.

Данните от регистрите са публикувани на  адрес www.bda.bg – раздел Регистри. Достъпът до публикуваните данни в регистрите е свободен и общодостъпен за гражданите.

В Раздел „Достъп до информация” съгласно чл. 15а,ал.2 от ЗДОИ са публикувани заявление за достъп до информация, действащите Вътрешни Правила за достъп до информация и Протокол за предоставяне на достъп.

Информацията по чл.15, ал.2 от ЗДОИ е публикувана в Раздел „За ИАЛ”, „Годишни отчети”.

 

 

С уважение,

       

         МАГ. ФАРМ.  АЛЕКСАНДЪР  ЯНКОВ

Изпълнителен директор

         /Подпис/Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.7. Описани ли са информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация? Имайте предвид, че няма легално определение за "информационен масив", но практически под "информационен масив" се разбира: какви бази данни, регистри поддържа дадената институция на основата на правомощията си.
списък без описание
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.8. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Специална секция за достъп до информация
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
да
В.1.1. Публикувано ли е наименованието на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.2. Публикуван ли е адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
не
В.1.3. Публикуван ли е e-mail адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
не
В.1.4. Публикуван ли е телефона на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
не
В.1.5. Публикувано ли е работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
не
В.1.6. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
да
Каква информация е публикувана?
длъжност
В.2. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
основно меню
В.3. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
не
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.3.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.3.4. Откога е последния годишния отчет по ЗДОИ?
[ без отговор ]
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.4.1. Къде са публикувани?
В секция ПДИ
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
2008 г.
2009 г.
2010 г.
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
да
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
не