35.5
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
01.02.2012 г.
Дата отговор:
09.02.2012 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР
Reshenie ZDOI.pdf

        Уважаема Госпожо Жулева,

        Във връзка с получено писмо в Изпълнителна агенция (ИА) "Морска администрация" относно изпратено Заявление за достъп до информация с въпрос "Какви публични регистри поддържа ръководената от Вас институция?" и изричното настояване, да бъдете информирана на настоящия електонен адрес, Ви информирам следното:
        След разглеждане на Заявлението за достъп до обществена информация, се реши и се одобри достъпа, като за целта е издадено Решение № 125 от 06.02.2012 г. по описа на ИА "Морска администрация" (Приложение към настоящото писмо).
        ИА "Морка администрация" води три публични регистъра:
              - Регистър на корабите - Същия и реда към него са регламентирани в Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите (ДВ,  бр. 7 от 24.01.2003 г.);
              - Регистър на пристанищата - регламентацията и реда към него са посочени в Наредба № 19 от 09.12.2004 г. за регистрация на пристанищата в Република България (ДВ, бр. 111 от 21.12.2004 г.);
              - Регистър на пристанищните оператори - Наредба № 18 от 03.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България (ДВ, бр. 109 от 14.12.2004 г.).
        Същите можте да намерите на официалната електронна страница на ИА "Морска администрация" (www.marad.bg).

С уважение,

Деян Димитров
мл. юрисконсулт в дирекция "АПФСО" при
ИА "Морска администрация"
Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
Откога е последната актуализация?
по-отдавна
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
Откога е последната актуализация?
по-отдавна
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
Откога е последната актуализация?
по-отдавна
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
Откога е последната актуализация?
по-отдавна
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
А.1.7. Описани ли са информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация? Имайте предвид, че няма легално определение за "информационен масив", но практически под "информационен масив" се разбира: какви бази данни, регистри поддържа дадената институция на основата на правомощията си.
списък без описание
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.8. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Специална секция за достъп до информация
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
да
В.1.1. Публикувано ли е наименованието на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.2. Публикуван ли е адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.3. Публикуван ли е e-mail адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.4. Публикуван ли е телефона на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.5. Публикувано ли е работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.6. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
да
Каква информация е публикувана?
длъжност
телефон
e-mail адрес
В.2. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
основно меню
В.3. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
не
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.3.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.3.4. Откога е последния годишния отчет по ЗДОИ?
[ без отговор ]
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.4.1. Къде са публикувани?
В секция ПДИ
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
да
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
2010 г.
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
2009 г.
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
2009 г.
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
не
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
не