35
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
15.02.2012 г.
Дата отговор:
01.03.2012 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАНЧЕВА,

На основание Закона за достъп до обществена информация и Заявление за достъп до информация с вх. № 1104/16.02.2012 г. в РИО Смолян, Ви предоставям следната информация:

Регионалният инспекторат по образование гр. Смолян поддържа следните публични регистри и реда за достъп до тях:

1. Утвърден план-прие в държавните и общински общообразователни и професионални училища за всяка учебна година – област Смолян. Достъпа до регистъра се осъществява свободно на електронната страница на МОМН  -  www.mon.bg - раздел Регистри

2. Регистър на средните училища и детски градини – област Смолян. Достъпа до регистъра се осъществява свободно на електронната страница на МОМН  - www.mon.bg раздел Регистри

3.Регистър на дипломи за завършено средно образование – осъществяване на контрол. достъпа до регистъра се осъществява свободно на електронната страница на МОМН -   www.mon.bg - раздел Регистри

4. Регистър на закритите и преобразувани училища - област Смолян. Достъпа до регистъра се осъществява свободно на елктронната страница на РИО Смолян  http: //www.riobg.com/ 

5.Административен регистър – в частта „Административни структури” и „Конкурси за незаети длъжности” . Достъпа до регистъра се осъществява свободно на електронната страница на  http://www1.government.bg/

Регионален инспекторат по образование Смолян

Иван Муцевски - началник

гр. Смолян

бул "България" №14

шел/факс 030162453

Заявление:
отговорено (15 дни)
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
Откога е последната актуализация?
по-отдавна
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Откога е последната актуализация?
по-отдавна
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.7. Описани ли са информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация? Имайте предвид, че няма легално определение за "информационен масив", но практически под "информационен масив" се разбира: какви бази данни, регистри поддържа дадената институция на основата на правомощията си.
списък без описание
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.8. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
работното време
B. Специална секция за достъп до информация
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
да
В.1.1. Публикувано ли е наименованието на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.2. Публикуван ли е адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.3. Публикуван ли е e-mail адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.4. Публикуван ли е телефона на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.5. Публикувано ли е работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.6. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
да
Каква информация е публикувана?
длъжност
име
телефон
e-mail адрес
В.2. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
основно меню
В.3. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
да
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
да
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
да
В.3.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
да
В.3.4. Откога е последния годишния отчет по ЗДОИ?
2010
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.4.1. Къде са публикувани?
В секция ПДИ
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
не
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
2009 г.
2011 г.
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
2009 г.
2011 г.
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
не
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
не