32.7
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
11.02.2012 г.
Дата отговор:
27.02.2012 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

 

ДО

Г-ЖА ТЕРЕЗА ПЕТРОВА МАНДЖУКОВА

ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ”

БУЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 76, ЕТ.3

ГР. СОФИЯ

tereza@aip-bg.org

 

ОТ

ИНЖ.ДОБРОМИР ДОБРЕВ

КМЕТ НА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПЛ.”ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” № 5

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНДЖУКОВА,

 

         На основание чл. 34, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация, и във връзка с постъпило на 11.02.2012 г. на електронния адрес на Община Горна Оряховица obshtina@g-oryahovica.org заявление за достъп до обществена информация, беше взето решение да Ви бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

В Община Горна Оряховица не се поддържат публични регистри в електронен вид, които да са публикувани на интернет страницата на администрацията.

Поддържа се регистър на имотите – общинска собственост, достъпът до който е свободен и се осъществява в сградата на Община Горна Оряховица, Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

         Допълнително ще Ви изпратим решението за достъп до информация на хартиен носител и по пощата.

 

        

 

НХ                                         КМЕТ НА

                                               ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА:

                                                                  (ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ)

 

 Заявление:
отговорено (16 дни)
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
Откога е последната актуализация?
от последната седмица
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
А.1.6а. Има ли списък на решенията на общинския съвет?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
А.1.7. Описани ли са информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация? Имайте предвид, че няма легално определение за "информационен масив", но практически под "информационен масив" се разбира: какви бази данни, регистри поддържа дадената институция на основата на правомощията си.
няма
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.8. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
адреса
телефона
e-mail адрес
B. Специална секция за достъп до информация
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
да
В.1.1. Публикувано ли е наименованието на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.2. Публикуван ли е адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.3. Публикуван ли е e-mail адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.4. Публикуван ли е телефона на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.5. Публикувано ли е работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
не
В.1.6. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
не
Каква информация е публикувана?
В.2. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
другаде
В.3. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
не
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.3.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.3.4. Откога е последния годишния отчет по ЗДОИ?
[ без отговор ]
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.4.1. Къде са публикувани?
В секция ПДИ
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
да
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
2011 г.
2012 г.
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
2011 г.
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
2011 г.
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
да
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
не