19.7
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
12.02.2012 г.
Дата отговор:
16.02.2012 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР

На вниманието на г-жа Манджукова,

  Поддържаните регистри в  община Димово:

- Регистър за издадени скици за прокетиране

- Регистър за издадени разрешения за строеж

- Регистър за вписване на технически и енергиини паспорти

- Регистър за удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти ІV и V категория

- Регистър за издадени удостоверения за търпимост

- Регистър за издадени мотивирани предписания за допускане изработване на ПУП или ЧИ на ПУП

- Реегистър на заповедите за изменение на ПУП

- Регистър на одобрените устройствени планове и попълванети им

- Регистър на съставените констативни протоколи и актове

- Регистър на протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

- Регистър на сключени договори

- Регистър за наеми и аренди

- Регистър на продажбите

- Регистър на ЗОП и НВМОП

- Регистър за гражданските договори

- Регистър за движението на досиетата на НВОМП, ЗОП, наеми, аренди и продажби

- Регистър за категоризираните туристически обекти

- Регистър на пчелните семейства

- Регистри по гражданско състояние-смърт, раждане и брак

- Регистри за постоянен и настоящ адрес

- Главен регистър на публичната общинска собственост

- Главен регистър на частната общинска собственост

- Регистър на вероизповеданията

 

Секретар: Данчо Николов

 Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
не
Откога е последната актуализация?
по-отдавна
А.1.6а. Има ли списък на решенията на общинския съвет?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.7. Описани ли са информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация? Имайте предвид, че няма легално определение за "информационен масив", но практически под "информационен масив" се разбира: какви бази данни, регистри поддържа дадената институция на основата на правомощията си.
няма
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.8. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
адреса
телефона
e-mail адрес
B. Специална секция за достъп до информация
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
не
В.1.1. Публикувано ли е наименованието на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.2. Публикуван ли е адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.3. Публикуван ли е e-mail адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.4. Публикуван ли е телефона на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.5. Публикувано ли е работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
[ без отговор ]
В.1.6. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
[ без отговор ]
Каква информация е публикувана?
В.2. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
[ без отговор ]
В.3. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
не
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.3.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.3.4. Откога е последния годишния отчет по ЗДОИ?
[ без отговор ]
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
не
В.4.1. Къде са публикувани?
[ без отговор ]
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
2010 г.
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
2009 г.
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
да
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
не